Onderwijs speelt een belangrijke rol in het leven van de jeugd en hun ouders/verzorgers. Als kinderen naar school gaan ontwikkelen zij vaardigheden en doen zij kennis op. Hiermee bereiden we hen voor op een plek in de samenleving van de toekomst. Goed onderwijs is in het begin een taak van de scholen. De gemeente ondersteunt waar nodig of gewenst. Het zorgen voor goede huisvesting van scholen is een taak van de gemeente en de schoolbesturen samen.

Gelijke onderwijskansen voor iedereen

We willen onze kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze veilig, gezond en gelukkig laten opgroeien. Sociale, economische of culturele factoren mogen hierbij geen belemmering vormen. Het gemeentelijk onderwijskansenbeleid ondersteunt en maakt deel uit van het bredere preventiebeleid en de zorgstructuur rondom onze jeugd. Preventie en vroegsignalering staan daarbij centraal. We bieden goede basisvoorzieningen voor alle kinderen en extra hulp voor kinderen die dit nodig hebben. 

Breed onderwijsaanbod in gemeente Zwartewaterland

Zwartewaterland is een kinderrijke gemeente. 25 procent van onze inwoners is jonger dan 18 jaar (2020). In onze gemeente zijn 16 basisscholen. Ook is er een school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente. Daarnaast zijn er verschillende voorschoolse voorzieningen als peuterspeelzalen en kinderopvang. We bieden ook opleidingsmogelijkheden voor volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. 

In de regio Zwolle zijn er diverse voorzieningen voor voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo- en hbo-opleidingen beschikbaar. Ook onze inwoners maken hiervan veel gebruik. We proberen om ook in de toekomst een divers aanbod aan onderwijsvoorzieningen in stand te houden. De verwachte daling van het aantal leerlingen vormt daarbij een uitdaging, vooral in het buitengebied.

Het thema onderwijs voor het buitengebied

U heeft gelezen waar de gemeente op inzet als het gaat om het thema onderwijs. Aanvullend hierop heeft het buitengebied ook een eigen inzet:

Buitengebied

We streven er naar ook in de toekomst een divers aanbod aan onderwijsvoorzieningen in stand te houden. De verwachte daling van het aantal leerlingen vormt daarbij een uitdaging, met name in het buitengebied. In het buitengebied zijn twee scholen, CBS Mastenbroek en CNS De Driester, gevestigd.

Heeft u gevonden wat u zocht?