In het lokale gezondheidsbeleid van Zwartewaterland gaan we uit van positieve gezondheid. Dat wil zeggen dat we gezondheid niet alleen zien als het afwezig zijn van ziekte, maar dat we een veel bredere kijk op gezondheid hebben. We zien gezondheid als het vermogen van een persoon om met de fysieke, mentale en emotionele uitdagingen van het leven om te gaan. Bij positieve gezondheid staat de persoon centraal, niet de ziekte. Mensen worden benaderd vanuit hun kracht. De nadruk ligt op wat ze wel kunnen. Het werken aan gezondheid vraagt brede inzet, op verschillende domeinen.

Niet iedereen is in staat zich in dezelfde mate aan de uitdagingen van het leven aan te passen. Als gemeente willen wij onze inwoners hierbij dan ook waar mogelijk helpen. Het verkleinen van gezondheidsachterstanden is daarbij een belangrijk doel. Er is daarom speciale aandacht voor (kwetsbare) groepen inwoners. De speerpunten van ons lokale gezondheidsbeleid zijn:

  1. Bevordering van een gezonde leefstijl
  2. Bevordering van een gezonde leefomgeving
  3. Samenleven en participeren
  4. Mentaal welbevinden en suïcidepreventie
  5. Een hartveilig Zwartewaterland

De omgeving als belangrijke factor bij gezondheid

Naast leefstijl is ook de omgeving van invloed op de gezondheid en gezondheidservaring van mensen. Denk bijvoorbeeld aan geluid en geur, maar ook aan fijnstof en andere schadelijke stoffen die door verkeer, landbouw of industrie worden uitgestoten.

De gemeente voert een gebiedsgericht milieubeleid. Door specifiek per type gebied (woongebied, werkgebieden, buitengebied) de normen te bepalen voor lucht-, bodem- en waterkwaliteit, wordt leefbaarheid per gebied nader gedefinieerd. De normeringen worden in het omgevingsplan opgenomen.

In positieve zin kan de leefomgeving ook bijdragen aan de gezondheid. Bijvoorbeeld een goed voorzieningenniveau kan de sociale cohesie en daarmee de gezondheid van mensen bevorderen. Maar ook doordat de inrichting van de (toekomstige) woonomgeving van onze inwoners uitnodigt tot gezond gedrag. De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting en biedt ruimte voor groen, water en voldoende sport- en spelmogelijkheden. De gemeente wil de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten via goede en veilige wandel- en fietsroutes. 

Beweging draagt bij aan een gezonde leefstijl

Ook sport(activiteiten) zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde en vitale samenleving. Door samen te werken met sportclubs, welzijnsorganisaties en onderwijs stimuleren we bewegen en bevorderen we gezond leven. Het actief deelnemen aan verenigingen is daarnaast niet alleen gezond en leuk, maar het verbindt ook. Daarom wordt specifiek ingezet op het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen. We ondersteunen verenigingen en we faciliteren gezamenlijke inzet op het gebied van vrijwilligers en sponsorwerving.