Hoe wordt de onroerende zaakbelasting (OZB) berekend?

We berekenen de OZB over de waarde van het object. Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde.

Wat is rioolheffing en wat kost het?

Wanneer u aangesloten bent op de gemeentelijke riolering, via een buizenstelsel, betaalt u rioolheffing. De kosten voor de afvalwaterzorgplicht, hemelwater- en grondwaterzorgplicht brengen wij in rekening. Lees meer over rioolheffing

Waarom moet ik hondenbelasting betalen en wat kost het?

Wie één of meer hond(en) heeft moet hondenbelasting betalen. Deze inkomsten komen ten gunste van de algemene middelen. Het is niet zo dat wanneer u hondenbelasting betaalt, de gemeente verantwoordelijk is voor het opruimen van hondenpoep. Het is een belasting die de gemeente volgens de gemeentewet mag heffen. Het is niet toegestaan om belastingen te heffen voor andere diersoorten.

Wanneer moet ik afvalstoffenheffing betalen en wat kost het?

Elk perceel waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan valt onder de afvalstoffenheffing. Ook al maakt u geen gebruik van de containers, u bent wel belasting betalen. U kunt altijd containers aanvragen als u afvalstoffenheffing betaalt. 

Hoe lang heb ik tijd om bezwaar in te dienen?

Niet eens met de aanslag of woz-beschikking? Bel eerst! Dat kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Wel schriftelijk bezwaar? Zes weken na dagtekening van de aanslag moet het bezwaar bij ons binnen zijn. U kunt uw bezwaar nog op de laatste dag aan de balie afgeven. 

Wanneer kan ik een uitspraak verwachten op mijn bezwaarschrift?

De uitspraak moet binnen het kalenderjaar dat het bezwaarschrift is ingediend zijn gedaan. Dit in afwijking op artikel 7:10, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Kan ik een kopie van de aanslag krijgen?

U kunt uw aanslag raadplegen via Mijn Zwartewaterland. Hiervoor moet u wel inloggen met uw DigiD-code. Wanneer u geen DigiD heeft, kunt u ook een kopie aanvragen via belastingen@zwartewaterland.nl.

De aanslag staat op naam van iemand die is overleden, hoe kan dat?

De aanslag is terecht als de overledene op 1 januari nog als eigenaar in het kadaster staat vermeld. Ook al is hij/zij al voor 1 januari overleden. In dit geval moeten de erfgenamen de aanslag betalen.

Wat zijn de betalingstermijnen?

Op de voorzijde van de aanslag staat voor welke datum u op zijn laatst moet betalen. Wanneer u geen automatische incasso heeft, dan gelden 2 betalingstermijnen. 

Heeft u de gemeente toestemming gegeven om de belastingen automatisch van uw rekening af te schrijven? Dan beginnen de termijnen van afschrijving 1 maand na de dagtekening van de aanslag. 

We schrijven in zoveel termijnen af, als er nog maanden over zijn in het betreffende belastingjaar. Hierbij geldt een minimum van twee en een maximum van tien termijnen. Is het totaalbedrag van de aanslag lager is dan € 50,00? Dan schrijven we het bedrag in twee (gelijke) termijnen af. 
 

Ik heb nog geen automatische incasso, maar wil dit graag alsnog regelen, kan dat?

Zeker, u kunt ons toestemming geven voor automatische incasso. U kunt hiervoor het formulier 'Machtiging automatische incasso' downloaden. U kunt de gemeente toestemming geven om maandelijks de gemeentelijke belastingen van uw rekening af te laten schrijven. U kunt alleen een machtiging geven voor aanslagen die op uw eigen naam staan.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

Wilt u geen gebruik maken van automatische incasso? En lukt het niet om uiterlijk op de vervaldata de bedragen over te maken? Neem dan contact op met het team Financiën (invordering). U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraken die er met u zij met u hebben gemaakt. Bij het niet nakomen van de afspraak starten wij zonder bericht vooraf het invorderingstraject.

Ik ben in het bezit van twee objecten, kan ik ook 2 aanslagen ontvangen?

Dat kan niet meer voor de aanslag die al is opgelegd, maar wel voor de komende aanslagen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het Team Belastingen en WOZ. Het is mogelijk dat u verschillende aanslagen krijgt, eventueel met verschillende IBAN-nummers.

Kan de aanslag in het vervolg naar een ander adres worden gestuurd?

Hiervoor kunt u contact opnemen met het Team Belastingen en WOZ of via belastingen@zwartewaterland.nl.

Ik ben het niet eens met de aanslag, kan ik bezwaar maken?

Bezwaar? Neem eerst contact met ons op! Blijkt tijdens het gesprek dat de aanslag inderdaad niet klopt, dan passen wij dit ambtshalve aan. Klopt de aanslag maar bent u het er niet mee eens? Dan kunt u schriftelijk binnen 6 weken na dagtekening alsnog bezwaar indienen. Een bezwaarschrift moet u indienen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Zwartewaterland.

Ik ben geen gebruiker meer, moet ik toch de aanslag betalen?

Als u geen gebruiker meer bent, ontvangt u automatisch een verminderingsbiljet. Als u zich in laat schrijven of ingeschreven hebt in de nieuwe gemeente krijgen wij daar automatisch bericht van. U ontvangt aan het eind van de maand een verminderingsbiljet.

Ik ben geen eigenaar meer, moet ik toch de aanslag betalen?

Bent u op 1 januari van het jaar eigenaar van een onroerende zaak? Dan betaalt u de OZB voor het hele jaar. Dit komt omdat de OZB een tijdstipbelasting is. We kijken naar de situatie op 1 januari. Verkoopt in de loop van het jaar uw onroerende zaak? Vaak verrekent de notaris deze belasting. Daar staat de gemeente verder buiten.

De tenaamstelling is verkeerd, kan dat anders?

Voor het eigendom is de tenaamstelling afhankelijk van het kadaster. Gaat het om een eenmanszaak, dan staat de tenaamstelling altijd op de natuurlijk persoon. Anders kan het ook op de NV of BV staan. De kamer van koophandel speelt hierbij ook een rol.

Waarom krijg ik een aanslagbiljet?

U bent eigenaar of gebruiker van het object in onze gemeente. De eigenaar is de voornaamst zakelijk gerechtigde die bij het kadaster geregistreerd staat. De gebruiker is degene die hoofdbewoner is van het adres. Dit is in beleidsregels vastgesteld. Bij een vakantiewoning is de eigenaar ook de gebruiker in verband met voltijdig gebruik.

Kan ik kwijtschelding krijgen?

Is het voor u buitengewoon bezwaarlijk om de aanslag te voldoen? Dan heeft u de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen