De gemeente is samen met inwoners en organisaties op zoek gegaan naar de hoofdopgaven voor Zwartewaterland. De hoofdopgaven zijn daarna uitgewerkt per deelgebied en vertaald naar zes ambities voor de gemeente. Op deze pagina leest u over de ambitie 'Ons buitengebied is klaar voor de toekomst'. 

Ontwikkelingen met gevolgen voor agrarische bedrijven

Het buitengebied staat een aantal grote veranderingen te wachten. We verwachten dat het aantal agrarische bedrijven afneemt in de toekomst. Bijvoorbeeld door gebrek aan opvolging. Door bodemdaling moeten we in de toekomst oog hebben voor de toekomst van ons veengebied. Dit kan gevolgen hebben voor de grondgebonden veehouderij. Daarnaast is de opwek van nieuwe energie een functie die ruimte zoekt in het buitengebied. Ook krijgen agrarische bedrijven er af en toe andere functies bij. Denk aan een zorgboerderij of kamperen bij de boer. 

Toevoegen niet-agrarische functies, rekening houdend met natuur

Het toevoegen van niet-agrarische functies in het buitengebied biedt meer en nieuwe kansen voor behoud van het economisch rendement. Er gelden wel voorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen. We moeten rekening houden met landschappelijke waarden en de natuur. Maar ook met de omgeving, zoals de bestaande agrarische functie. Zo zorgen we dat ons buitengebied klaar is voor de toekomst.

De landbouw is een belangrijke drager van het landschap en is van grote cultuurhistorische betekenis. Het landschap heeft mede daardoor zijn huidige vorm gekregen. Tegelijkertijd spelen er een aantal opgaven in het buitengebied. Samen met de regiogemeenten en andere partijen die deelnemen aan de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel beoordelen we hoe we hieraan een toekomstbestendige invulling kunnen geven. De uitkomst hiervan leggen we vast in een eerstvolgende actualisatie van de omgevingsvisie en vertalen we door in het omgevingsplan.

Het buitengebied zonder duidelijk aanwezige agrarische sector verandert fundamenteel van karakter. Behoud en beleefbaarheid van de agrarische sector is daarom uitgangspunt. Tegelijk zien we andere ruimteclaims op het buitengebied (wonen, energie, natuur, recreatie). Daardoor kan de agrarische sector de huidige omvang mogelijk niet behouden. Behoud kan ook worden bereikt door (gedeeltelijke) transities in de sector. Van belang is dat het agrarisch ondernemerschap niet in gevaar komt.

Ambities zijn uitgangspunt voor beleidsthema’s

In de Omgevingsvisie leest u welke opgaven we hebben, welke kansen er zijn en hoe we ons als gemeente verder willen ontwikkelen. Dit is uitgewerkt per thema. Voorbeelden van thema’s zijn economie (ondernemen), klimaat, veiligheid of recreatie en toerisme. De ambities in de Omgevingsvisie zijn het uitgangspunt voor alle thema’s. 

Buitengebied klaar voor de toekomst