De gemeente Zwartewaterland draagt bij aan de landelijke ambitie om voor 2050 CO2-neutraal te zijn. Voor 2030 moet er al een CO2-vermindering van 49% zijn bereikt. Samen met de partners uit de regio RES West-Overijssel stellen we een Regionale Energie Strategie op. In deze strategie, ook wel bod genoemd, beschrijven we op welke wijze wij onze bijdrage leveren aan de landelijke ambitie.

Programma Energietransitie gemeente Zwartewaterland

We hebben een gemeentelijk Programma Energietransitie opgesteld. Dit programma is opgesteld samen met maatschappelijke partijen, bedrijven, beleidsspecialisten en externe deskundigen. Met deze partijen is gekeken wat Zwartewaterland kan betekenen in de energietransitie en welke stappen nodig zijn om onafhankelijk te worden van het aardgas.


Daarbij is gekeken naar de vertaling van deze opgaven naar ruimte en de ruimtelijke potentie die de gemeente heeft. Hoe kunnen we deze ruimte invullen met projecten rond grootschalige energieproductie en welke versnelling is er nodig op diverse thema’s?

Opgaven

Dit heeft geleid tot de volgende opgaven:

  • De gemeente geeft medewerking aan pilotprojecten voor zonnevelden
  • Tot 2030 moet er ruimte gevonden worden voor 50 hectare aan zonnevelden en vijf windturbines (3MW molens)
  • In de periode tussen 2030 en 2050 moet er vervolgens nog ruimte gevonden worden voor nog 30 hectare aan zonnevelden (in totaal dus 80 hectare zonnevelden) en circa vier windturbines (3MW molens)

Daarnaast stimuleren we mogelijkheden voor zon op dak om te komen tot:

  • Tot 2030 160.000 panelen op gebouwen
  • In de periode tussen 2030 en 2050 nog eens 251.000 panelen op gebouwen 

We brengen de mogelijkheden voor grootschalige opwek in de gemeente ook in beeld bij de visievorming op het buitengebied. We onderzoeken of grootschalige opwek in het Nationaal Landschap onder voorwaarden mogelijk is. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de bijzondere kenmerken van het landschap. Deze locaties komen pas in beeld wanneer er elders onvoldoende mogelijkheden zijn. In de loop van 2021 stekt de gemeenteraad de zoekgebieden voor duurzame energie-opwek (zon, wind) vast. 

Warmtetransitievisie volgt in 2021

We staan voor de opgave om onafhankelijk te worden van het aardgas. De warmtetransitievisie moet ons meer inzicht geven in alternatieve warmtebronnen en de planning van de transitie. De uitwerking van de transitievisie vindt plaats in wijkuitvoeringsplannen. Hierin staat per wijk op welke manier we de transitie willen uitrollen. Dit biedt inwoners een handelingsperspectief.

Ambities moeten haalbaar en betaalbaar zijn

De ambities op dit thema zijn hoog, maar moeten ook haalbaar en betaalbaar zijn. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen. Het bestaande beleid op deze thema’s wordt verder geïntensiveerd. De gemeente faciliteert, adviseert en communiceert actief over de energie- en warmtetransitie.

Het thema energie voor Hasselt en Zwartsluis

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om energie. Aanvullend hierop hebben de kernen Hasselt en Zwartsluis ook een eigen inzet:

Hasselt

In het beschermde stadsgezicht in Hasselt wordt zon op dak ook gestimuleerd. Hieraan worden, conform ons beleid, wel nadere eisen gesteld.

Zwartsluis

In de wijk Barsbeek in Zwartsluis start in 2020 een pilotproject. In dit project onderzoeken we welke alternatieve warmtebronnen er zijn, welke technische aanpassingen dit met zich meebrengt en wat de mogelijkheden zijn voor inwoners om hier mee om te gaan. De wijk kan daarmee een voorbeeld zijn voor de rest van de gemeente.