De gemeente is samen met inwoners en organisaties op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. De hoofdopgaven zijn daarna uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes ambities voor de gemeente. Op deze pagina leest u over de ambitie 'Nieuwe energie en klimaatadaptatie krijgen de ruimte'. 

Goede inpassing in het landschap zonder kwaliteitsverlies

Energietransitie en klimaatadaptatie zijn grote opgaven die ruimtelijk en maatschappelijk impact hebben. De opgave voor het opwekken van nieuwe energie is duidelijk: 50 hectare zonnevelden en vijf windmolens voor 2030. De ruimte hiervoor moeten we vooral in het buitengebied zien te vinden. Deze nieuwe ontwikkelingen moeten we goed inpassen. Dat doen we door rekening te houden met de kwaliteiten van het landschap. 

De gebiedspartners (gemeente, provincie, netbeheerders, waterschap, maatschappelijke organisaties, bedrijven) brengen de mogelijkheden van grootschalige opwek in de gemeente in beeld. De Regionale Energiestrategie (RES) en de visievorming op het buitengebied zijn hierbij uitgangspunt. We onderzoeken of grootschalige opwek in het Nationaal Landschap onder voorwaarden mogelijk is. Daarbij willen we aansluiten bij de bijzondere kenmerken van het landschap. Deze locaties komen pas in beeld wanneer er elders onvoldoende mogelijkheden zijn.

Stimuleren van inwonersparticipatie in transitieopgaven

De Zwartewaterlandse ambities op dit thema zijn hoog. Maar ze moeten wel haalbaar en betaalbaar zijn, zodat iedereen mee kan doen. We hoeven het wiel niet uit te vinden, maar blijven wel vooruit kijken. De gemeente stimuleert, faciliteert, adviseert en communiceert dan ook actief over de energie- en warmtetransitie. Bijvoorbeeld door het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en het stimuleren van klein- en grootschalige opwek. Zo zorgen we dat het voor inwoners gemakkelijker is om mee te doen in de transitieopgaven.

De gemeente wil lokaal eigenaarschap van energie-opwek in zoekgebieden stimuleren. De gemeente werkt hiervoor de financiële en juridische kaders uit en legt deze vast in het duurzaamheidsbeleid. Het streven daarbij is minimaal 75% lokaal eigenaarschap per gebied.

Prioriteiten bepaald met klimaatstresstest

In lokaal en regionaal verband zijn klimaatstresstesten uitgevoerd. Aan de hand van deze stresstesten, risicodialogen en de Notitie ‘Bouwsteen Klimaatadaptatie’ bepalen we de prioriteiten voor uitvoeringsmaatregelen. 

Ambities zijn uitgangspunt voor beleidsthema’s

In de Omgevingsvisie leest u welke opgaven we hebben, welke kansen er zijn en hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Dit is uitgewerkt per thema. Voorbeelden van thema’s zijn economie (ondernemen), klimaat, veiligheid of recreatie en toerisme. De ambities in de Omgevingsvisie zijn het uitgangspunt voor alle thema’s. 

Nieuwe energie en klimaatadaptatie