Authentieke landschappen, verkavelingsstructuren, monumenten, waardevolle bomen en andere overblijfselen uit het verleden vormen (samen) het cultureel erfgoed van de gemeente Zwartewaterland. De gemeente wil het cultureel erfgoed als sterk merk duurzaam in stand houden en ontwikkelen. Ook wil ze het draagvlak hiervoor bevorderen. Erfgoed draagt bij aan een goede omgevingskwaliteit. Het is belangrijk voor de woonomgeving, de leefbaarheid en de concurrentiekracht. Denk hierbij aan het vestigingsklimaat en het toerisme.

Inzet op behoud van cultuurhistorische waarden

De gemeente zet in op:

  • een actuele gemeentelijke monumentenlijst
  • het verstrekken van subsidie en informatie
  • het faciliteren van cultuurhistorische initiatieven

Om de cultuurhistorische waarden goed te kunnen vertalen in het Omgevingsplan, worden ze vastgelegd in een cultuurhistorische waardenkaart. Daarmee kan de gemeente bijvoorbeeld zelf beschermde stadsgezichten aanwijzen. Deze waardenkaart biedt een goed handvat voor beleid bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar ook een beoordelingskader voor bouwinitiatieven. In het bestemmingsplan Genemuiden Centrum, Hasselt Binnen de Veste en Oud Zwartsluis is al een regeling opgenomen over het behoud van gevels of de hoofdvorm.

Hasselt in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht

Hasselt heeft een beschermd stadsgezicht. Hasselt heeft een goed bewaarde ruimtelijke structuur en een bebouwing met talrijke historische kenmerken. Bij ruimtelijke ontwikkeling wil de gemeente recht doen aan deze kwaliteiten, daarop voortbouwen en waardevolle panden behouden.

Gemeente heeft eigen archeologiebeleid met archeologische waardenkaart

Er zijn landelijke regels over archeologie. Aanvullend daarop heeft de gemeente Zwartewaterland ook haar eigen archeologiebeleid met een archeologische waardenkaart. Dezewaardenkaart laat zien welke archeologische waarden we in de bodem kunnen verwachten. 

Het is een belangrijke taak van de gemeente om rekening te houden met archeologie bij nieuwe ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld bij bouwplannen in een gebied. Als behoud van de archeologische waarden niet mogelijk lijkt, wordt het gebied onderzocht. Door middel van onderzoek wordt vastgesteld welke archeologische waarde het gebied heeft. Daarna wordt het gebied vrijgegeven, of wordt er gekozen voor fysieke bescherming. 

Samenwerking is in de archeologie erg waardevol. Enthousiastelingen worden verbonden met elkaar en hun omgeving, en zetten daarmee de gemeente op de kaart. De lokale kennis van verschillende verenigingen en stichtingen hebben veel toegevoegde waarde voor de gemeente en archeologen.