Voor de vrijetijdssector zijn er in Zwartewaterland veel kansen en mogelijkheden. Onze gemeente ligt tussen het Nationaal Landschap IJsseldelta, het Zwarte Water en natuurgebieden Weerribben-Wieden en Oldematen. Deze mooie gebieden zijn o.a. via het regionaal netwerk van wandel- en fietsroutes te ervaren. 

In onze gemeente zijn veel bezienswaardigheden te vinden. Hasselt is één van de oudste bedevaartsplaatsen van Nederland. In Hasselt staan ruim 70 rijksmonumenten. In zowel Hasselt als Zwartsluis vinden een aantal charmante evenementen plaats met regionale uitstraling. 

De wateren van Zwartewaterland zijn van belang

We maken op verschillende manieren gebruik van Het Zwarte Water, voor de pleziervaart, maar ook voor de beroepsvaart. Zwartsluis ligt op het kruispunt van een aantal belangrijke waterwegen. Zwartsluis is daarmee de “Poort naar de Weerribben-Wieden”. 

Van biezen matten tot tapijt

Genemuiden staat uit het verleden bekend om het maken van biezen matten. Nu staat Genemuiden bekend om de tapijtindustrie. Het Tapijtmuseum vertelt het verhaal van deze geschiedenis. Het centrum, met haar haven, musea, de evenementen, en regionaal gericht winkelbestand, vormen hier de toeristische trekkers.

De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting

De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting en biedt voldoende sport- en spelmogelijkheden. De gemeente wil de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten via goede en veilige wandel- en fietsroutes. We zetten in op extra mogelijkheden voor waterbeleving en varen. Het gaat daarbij om het mogelijk maken van de recreatie- en de beroepsvaart.

De laatste jaren wordt er geïnvesteerd in bestaande en nieuwe recreatief-toeristische voorzieningen, doelgroepgerichte promotie en marketing. De komende jaren zetten we in op:

  • het (toeristisch) beleefbaar maken van de natuur, water, cultuur (o.a. evenementen) en (religieus) erfgoed. Dit met behoud en versterking van de monumentale en cultuurhistorische waarden;
  • het investeren in de doorontwikkeling van wandel- en fietsroutevoorzieningen;
  • het mogelijk maken van kwaliteitsverhogingen en marktgerichte dag- en verblijfsrecreatie. Zoals campervoorzieningen en verblijfrecreatie vanuit agrarische en landelijke roots. Het zorgen voor meer diversiteit in het aanbod is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Het thema toerisme en recreatie voor Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om toerisme en recreatie. Aanvullend hierop hebben de kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en het buitengebied ook een eigen inzet:

Genemuiden

Genemuiden heeft een uitgebreid winkelcentrum, gericht op de lokale bevolking. Het winkelaanbod biedt ook toeristisch mogelijkheden en heeft daarmee dus ook een regionaal bereik. Veel gebruikers van de wandel- en fietsnetwerken door het buitengebied komen uit in Genemuiden. Hier is ook een (toeristische) haven. De faciliteiten voor wandelaars en fietsers zijn beperkt. Er is behoefte aan meer rustpunten, fietsoplaadpunten en toiletvoorzieningen. Ook kan het centrum rolstoelvriendelijker gemaakt worden. Om het Zwartemeer vanaf de fiets te beleven, is een fietspad langs het Zwartemeer gewenst.

De passantenhaven in het centrum van Genemuiden is een toeristische trekpleister, dit biedt mogelijkheden. De hierbij benodigde toeristische informatie verdient een actualisatieslag. De campervoorziening is aangepast, zodat ook deze doelgroep zich welkom voelt. Ook het Tapijtmuseum en het Historisch Centrum Genemuiden zijn belangrijke trekpleisters. We onderzoeken welke wensen er zijn voor de doorontwikkeling van Genemuiden tot aantrekkelijke plek voor toeristen.

Hasselt

Hasselt biedt haar bezoekers, met haar middeleeuwse DNA, een echte Hanzebeleving. Het historische erfgoed in het centrum, het stadspark en het Zwarte Water zorgen voor een toeristisch interessante en hoogwaardige beleving. Zowel op het land als vanaf het water. Via de aanwezige en nog te realiseren toeristische informatie, worden gasten gewezen op het verleden als bedevaartsoord. Ook is er een specifiek hierop gerichte stadswandeling.

