De gemeente is samen met inwoners en organisaties op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. De hoofdopgaven zijn daarna uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes ambities voor de gemeente. Op deze pagina leest u over de ambitie 'Een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving'. 

Woningbouw en bedrijventerreinen binnen de bestaande contouren

In Zwartewaterland zien we kansen op het gebied van wonen en werken in het bestaand stedelijk gebied. Er is behoefte aan meer woningbouw en bedrijventerreinen. Daarbij zetten we in op inbreiding, zowel in de woonwijken als op de bedrijventerreinen. Inbreiding en revitalisering gaan dus nadrukkelijk vóór uitbreiding. Zo houden we onze kernen compact en voegen we daar kwaliteit toe. Ook blijft het buitengebied groen. We gaan op een verantwoordelijke manier om met de ruimte en dragen daarbij zorg voor een goede ruimtelijke kwaliteit en voldoende groen, gelegenheid tot bewegen en spelen.

Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied kunnen we niet altijd voorkomen. In die gevallen zorgen we voor een zorgvuldige inpassing in groen en landschap volgens de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en het Groenbeleidsplan.

Leefbaarheid mag niet onder druk komen te staan

De ambitie geldt voor de hele gemeente, maar we bepalen voor elk gebied afzonderlijk wat er wel en niet kan. We zijn ons bewust van het financiële aspect: ontwikkelen in de bestaande stad is kostbaar. We hebben aandacht voor wensen op het gebied van voorzieningen.

Ambities zijn uitgangspunt voor beleidsthema’s

In de Omgevingsvisie leest u welke opgaven we hebben, welke kansen er zijn en hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Dit is uitgewerkt per thema. Voorbeelden van thema’s zijn economie (ondernemen), klimaat, veiligheid of recreatie en toerisme. De ambities in de Omgevingsvisie zijn het uitgangspunt voor alle thema’s. 

Uitnodigende leefomgeving