De Omgevingsvisie is slechts één van de instrumenten van de Omgevingswet. Andere instrumenten zijn het omgevingsplan, het omgevingsprogramma en de toekomstige omgevingsvergunning. We vinden het belangrijk dat deze onderdelen goed op elkaar aansluiten. Zodoende wordt invulling gegeven aan de zorgplicht voor de leefomgeving die volgens artikel 1.7 van de Omgevingswet voor een ieder geldt.

In deze omgevingsvisie hebben we keuzes gemaakt. Keuzes over waar we als gemeente willen zijn over 10 à 20 jaar. Hiervoor hebben we zes ambities geformuleerd. Met het uitspreken van de ambities, zorgen we er nog niet voor dat de doelstellingen, die hieraan gekoppeld zijn, ook echt gehaald worden. Het borgen van deze ambities vindt plaats in twee andere instrumenten, die de Omgevingswet ons biedt. In het omgevingsplan en in programma’s.

Samenhang tussen omgevingsvisie en omgevingsplan

De omgevingsvisie is de strategische langetermijnvisie voor de fysieke leefomgeving. De visie gaat onder meer in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, gezondheid, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. 

We vertalen de omgevingsvisie straks door in een omgevingsplan. Het omgevingsplan gaat de huidige bestemmingsplannen vervangen. In het omgevingsplan staan regels en afspraken over de fysieke omgeving. Hier worden nieuwe projecten/initiatieven aan getoetst. Net zoals nu in het bestemmingsplan gaan deze regels over de toegestane activiteiten en de bouwhoogte. In het omgevingsplan kunnen we echter ook invulling geven aan kwalitatieve doelstellingen, zoals een goede toegankelijke leefomgeving voor iedereen. Voor een goede leefomgeving dient er voldoende groen te zijn, een parkeerplaats voor de auto en niet teveel lawaai. De regels, die we hiervoor hanteren, gaan we vastleggen in het omgevingsplan. De volgende aspecten nemen we mee uit de visie, in ieder geval ter overweging:

  • Regels voor een ‘goede leefomgeving’, vanuit onder andere gebiedsgericht milieubeleid
  • Regels voor ‘ruimtelijke kwaliteit’ in de woongebieden en bedrijventerreinen
  • Koppeling maken met fonds ruimtelijke kwaliteit
  • Scheiding opnemen (afstand) tussen de activiteiten wonen en werken
  • Landschappelijke waarden
  • Cultuurhistorische waardenkaart
  • Cultuurhistorische beleidskaart
  • Meer activiteiten toestaan in het buitengebied

Programma

In een programma geven we aan welke maatregelen we de komende 10 jaar gaan uitvoeren om een doelstelling uit de omgevingsvisie te halen. Om onze inwoners meer te stimuleren om te gaan fietsen en wandelen, hebben we bijvoorbeeld meer wandel- en fietspaden nodig of beter onderhouden wegen. Hiervoor kunnen we een programma verkeer of bewegen opstellen, waarin we deze maatregelen opsommen. We zien kansen voor de volgende programma’s:

  • Programma bewegen (genoeg en goede wandel- en fietspaden, kwaliteit openbare ruimte)
  • Programma parkeren, geluid, lucht (als normen uit gebiedsgericht milieubeleid niet worden gehaald)

Hoe ziet die vertaling van visie naar plan er precies uit? 

Dat leggen we uit in onderstaand overzicht:

Vertaling van visie naar plan