Gemeente Zwartewaterland heeft een unieke bedrijvigheidstructuur met veel bouwnijverheid en industrie. Sectoren zoals transport zijn hier afhankelijk van. Dit is typerend en bepalend voor de sociaaleconomische structuur van de gemeente. Een groot deel van de bedrijven in onze gemeente zijn familiebedrijven. Dit is bepalend voor het aantal banen in de gemeente en van strategisch belang voor het woon- en leefklimaat.

Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis hebben elk hun eigen bedrijventerrein

Genemuiden staat bekend om de tapijtindustrie. 60% van de Nederlandse tapijtindustrie komt hier vandaan. Hasselt en Zwartsluis hebben naast tapijtindustrie veel watergebonden industrie en op scheepsbouw gerichte activiteiten. De hoofdvaarroutes zijn van groot belang voor de gemeente.

Een goed vestigingsklimaat is van belang voor de plaatselijke economie

Dit betekent dat er voldoende fysieke ruimte is (bedrijventerreinen) om te kunnen ondernemen. Maar ook een goede bereikbaarheid (ook digitaal), voldoende bij de vraag passend arbeidspotentieel en een klimaat waarin verduurzaming en circulair ondernemen de ruimte krijgen en gestimuleerd worden.
Een goed woon- en leefklimaat (onderwijs, huisvesting, voorzieningen) is belangrijk om werknemers aan te trekken.

Sterke en kansrijke bedrijvigheid in de gemeente zijn de tapijt- en textielindustrie, watergebonden industrie en bouw- en nijverheidsbedrijven. Deze bedrijven krijgen binnen de gemeente de ruimte binnen de gestelde kaders voor duurzaamheid en ruimtelijke inpassing.

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Als gemeente proberen we waar mogelijk dit proces te versnellen. Dit gebeurt onder andere al met het programma Topwerklocatie en nieuwe uitbreidingen, waaronder Zevenhont Oost en Zuid. De bedrijven waar mensen werken maken ook onderdeel uit van de leefomgeving. We werken als gemeente samen in de Regio Zwolle aan de ontwikkeling van het menselijk kapitaal. We verbinden de beleidsterreinen economie, onderwijs-arbeidsmarkt en werkgelegenheid en richten ons op een inclusieve samenleving. De juiste persoon op de juiste plaats.

We maken efficiënt gebruik van bestaande ruimte op bedrijventerreinen

De industrie is van belang is voor de welvaart en sociale cohesie in onze gemeente. Vanwege de sterke lokale binding bedienen wij bedrijven die willen uitbreiden bij voorkeur in de eigen kern. De mogelijkheden voor uitleglocaties zijn begrensd vanwege landschappelijke en ecologische waarden.

Afstemming tussen bestaande en nieuwe functies in het buitengebied blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen gaat de gemeente daarom eerst na of er nog ruimte beschikbaar is op de bestaande terreinen. Of dat er door herschikking of herstructurering ruimte gemaakt kan worden. Dit om de bestaande ruimte maximaal te benutten. Pas wanneer er geen mogelijkheden blijken te zijn, gaat de gemeente over tot aanleg van nieuw terrein. Daarover zijn in West Overijssel programmeringsafspraken gemaakt. Op de bedrijventerreinen wordt een hoge bouwhoogte gehanteerd om zo efficiënt en zuinig mogelijk gebruik te maken van de ruimte. Dit geldt niet voor de kwetsbare gebieden. Op zichtlocaties gelden strengere voorwaarden.

Ook voor bedrijvenlocaties geldt dat inbreiding en revitalisering nadrukkelijk vóór uitbreiding gaan. We onderzoeken of het haalbaar is om de bedrijfslocatie Tapijtwijk in Genemuiden te revitaliseren. In Zwartsluis doen we dit voor De Kranerweerd en we onderzoeken waar er beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn zonder nadelige effecten op de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten.

Vitale centra

In de detailhandel is al tien tallen jaren waarneembaar dat E-commerce groeiende is. Hierdoor staan de fysieke winkels steeds meer onder druk. De E-commerce trend ligt (grotendeels) buiten onze beïnvloedingsfeer. Wel kunnen we inzetten op het zo vitaal mogelijk houden van de centra en zo min mogelijk concurrentie met de bestaande detailhandel. Dit door na te denken over branding (het in de markt zetten van en het geven van bekendheid aan de centra), de samenstelling van functies (waaronder horeca, wonen, kantoren en detailhandel) en een aantrekkelijke inrichting.

Wonen op het bedrijventerrein is niet toegestaan

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan op de bedrijventerreinen in Genemuiden en op het bedrijvenpark Hasselt, met uitzondering van de bedrijfswoningen die in het verleden al zijn toegestaan. Op de bedrijventerreinen in Zwartewaterland zijn geen nieuwe bedrijfswoningen toegestaan, met uitzondering van het gebied Waterfront in Hasselt en de zuidkant van het Meppelerdiep in Zwartsluis.

