Begroting en jaarverantwoording

De gemeente geeft elk jaar verantwoording over het financiële beleid. De basis hiervoor is de Planning en Control cyclus. Deze bestaat uit de Kadernota, Programmabegroting, Zomernota en de Jaarverantwoording. Die kunt u bekijken via ons financieel portaal.

Financieel Portaal 

Kadernota

De Kadernota is het document waarmee de gemeenteraad in beleidsmatige en financiële zin de hoofdlijnen vaststelt. Dus wat welke doelen willen we behalen en wat mag het kosten? De Kadernota behandelt de veranderingen in het financiële perspectief, trends en ontwikkelingen, wijzigingen in het bestaande beleid en de invulling van nieuw beleid.

Programmabegroting

Binnen de hoofdlijnen van de Kadernota, stelt het college van Burgemeester en Wethouders de Programmabegroting op. In de Programmabegroting staat wat de doelen voor het volgende jaar zijn en welke kosten en inkomsten het college verwacht. De Programmabegroting geeft ook een doorkijk naar de volgende jaren. De gemeenteraad stelt de programmabegroting elk jaar voor 15 november vast.

Zomernota

De Zomernota is de bestuursrapportage waarin het college aan de gemeenteraad verslag uitbrengt over de voortgang van de lopende begroting en de doelen die daarin staan.

Jaarverantwoording

In de Jaarverantwoording staat in hoeverre de doelen en het (financiële) kader uit de begroting daadwerkelijk zijn behaald. De gemeenteraad stelt de jaarverantwoording elk jaar voor 15 juli vast.

Programmabegroting publieksversie 2020-2023

Elk jaar bekijkt de gemeente wat er in het volgende jaar moet gebeuren en hoeveel geld daarvoor nodig is. De onderwerpen samen vormen de programmabegroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting en kan per onderdeel goedkeuren of wijzigen. De gemeenteraad heeft "budgetrecht" en beslist wat er gaat gebeuren in de gemeente. De gemeenteraad stelt de begroting elk jaar voor 15 juli vast.

Programmabegroting publieksversie 2020-2023

Heeft u gevonden wat u zocht?