Zwartewaterland is qua ontsluiting over de weg vooral gericht op de A28. Zwartewaterland heeft een provinciaal wegennet dat alle kernen met elkaar verbindt en aansluit op het rijkswegennet. Een uitzondering hierop is de verbinding tussen Genemuiden en Zwartsluis. De verbinding tussen deze twee kernen is via een veerpont over het Zwarte Water. 

Openbaar vervoer in en om Zwartewaterland

Treinverbindingen en -haltes liggen niet in de gemeente, maar in de omliggende plaatsen Zwolle, Kampen en Meppel. De gemeente ligt wel direct aan een aantal buslijnen. Knooppunten van buslijnen liggen in Hasselt en Zwartsluis. Het openbaar vervoer is erg geschikt om tussen de kernen te reizen. Tijdens de spits maken inwoners, vooral scholieren, veel gebruik van het openbaar vervoer. Gemeente Zwartewaterland zet de komende jaren in op:

  • Verkeersveiligheid
  • Fietsen
  • Circulatie en parkeren

Verkeersveiligheid vraagt aandacht

De gemeente is goed ontsloten via het provinciaal wegennet. Toch geeft dit netwerk binnen de bebouwde kom van Hasselt en Zwartsluis problemen. In deze kernen delen de ontsluitingswegen het woongebied in tweeën. Inwoners ervaren deze wegen als belemmering, tijdens het dagelijks oversteken ervan. Dit vraagt om extra aandacht voor de verkeersveiligheid. Samen met de provincie blijven we sterk inzetten op verkeersveiligheidscampagnes, bijvoorbeeld in de omgeving van scholen. 

Ook zijn de kwaliteit van wegverharding, openbare verlichting en verkeersgeleidende voorzieningen een aandachtspunt bij het verbeteren van de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Voor openbare verlichting geldt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de lichtvervuiling, vooral in het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht. 

Binnen de kernen zijn een aantal 30 km/u-wegen, die er uit zien als 50 km/u-wegen. Dat zijn ook wegen waar veel klachten over komen. We willen deze wegen opnieuw inrichten als 30 km/u-wegen. Als het kan doen we dit tegelijk met onderhoud en beheer. Bijvoorbeeld als het riool vervangen moet worden. Voor deze herinrichting hebben we een subsidie van de provincie nodig. Hierdoor doen we de herindeling in delen.
We gaan een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) ontwikkelen. Dit beleidsplan vervangt het verouderde plan uit 2008. 

Verbeteren van fietsroutes

De provincie wil fietsroutes in de regio verbeteren, zo ook de route van Genemuiden door de Mastenbroekerpolder. Op die route ontbreekt een fietsverbinding bij de Zwolsesteeg.


Daarnaast ontbreekt de directe verbinding van Hasselt naar Genemuiden in het fietsnetwerk. Ook de bereikbaarheid per fiets van het bedrijventerrein Zevenhont en de verbinding naar de woonwijken in Genemuiden willen we verbeteren. Verder vraagt de fietsverbinding tussen Hasselt en Zwolle aandacht. Met maatregelen gericht op prettig, snel en veilig fietsen willen we dat meer mensen de fiets gaan gebruiken.
In Zwartsluis gaat de provincie werken aan onderhoud op de N334. We gaan de oversteek voor met name het langzame verkeer hier verbeteren.

Circulatie en parkeren

Steeds meer inwoners bezitten een auto. Hierdoor neemt de parkeerdruk toe en komt de leefbaarheid onder druk te staan. Het centrum van Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis zijn niet ontworpen op deze verhoogde parkeervraag. Per situatie moeten we kijken hoe we daar mee om willen gaan. Dit kan bijvoorbeeld door het aantal blauwe zones uit te breiden (parkeerplekken waarvoor een parkeerschijf nodig is). Hierdoor zorgen we voor voldoende parkeerplekken voor bezoekers van winkelvoorzieningen.

Op dit moment wordt parkeren in de openbare ruimte in het centrum nog toegestaan. We gaan hierop handhaven als er meer parkeeroverlast is of bij een verminderde bereikbaarheid voor hulpdiensten. Dat betekent dat de parkeerdruk zal gaan verschuiven naar de randen van de centra. Daarom gaan we de parkeercapaciteit aan de randen van de centra uitbreiden. Dit betekent dat de loopafstand vooral voor bewoners van centra gaat toenemen, maar zeker acceptabel is. Het is dan minder vanzelfsprekend dat er een parkeerplaats voor de deur beschikbaar is.
Naast deze thema’s kijken we  ook hoe mobiliteit er in de toekomst uit ziet. We verwachten een toenemende vraag naar laadmogelijkheden voor elektrische voertuigen (auto en fiets).

Het thema verkeer voor afzonderlijke kernen en het buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om verkeer. Aanvullend hierop hebben de kernen en het buitengebied ook een eigen inzet:

Genemuiden

Verkeersveiligheid

In Genemuiden worden een aantal 50 km/u-wegen afgewaardeerd. Dit betekent dat op deze wegen een maximum rijsnelheid van 30 km/u gaat gelden. Hiermee willen we onder meer een veilige situatie creëren bij wegen rondom scholen en sportvoorzieningen. 

Voor openbare verlichting geldt als uitgangspunt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee dragen we bij aan het tegengaan van de lichtvervuiling, in met name het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht. 