Het thema economie voor Genemuiden, Hasselt, Kamperzeedijk en het buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om economie. Aanvullend hierop hebben de kernen Genemuiden, Hasselt en Kamperzeedijk en het buitengebied ook een eigen inzet:

Genemuiden

In 2018 heeft de Provincie Overijssel de tapijtbedrijven in Genemuiden en Hasselt aangewezen als topwerklocatie. Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een stad of regio. De locaties spelen ook (inter)nationaal een belangrijke rol. Hierdoor dragen deze locaties bij aan de ontwikkeling van de economie in de regio. De benoeming als topwerklocatie versterkt de tapijtindustrie.

Voor de komende tien jaar voorzien Zevenhont Oost en Zuid in de behoefte in Genemuiden, zo is de verwachting. De mogelijkheden voor grootschalige uitbreidingen zijn beperkt in Genemuiden. Ingezet wordt op het zo efficiënt mogelijk benutten en intensiveren van beschikbare ruimte en combinatiemogelijkheden met Hasselt.

We onderzoeken de haalbaarheid van het revitaliseren van de bedrijfslocatie Tapijtwijk in Genemuiden.

Op het bedrijventerrein Zevenhont kan de kwantitatieve en kwalitatieve parkeercapaciteit voor vrachtwagens verbeterd worden.

Hasselt

In 2018 heeft de Provincie Overijssel de tapijtbedrijven in Genemuiden en Hasselt aangewezen als topwerklocatie. Topwerklocaties zijn locaties die zich niet alleen richten op een stad of regio. De locaties spelen ook (inter)nationaal een belangrijke rol. Hierdoor dragen deze locaties bij aan de ontwikkeling van de economie in de regio. De benoeming als topwerklocatie versterkt de tapijtindustrie.

Ontwikkelruimte voor bedrijven wordt geboden bij bedrijventerrein Hasselt.

Kamperzeedijk

In het buitengebied vormen bodem, landschap, natuur en agrarisch grondgebruik al eeuwenlang een onlosmakelijk geheel. Het buitengebied heeft daardoor landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische kwaliteiten. Die geven identiteit en beleving aan het gebied.

Economisch gezien wordt het buitengebied vooral gebruikt voor grondgebonden (rund)veehouderij. De veehouderijen zijn belangrijk voor het in stand houden van dat landschap. Overal bevinden zich kansrijke agrarische bedrijven. Net als in andere dorpen/kernen hebben zich de laatste tientallen jaren grote veranderingen voorgedaan in het buitengebied door de schaalvergroting in de landbouw.

Het aantal bedrijven is minder geworden, maar de blijvende agrarische bedrijven worden steeds groter. Zowel qua bedrijfsoppervlakte als qua bedrijfsbebouwing. In voormalige agrarische gebouwen hebben zich nieuwe functies gevestigd, van burgerwoningen tot niet-agrarische bedrijven. Door deze veranderingen is het evenwicht tussen de verschillende functies en waarden van het gebied niet langer meer vanzelfsprekend. Een zorgvuldige ruimtelijke ordening is van belang. Er is daarom behoefte aan een nieuwe visie op het buitengebied, waarbij ingegaan wordt op de verschillende opgaven in het buitengebied, zoals: de veenweidebodemdaling, klimaatadaptatie en de afname van het aantal agrarische bedrijven. Uit deze Buitengebiedsvisie komen conclusies over de mogelijkheden in het buitengebied met behoud van de agrarische functie. Deze conclusies worden vertaald in regels voor het omgevingsplan.
 

Zwartsluis

We onderzoeken of bedrijventerrein De Kranerweerd revitaliseren haalbaarheid is. Ook onderzoeken we waar er in Zwartsluis beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn zonder nadelige effecten op de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten.

Buitengebied

We zetten in op het behoud van de agrarische sector in ons buitengebied. Tegelijkertijd spelen er een aantal opgaven in het buitengebied. Samen met de regiogemeenten en andere partijen die deelnemen aan de Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel beoordelen we hoe we hier een toekomstbestendige invulling aan kunnen geven. De uitkomst hiervan leggen we vast in een eerstvolgende actualisatie van de omgevingsvisie.

Het buitengebied zonder duidelijk aanwezige agrarische sector verandert fundamenteel van karakter. Behoud en beleefbaarheid van de agrarische sector is daarom uitgangspunt. Tegelijk zien we andere ruimteclaims op het buitengebied (wonen, energie, natuur, recreatie). Daardoor kan de agrarische sector de huidige omvang mogelijk niet behouden. Behoud kan ook worden bereikt door (gedeeltelijke) transities in de sector. Van belang is dat het agrarisch ondernemerschap niet in gevaar komt.