Alle overheden in Nederland doen aanpassingen in het ruimtelijk domein om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken. Ook de gemeente Zwartewaterland is hiermee begonnen. Daarvoor zijn verschillende knelpunten in kaart gebracht in de bouwsteen klimaatadaptatie. 

We gaan aan de slag met de volgende vier thema’s:

  • Het wordt natter
  • Het wordt warmer
  • Het wordt droger
  • Het IJsselmeer- en de rivierpeilen stijgen

In lokaal en regionaal verband zijn klimaatstresstesten uitgevoerd. Aan de hand van deze stresstesten, risicodialogen en de Notitie ‘Bouwsteen Klimaatadaptatie’ bepalen we de prioriteiten voor uitvoeringsmaatregelen.

Maatregelen om wateroverlast te voorkomen

Voor waterveiligheid zetten we in op de compartimentering van dijkringen. Dit om te voorkomen dat er bij overstromingen in één keer een groot gebied overstroomt. Aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen stelt de gemeente in de toekomst eisen om wateroverlast te voorkomen. Hiervoor zijn dan geen extra investeringen in riolering en waterberging nodig. Dit betekent dat in de planvorming eisen gesteld worden aan nieuwbouw, herontwikkelingslocaties en ontwikkelingen op bedrijventerreinen op het gebied van:

  • Voldoende groen dat water kan opslaan
  • Eisen aan gebouwen om hemelwaterafvoer op te slaan
  • Eisen aan erfinrichting om hemelwater niet direct te laten afvloeien naar de openbare weg / de riolering

Groenstructuren voor verkoeling en schaduw

Bij integrale gebiedsontwikkeling kijken we of toekomstgerichte reservering voor waterberging noodzakelijk is. Daarbij zetten we in op het realiseren van extra groene structuren en de versterking van bestaande groene structuren in de kernen. Deze kunnen bijdragen aan verkoeling en schaduw, maar ook ten goede komen van de ruimtelijke kwaliteit. 

Voldoende koelte in de kernen kunnen we bereiken door groene waterrijke structuren in de kernen aan te leggen. Deze structuren maken verbinding met het buitengebied.

Het thema klimaat voor Genemuiden

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om het thema klimaat. Aanvullend hierop heeft de kern Genemuiden ook een eigen inzet:

Genemuiden

In Genemuiden is een verhoogd overstromingsrisico. Daarom wordt bij nieuwe ontwikkelingen gekeken hoe ze bijdragen aan de compartimenteringsstrategie, zodat voorkomen wordt dat er bij overstromingen ineens een groot gebied overstroomt. Aan nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal de gemeente in de toekomst eisen stellen om wateroverlast te voorkomen zonder dat hiervoor aanvullende investeringen in riolering en waterberging nodig zijn.