In de omgevingsvisie staat het beleidskader voor de fysieke leefomgeving. We laten met de omgevingsvisie zien wat we belangrijk vinden in de gemeente Zwartewaterland. Wat willen we behouden? En waar willen we de in de toekomst mee aan de slag? Binnen de kaders van de omgevingsvisie kunnen inwoners, ondernemers en organisaties hun eigen initiatieven ontwikkelen. Per gebied geven we aan welke thema’s (beleidsvelden) er spelen, wat de waarden zijn van een gebied en welke ambities van toepassing zijn op dit gebied. Dit zijn de kaders voor toekomstige ontwikkelingen in dat gebied en de combinatie van deze drie elementen noemen we het ‘toetsingskader’. Naast dit gemeentelijk toetsingskader zal een initiatief/project ook moeten passen binnen de geldende provinciale en nationale regelgeving.

Bekijk of uw initiatief binnen de kaders van de omgevingsvisie past

Met deze nieuwe omgevingsvisie proberen we op een praktische en flexibele manier aandacht te hebben voor maatschappelijke uitdagingen, zoals het op peil houden van voorzieningen, bodemdaling, klimaatverandering en voldoende woningaanbod voor alle doelgroepen. Past een initiatief binnen de thema’s, waarden en ambities van het gebied? Dan zegt de gemeente in principe “ja”. Gemeente Zwartewaterland is niet altijd meer de regisseur, maar soms ook partner of faciliteert de initiatiefnemer alleen. Meer hierover leest u bij Taken, rollen en verantwoordelijkheden.

Heeft u een goed idee voor een nieuw initiatief? Bekijk dan of:

•    het past binnen de thema’s, 
•    het bijdraagt aan de ambities voor het gebied
•    de waarden in het gebied behouden blijven of versterken 

Is het antwoord ja? Dan kunt u een positieve houding van de gemeente verwachten. Op deze website ontdekt u op verschillende manieren welke kaders voor u belangrijk zijn. U kunt kijken per thema, per ambitie of per gebied.

Kaders per thema

De thema’s zijn bepaald aan de hand van het bestaande beleid en de ontwikkelingen in de maatschappij. Bij ieder thema kunt u lezen wat we belangrijk vinden en waar de kansen liggen. De volgende thema’s komen terug in de omgevingsvisie:

Ambities waar we mee aan de slag willen

Op basis van een analyse van het bestaande beleid en het participatietraject hebben we een beeld geschetst van de toekomst van onze gemeente. Dit beeld is vertaald in een zes ambities die aangeven waar we de komende jaren écht mee aan de slag willen. De ambities van Zwartewaterland zijn:

Kaders per gebied:

Zwartewaterland bestaat uit vijf deelgebieden: de kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis, het buitengebied en buurtschap Kamperzeedijk. Op de kaart zijn de drie grote kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis nog verder onderverdeeld in een aantal gebieden: het centrum, woongebied en bedrijventerrein. Ontdek welke thema’s er in een bepaald gebied spelen en welke ambities we voor dat gebied hebben benoemd. Maar ook welke waarden het gebied heeft. De waarden zijn de belangrijke kenmerken van een gebied. Het zijn elementen van de gebieden die we waardevol vinden en willen behouden of versterken. Dit kan bijvoorbeeld zijn hoe het gebied eruit ziet (landschappelijke kenmerken), maar ook cultuurhistorische of sociale waarden die we in het gebied zien. Zie ook ‘De kracht van Zwartewaterland’.

Bekijk de kaders per gebied door in de kaart te klikken op het gebied. Ga naar de kaart.
 

Bestuurlijke afwegingsruimte

Bestuurlijke afwegingsruimte is de beleidsruimte die overheden hebben om eigen afwegingen te maken over activiteiten in de fysieke leefomgeving. Hiermee wordt lokaal maatwerk mogelijk om in het ene gebied strengere of juist soepelere regels op te stellen dan voor het andere gebied.

Ook de rol van de gemeenteraad verandert met de komst van de omgevingsvisie. Meer afwegingsruimte betekent dat de gemeenteraad keuzes voor de kwaliteiten van een gebied nog beter moet onderbouwen en verschillende belangen en partijen vroegtijdig bij het proces moet betrekken. De gemeenteraad stuurt  met de omgevingsvisie op hoofdlijnen. De raad schept voorwaarden voor het beheer, gebruik en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Deze omgevingsvisie beschrijft die keuzes en geeft daarmee kaders en wat er in één bepaald gebied mag. Dat kan voor een ander gebied weer anders zijn. Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering.
 

Omgevingsvisie heeft bindende functie

De omgevingsvisie is bindend voor de gemeenteraad. Alleen met een inhoudelijke onderbouwing kan zij hiervan afwijken. Voor de inwoners is het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) het juridisch bindende plan. Hier toetst de gemeenten de plannen aan. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, wordt gekeken naar de omgevingsvisie. Over de relatie tussen omgevingsvisie en Omgevingsplan leest u meer bij ‘Van visie naar plan’.