Begroting en jaarverantwoording

De gemeente geeft jaarlijks verantwoording over het financiële beleid. De basis hiervoor is de zogeheten Planning en Control cyclus. Deze bestaat uit de Kadernota, Programmabegroting, Zomernota en de Jaarverantwoording. Die kunt u bekijken via ons financieel portaal.

Financieel Portaal 

Kadernota

De Kadernota is het document waarmee de gemeenteraad in beleidsmatige en financiële zin de hoofdlijnen vaststelt. Dus wat willen we bereiken en wat mag het kosten? De Kadernota behandelt de veranderingen in het financiële perspectief, trends en ontwikkelingen, wijzigingen in het bestaande beleid en de invulling van nieuw beleid.

Programmabegroting

Binnen de hoofdlijnen van de Kadernota, stelt het college van Burgemeester en Wethouders de Programmabegroting op. In de Programmabegroting staat wat de doelstellingen voor het komende jaar zijn en welke kosten en inkomsten het college verwacht. De Programmabegroting geeft ook een doorkijk naar de komende jaren. De gemeenteraad stelt de programmabegroting jaarlijks vóór 15 november vast.

Zomernota

De Zomernota is de bestuursrapportage waarin het college aan de gemeenteraad rapporteert over de voortgang van de lopende begroting en de doelstellingen die daarin staan.

Jaarverantwoording

De Jaarverantwoording verantwoordt in hoeverre de doelstellingen en het (financiële) kader uit de begroting daadwerkelijk zijn behaald. De gemeenteraad stelt de jaarverantwoording jaarlijks vóór 15 juli vast.

Programmabegroting publieksversie 2020-2023

Jaarlijks bekijkt de gemeente wat er in het komende jaar moet worden gedaan en hoeveel geld daarvoor nodig is. De onderwerpen samen vormen de programmabegroting. De gemeenteraad bespreekt de begroting en kan per onderdeel goedkeuren of wijzigen. De gemeenteraad heeft "budgetrecht" en beslist wat er gaat gebeuren in de gemeente. De begroting moet voor 15 november van het voorafgaande jaar vastgesteld worden.

Programmabegroting publieksversie 2020-2023

Heeft u gevonden wat u zocht?