Hasselt wil verblijfsrecreatie dicht bij het centrum mogelijk maken

Daarom is eind 2019 een haalbaarheidsonderzoek voor een camperparking bij het Diamanten Bolwerk ingesteld, waarbij onderzocht is of een camperparking nabij de kern (Diamanten Bolwerk) haalbaar is. Om bezoekers op de juiste wijze te ontvangen, moet parkeren en de bewegwijzering van en naar parkeerplaatsen op orde zijn.

De buitenruimte is een belangrijke ontmoetingsplek

Het is belangrijk kansen te benutten om de openbare ruimte zo in te richten dat gebruikswensen voor sport en spel in de directe woon- en leefomgeving kunnen worden vervuld. Om varende bezoekers de mogelijkheid te bieden om Hasselt te kunnen beleven, zijn passantenligplaatsen langs het Zwarte Water en in de grachten beschikbaar. Bijbehorende verblijfsvoorzieningen staan nog op de wensenlijst.

Het Zwarte Water wordt gebruikt door de pleziervaart en de beroepsvaart. Om de mogelijkheden van een versterking van het verblijfsrecreatieve karakter van de locaties Molenwaard en Bodewes nader te bepalen, zal een integrale visie voor dit gebied worden opgesteld. Met betrekking tot de doorontwikkeling van de toeristische potentie van het gebied Hooibergenterrein – Zwartewatersklooster – Oldematen worden de mogelijkheden verkend.

Toegankelijkheid en belevingswaarde groen vergroten

De gemeente wil de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten. Bij het vergroten van het medegebruik van de openbare ruimte gaat de aandacht niet alleen uit naar natuurgebieden en openbaar groen maar ook naar het oppervlaktewater. De gemeente zet in op het creëren van extra mogelijkheden voor waterbeleving en varen. Het gaat daarbij zowel om het faciliteren van de recreatievaart als de beroepsvaart.

Zwartsluis

Zwartsluis ligt in een echte watersportregio. Het maakt deel uit van het Nationaal Park Wieden en Weerribben en van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Zwartsluis heeft nautische kernkwaliteiten. Deze komen voort uit de scheepvaartgeschiedenis. Door deze kernkwaliteiten te versterken kan Zwartsluis zich ontwikkelen tot nautische poort voor Weerribben en Wieden.

Natuurgebieden toegankelijker en beleefbaar maken

Natuurgebieden rond Zwartsluis kunnen beter toegankelijk, beleefbaar en ontsloten worden. Hierbij kijken we naar de realisatie van wandel-, fiets- en vaarroutes. Eventueel met nieuwe wandel- en fietspaden. Zwartsluis kent ook een aantal (nautische) evenementen met regionale uitstraling. Om bezoekersstromen te kunnen ontvangen, moeten (meer) geschikte voorzieningen komen. De snel groeiende vraag naar goede camperplekken biedt op verschillende plekken kansen voor toeristische (door)ontwikkelingen. Deze kansen zijn er ook voor de Handelskade in het centrum. Door het realiseren van een hogere afmeercapaciteit kan het gewenste toerisme hier een boost krijgen.

De buitenruimte is een belangrijke ontmoetingsplek. Het is belangrijk dat de openbare ruimte voldoet aan gebruikswensen voor sport en spel in de directe woon- en leefomgeving. De gemeente wil de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar natuurgebieden en openbaar groen. Ook het oppervlaktewater is belangrijk. De gemeente zet in op het creëren van extra mogelijkheden voor waterbeleving en varen. Het gaat daarbij recreatievaart en beroepsvaart.

Buitengebied

Het streven is het Nationaal Landschap IJsseldelta beter bereikbaar te maken voor inwoners en toeristen. We stimuleren kleinschalige recreatie in het buitengebied. Daarbij maken we altijd een ruimtelijke afweging over inpasbaarheid. Door het bevorderen van de vestiging van kleinschalige recreatie, bed & breakfasts en mini-campings is het landschap beter te beleven. 

Verbetering van de ontsluiting doen we door het realiseren van routestructuren zoals een fietspadennetwerk, rustpunten, wandel- en kanoroutes. Ook is aandacht voor de totstandkoming van lokale ommetjes. Naast een toeristisch-recreatieve functie heeft de IJsseldelta daarbij de functie als uitloopgebied voor de kernen en steden.