In de gemeente Zwartewaterland is een hoog voorzieningenniveau (het aanbod van diensten, goederen en activiteiten). Daarnaast zijn er veel publieke voorzieningen (voorzieningen die de overheid beschikbaar stelt) voor het aantal inwoners. De verbondenheid met een kerk is bepalend voor het verenigingsleven en het brede onderwijsaanbod.

In de grotere kernen kunnen inwoners hun dagelijkse boodschappen kunnen doen. Omliggende grotere plaatsen als Kampen, Meppel en Zwolle bieden mogelijkheden voor niet-dagelijkse aankopen. Het voorzieningenniveau in de kernen staat onder druk. Dit komt onder anderen door de afstand en de goede bereikbaarheid van deze grotere plaatsen.

De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in toeristische en recreatieve voorzieningen. Daarnaast is er ook geïnvesteerd in de aanleg van de toeristisch-recreatieve infrastructuur binnen het Nationaal Landschap. 

De recreatieve mogelijkheden van het Zwarte Water versterken

We maken op verschillende manieren gebruik van Het Zwarte Water, voor de pleziervaart, maar ook voor de beroepsvaart. Bij het toeristisch en recreatief gebruik moet we rekening houden met de wensen van de verschillende gebruikers. Ook de randvoorwaarden, zoals klimaatverandering zijn hierbij van belang.

Een levendig en vitaal centrum

We willen horeca en winkels zoveel mogelijk in het centrum vestigen. Daarbij zoeken we naar een goed evenwicht met de woonfunctie in het centrum. Hiervoor stellen we een horecavisie en visie op detailhandel op.

De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting

De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting en biedt voldoende sport- en spelmogelijkheden. De gemeente wil de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten via goede en veilige wandel- en fietsroutes. We zetten in op extra mogelijkheden voor waterbeleving en varen.

Het thema voorzieningen voor Kamperzeedijk en het buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om het thema voorzieningen. Aanvullend hierop hebben Kamperzeedijk en het buitengebied ook een eigen inzet:

Kamperzeedijk

In het buitengebied neemt het draagvlak voor de voorzieningen af. Voor de kern Kamperzeedijk is het behoud van voorzieningen zoals de gemeenschapsgebouwen van belangrijk voor de leefbaarheid. De school is in de kern Kamperzeedijk een verbindende factor. Om een school in stand te kunnen houden moeten er voldoende leerlingen zijn. Daarom is het belangrijk dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen in de kleine kernen en in het buitengebied.

Buitengebied

Voor de kern Mastenbroek en Kamperzeedijk is het behoud van voorzieningen zoals de gemeenschapsgebouwen belangrijk voor de leefbaarheid. In het buitengebied neemt het draagvlak voor de voorzieningen af. De scholen zijn in de kleine kernen een verbindende factor. Om een school in stand te kunnen houden moeten er voldoende leerlingen zijn. Daarom is het belangrijk dat jonge gezinnen zich kunnen vestigen in de kleine kernen en in het buitengebied. Dit draagt bij aan een evenwichtige bevolkingsopbouw en instandhouding van de gemeenschap.