Wij gaan voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Een goed onderhouden openbare ruimte ondersteunt de leefbaarheid, de bereikbaarheid, de veiligheid, de economie en recreatie in onze gemeente. Voor openbare verlichting geldt: functioneel, veilig, spaarzaam, en duurzaam verlichten. Daarmee leveren we een bijdrage aan het voorkomen van de lichtvervuiling, vooral in het buitengebied. Lichtvervuiling is het overmatig verlichten van de omgeving in de nacht.

Openbaar groen speelt een rol bij klimaatverandering

We vinden cultuurhistorisch waardevol groen (bijv. een monumentale boom of historisch park) belangrijk. We willen dit groen herstellen en de historische groenstructuren zo versterken. Een robuuste groenstructuur, met meer biodiversiteit en een groene dooradering van de bebouwing draagt bij aan het weerbaarder maken van de gemeente. Dit helpt tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Een belangrijk aandachtspunt is het vergroten van de biodiversiteit. Meer biodiversiteit betekent meer variatie in soorten groen (afwisseling van gras, ruigte, struiken, bomen). Bij het realiseren van deze ambitie willen we de betrokkenheid van inwoners en bedrijven bij groen vergroten. Ook in het groenbeheer is er ruimte voor inwonersparticipatie. We willen inwoners ertoe bewegen verhard oppervlak in te wisselen voor meer en gevarieerd groen. We willen de toegankelijkheid van de natuur en de belevingswaarde van het groen vergroten.

Zorgplicht waterkwaliteit en -kwantiteit

We willen dat de openbare ruimte voor verschillende doelen gebruikt wordt. Daarbij kijken we naar natuurgebieden, openbaar groen en naar wateren (rivieren, meren). We zetten in op extra mogelijkheden voor waterbeleving en varen. Het gaat daarbij om het mogelijk maken van de recreatie- en de beroepsvaart. Op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit heeft de gemeente drie belangrijke zorgplichten: 

  1. Zorgplicht voor de inzameling en het transport van afvalwater. 
  2. Zorgplicht om in stedelijk gebied structurele nadelige gevolgen van hoge of lage grondwaterstanden te voorkomen of te beperken, voor zover doelmatig. 
  3. Zorgplicht voor inzameling en verwerking van hemelwater, voor zover doelmatig.

Hoe we met deze zorgplichten omgaan en welke dilemma’s we daarbij tegen komen, is opgenomen in de “RIVUS Bouwstenen omgevingsvisie en omgevingsplan”. RIVUS is een samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (alle activiteiten tussen drinkwaterwinning en rioolwaterzuivering) in West Overijssel tussen de gemeenten Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Zwartewaterland, Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Ontmoeten, bewegen, sporten en spelen in de buitenruimte

De buitenruimte is een belangrijke plek voor ontmoeting en biedt voldoende sport- en spelmogelijkheden. De openbare ruimte moet daarom veilig en toegankelijk zijn. Ontmoeting verbindt mensen en vergroot zo de leefbaarheid. De inrichting van de openbare ruimte is daarmee van invloed op de gezondheid van mensen.

Ondersteunen zelfstandigheid ouderen bereikbaarheid voorzieningen

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig in een woning. Wij richten nieuwe woonwijken in zodat voorzieningen goed bereikbaar en obstakelvrij zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Ook zijn er voldoende rustpunten op wandelroutes. In bestaande woonwijken en centra wordt tijdens onderhoud en vervanging van de openbare ruimte de bereikbaarheid zoveel mogelijk geoptimaliseerd.

Thema openbare ruimte in Zwartsluis en Kamperzeedijk

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om openbare ruimte. Aanvullend hierop hebben Zwartsluis en Kamperzeedijk ook een eigen inzet:

Zwartsluis

In de wijk Nieuwe Sluis is aandacht nodig voor de kwaliteit van de leefomgeving en het onderhoud van de openbare ruimte. In deze wijk is het belangrijk dat er genoeg sociaaleconomisch draagvlak is voor investeringen in de leefomgeving. Ook zijn het beheer en onderhoud hier aandachtspunten.

Kamperzeedijk

De bewoners van de Kamperzeedijk hebben vanaf 2015 het groenonderhoud van de gemeente overgenomen. In een convenant zijn ieders taken en verantwoordelijkheden en de financiële aspecten helder uitgewerkt.