De gemeente heeft samen met inwoners en organisaties nagedacht over de waarden en karakteristieken van Zwartewaterland. Op deze pagina leest u wat de waarden en karakteristieken van Zwartewaterland zijn. Maar ook over vijf specifieke thema's die Zwartewaterland uniek maken. Dit zijn cultureel erfgoed, landschap, samenwerken, vrijwilligers en mantelzorg en welstand

Afwisselend landschap met zichtbare ontstaansgeschiedenis

De gemeente Zwartewaterland ligt aan het Zwarte Water en is omringd door een afwisselend landschap. De ontstaansgeschiedenis is nog duidelijk herkenbaar. Al generaties lang wordt er gewoond en gewerkt binnen de mogelijkheden die de natuur, vooral het water, biedt. 

Landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten

Zwartewaterland kenmerkt zich als een vitale plattelandsgemeente met een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis is zichtbaar in het landschap en in de verschillende kernen. De gemeente ligt strategisch in en tussen bijzondere gebieden. Denk aan het Nationaal Landschap IJsseldelta, de Natura 2000 gebieden Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Weerribben-Wieden, Olde Maten & Veerslootslanden en het Zwarte Meer. Bodem, landschap, natuur en agrarisch grondgebruik vormen al eeuwenlang een onlosmakelijk geheel. Het buitengebied heeft daardoor landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten. Die geven identiteit en beleving aan het gebied. 

Gemeente ligt ‘in de luwte’ van de grote verbindingen

De gemeente ligt ‘in de luwte’ van de grote huidige en toekomstige verbindingen. Het rijkswegennet is dichtbij, maar ligt niet in de gemeente. Door de gemeente loopt een uitgebreid provinciaal wegennet, dat dienst doet voor de hele kop van Overijssel. Treinverbindingen en haltes liggen niet binnen de gemeente, maar in de omliggende plaatsen Zwolle, Kampen en Meppel. De gemeente ligt wel direct aan de landelijke hoofdvaarweg IJsselmeer –Meppel. 

Eigen bedrijventerreinen en nabijheid economisch knooppunt Zwolle

Van belang voor de gemeente is de nabijheid van Zwolle als sterke stad aan de IJssel. Zwolle is een knooppunt van economisch verkeer, een grote woon- en werkstad en het voorzieningencentrum voor de streek. 

Maar ook Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis hebben een eigen bedrijventerrein. Sterker nog, in 2018 heeft de Provincie Overijssel de tapijtbedrijven in Genemuiden en Hasselt aangewezen als topwerklocatie. Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een stad of regio. De locaties spelen ook (inter)nationaal een belangrijke rol. Hierdoor dragen deze locaties bij aan de ontwikkeling van de economie in de regio. Genemuiden is dus sterk in de grootschalige tapijtindustrie. 60% van de Nederlandse tapijtproductie komt hier vandaan. Hasselt heeft naast de tapijtindustrie veel watergebonden industrie en op scheepsbouw gerichte activiteiten. Dit geldt ook voor Zwartsluis. In het buitengebied is de landbouw een belangrijke economische drager. Al deze bedrijvigheid is zeer belangrijk voor de werkgelegenheid in de gemeente en het woon- en leefklimaat. 

De kracht van de kernen en het buitengebied

De kernen in Zwartewaterland zijn heel verschillend. Daarmee hebben ze ook eigen bijzondere waarden en karakteristieken: 

Thema's waar Zwartewaterland trots op mag zijn

Specifieke thema's die Zwartewaterland uniek maken:

Kracht van Zwartewaterland

Hoe ziet u Zwartewaterland over 20 jaar?

In het proces van het opstellen van de Omgevingsvisie Zwartewaterland is tijdens een bijeenkomst met de gemeenteraad gevraagd: “Hoe ziet u Zwartewaterland over 20 jaar?”. Onderstaande wordcloud geeft een overzicht van de reacties. Hoe groter het woord, hoe vaker het genoemd is.

Zwartewaterland over 20 jaar