De gemeente is samen met inwoners en organisaties op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. De hoofdopgaven zijn daarna uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes ambities voor de gemeente. Op deze pagina leest u over de ambitie 'Een uitnodigende leefomgeving om te bewegen, ontmoeten en verblijven'. 

Inrichting leefomgeving draagt bij aan positieve gezondheid

We zorgen ervoor dat de leefomgeving van onze inwoners bijdraagt aan een positieve gezondheid. We zetten bijvoorbeeld in op preventie. Daarnaast is ook voldoende groen in de woongebieden en nabij industrieterreinen belangrijk. Bij nieuwe ontwikkelingen houden we rekening met water en klimaatverandering door aan te sluiten bij de opbouw van het landschap. Daarmee draagt de leefomgeving ook bij aan onze ambities op het gebied van klimaat en biodiversiteit. We beschermen de cultuurhistorisch waardevolle (groen- en water-) structuren en objecten.

Inwoners stimuleren om actief deel te nemen aan de maatschappij

Er is voldoende groen en ruimte om te sporten, te bewegen en te spelen in de wijk. Mensen worden gestimuleerd om zich met de fiets of lopend te verplaatsen door de verschillende kernen. Er is ruimte om elkaar te ontmoeten. De leefomgeving is toegankelijk en veilig voor alle inwoners. We stimuleren inwoners om actief deel te nemen aan de maatschappij. Denk aan verenigingen, sport, bewegen, betaald of onbetaald werk. 

Passend woningaanbod en inrichting openbare ruimte voor alle doelgroepen

We proberen de vraag naar zorg te verminderen. Daarbij ligt de nadruk op preventie en het vroeg signaleren van problemen. Er is een passend woningaanbod voor alle doelgroepen: jong, oud en beschermd. Inwoners kunnen hierdoor bijvoorbeeld langer zelfstandig blijven wonen in hun eigen buurt. Het is daarvoor ook belangrijk dat de openbare ruimte hierop ingericht is.

Ambities zijn uitgangspunt voor beleidsthema’s

In de Omgevingsvisie leest u welke opgaven we hebben, welke kansen er zijn en hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Dit is uitgewerkt per thema. Voorbeelden van thema’s zijn economie (ondernemen), klimaat, veiligheid of recreatie en toerisme. De ambities in de Omgevingsvisie zijn het uitgangspunt voor alle thema’s. 

Uitnodigende leefomgeving