Fietsen

Er wordt gewerkt aan twee belangrijke fietsverbindingen:

  • De verbinding naar Zwolle door Mastenbroek. Hiervoor zal het ontbrekende deel langs de Zwolsesteeg worden gerealiseerd;
  • Een nieuwe directe fietsverbinding naar Hasselt. De gemeente is hierover in overleg met de provincie. Hierbij wordt ook gekeken naar de ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein van Zevenhont.

Circulatie en parkeren

In het centrum van Genemuiden neemt de parkeerdruk toe. We breiden de blauwe zone uit (parkeerplekken waarvoor een parkeerschijf nodig is). Voor lang parkeerders is er het nieuwe parkeerterrein de Koppel.

Vanwege het goederenvervoer over de weg van en naar Genemuiden bestaat de kans dat het bedrijventerrein Zevenhont slecht bereikbaar is. Het bedrijventerrein heeft maar over één ontsluiting. Bij noodsituaties is dit een nadeel voor hulpdiensten. Een nieuwe zuidelijke aansluiting op de N759 kan de druk op deze weg verlichten.

Hasselt

Verkeersveiligheid

Belangrijke knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid liggen op en langs de provinciale wegen. De N331 is opnieuw ingericht. Maar er zijn nog verschillende problemen. Bijvoorbeeld hoge rijsnelheden, sluipverkeer over de Zwartewaterweg en de veiligheid van de fietsers. We vragen hiervoor in toenemende mate aandacht bij de provincie.

De N377 is voor een deel eigendom van de gemeente. Deze weg is een belangrijke ontsluiting naar de A28 (Lichtmis). Maar het is ook een barrière tussen woonwijk en het centrum van Hasselt. We zetten in op een verkeersveilige inrichting, waarbij toch de doorstroming met gepaste snelheid kan plaatsvinden. 

Circulatie en parkeren

In Hasselt is de wens gemotoriseerd verkeer in het centrum te verminderen. Fietsers en voetgangers moeten voorrang krijgen. De gemeente werkt aan de invulling van deze wens. Daarbij zijn verschillende variaties in circulatie mogelijk. De parkeerdruk in het centrum is groot. Met name in de avonduren en weekenden. Daarom zoeken we naar nieuwe parkeercapaciteit aan de randen van het centrum. Ook onderzoeken we op welke manier het fietsparkeren beter vorm kan krijgen. Dit kan door het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen. We kijken ook naar oplaadmogelijkheden en toiletten, bankjes, afvalbakken enzovoort.

Zwartsluis

Verkeersveiligheid

De knelpunten binnen Zwartsluis hebben een sterke relatie met de provinciale wegen. Die doorkruisen de kern in de verschillende richtingen naar Zwolle, Vollenhove en Meppel. Aandachtspunt is hier dat inwoners gemakkelijk kunnen oversteken van woonwijken naar het centrum en omgekeerd. De inzet is een veilige weg, waarbij de doorstroming met gepaste snelheid kan plaats vinden. 

Fietsen

De fietsverbinding door het centrum langs de N331 naar het Agnietencollege vraagt aandacht. Dit geldt ook voor de fietsverbindingen met Vollenhove en Meppel (N334). Er is behoefte aan veilige verbindingen en oversteken. Aan de andere kant vraagt de soms hoge rijsnelheid van fietsers door smalle woonstraatjes ook aandacht. Zeker als er een combinatie is met gemotoriseerd verkeer of voetgangers. Dat vraagt om maatwerkoplossingen en overleg met de provincie over de mogelijkheden.

Circulatie en parkeren

In Zwartsluis neemt de parkeerdruk toe in het centrum. Vergelijkbaar met Genemuiden en Hasselt zet de gemeente in op parkeren aan de randen. Specifiek speelt hier de stijging van de parkeerdruk door arbeidsmigranten. Die wonen vaak in panden in het centrumgebied. Zij maken gebruik van pendelbussen naar de werklocaties. Ook voor deze specifieke groep wil de gemeente langparkeermogelijkheden creëren aan de randen van het centrumgebied.

Kamperzeedijk

Verkeersveiligheid en fietsen

De Kamperzeedijk bestaat uit rijen met huizen (lintbebouwing) langs een provinciale weg met enkele bebouwde kommen. Op de provinciale weg N760 Kamperzeedijk tussen Genemuiden en IJsselmuiden blijkt spanning te zitten tussen de functie en het gebruik van de weg. Vooral binnen de bebouwde kommen van Kamperzeedijk leidt dit tot klachten over onveiligheid en geluidhinder. De provincie is bezig met herinrichtingsplannen. De gemeente vraagt ook hier nadrukkelijk aandacht voor een gepaste snelheid en veilige (fiets)oversteken. De gemeente zorgt hier zelf voor bij het kruispunt van de Schaapsteeg.

Voor openbare verlichting geldt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de lichtvervuiling, vooral in het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht. 

Buitengebied

Verkeersveiligheid

De rijsnelheid over de Verkavelingsweg en de Doornweg blijft aandacht vragen. Het gaat hierbij om de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer en van het (snelle) fietsverkeer, zoals wielrenners, speed pedelec en elektrische fietsen. Op de Gennerdijk wordt er met hoge snelheid langs woonhuizen gereden. Dat vraagt om maatwerkoplossingen. Voor openbare verlichting geldt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de lichtvervuiling, vooral in het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht.

Fietsen

Naast de fietsverbindingen voor het dagelijks gebruik is er ook nog de wens voor recreatieve fietsroutes. Hier wordt dieper op ingegaan onder het thema Toerisme en Recreatie.