De gemeente Zwartewaterland kent een rijke geschiedenis. Deze is ook terug te zien in de cultuurhistorische en hedendaagse bebouwing. Deze leefomgeving is mede bepalend voor de identiteit van onze gemeente, naast functionele en maatschappelijke aspecten. Een aantrekkelijke leefomgeving draagt bij aan een goede woon- en werkomgeving, de concurrentiekracht én de leefbaarheid in onze gemeente. 

Inzet op duurzame materialen en inrichting

De gemeente wil de woon- en leefomgeving toekomstbestendig maken en houden. Daarom zet de gemeente in op het gebruik van duurzame materialen en op een duurzame inrichting. Bij de uitvoering nemen we steeds nieuwe beleidsinzichten mee. Er is veel aandacht voor het verduurzamen van de panden in gemeentelijk eigendom.

Gemeente werkt met welstandsbeleid 

De gemeente heeft een welstandsbeleid. Dit is er om de kwaliteit van bestaande en toekomstige gebouwen zo goed mogelijk te bewaken. Voor sommige bouwwerken is een vergunning van de gemeente nodig en voor andere niet. Maar het uiterlijk en de plek van een gebouw mogen niet in strijd zijn met de eisen van welstand. 

Deze eisen staan in de Welstandsnota ‘Slimmer bekeken’. In deze nota staan criteria voor bepaalde objecten en gebieden. Door maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, kunnen deze eisen en criteria deels veranderen. Bij de toetsing van plannen streeft de gemeente naar een goede balans tussen individueel en algemeen belang. 

De initiatiefnemer krijgt zoveel mogelijk vrijheid om bouwplannen uit te voeren. Maar tegelijkertijd moet er oog zijn voor het behouden en versterken van de kwaliteit en het eigen karakter van de omgeving. 

Bij welstandstoets maakt gemeente soms gebruik van onafhankelijk advies

Meestal voert de gemeente de welstandstoets zelf uit. Medewerkers die deze toets uitvoeren zijn onafhankelijk en deskundig. Soms vraagt de gemeente de stadsbouwmeester om advies. In beginsel volgt de gemeente dit advies op. Gaat het om een bouwplan voor een monument of een bouwwerk in het beschermde stadsgezicht van Hasselt? Dan geeft deze externe commissie altijd advies. Dat is in de wet geregeld.

Beeldkwaliteitsplan en leidraad Hoger bouwen met hogere kwaliteit’ 

Naast de welstandsnota heeft de gemeenteraad voor verschillende gebieden beeldkwaliteitsplannen vastgesteld. Dit is het toetsingskader voor bouwaanvragen. Voor bedrijventerreinen is de leidraad ‘Hoger bouwen met hogere kwaliteit’ vastgesteld. Deze is er om initiatiefnemers handvatten te bieden. Maar het biedt ook ondersteuning bij de ambtelijke toetsing van het bouwplan.