Burgemeester ing. Eddy Bilder

E.Bilder@zwartewaterland.nl 

Portefeuille 
 • Kwaliteit van het Openbaar) Bestuur/Algemene Zaken
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie, Voorlichting, Participatie
 • Promotie en Representatie
 • Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Economische Ontwikkeling
 • Begraafplaatsenverordening
Thema’s/bestuurlijke opgaven
 • Regionale Samenwerking/toekomstagenda Regio Zwolle
 • Nieuwe rolneming overheid-samenleving (samenleving aan zet/inwonersparticipatie)
 • Ontwikkeling Topwerklocatie Tapijtcluster
 • (regionale) bedrijfslocatieprogrammering
 • Voorkomen/terugdringen Winkelleegstand en Retail-deal
Vertegenwoordigingen
 • Lid AB Veiligheidsregio IJsselland
 • Lid kernteam Regio Zwolle
 • Lid portefeuille-overleg Economische Zaken Regio Zwolle
 • AvA Wadinko
Persoonlijke (bestuurs)functies/overige functies
 • Voorzitter Christelijk Conservatief Beraad (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting tot behoud Cultuurhistorisch Erfgoed van Ermelo (onbezoldigd)
 • Voorzitter Boeldagcomité Ermelo (onbezoldigd)
 • Directeur Onroerendgoed BV’s (waarin familiebezit is ondergebracht) (onbezoldigd)
 • Redactielid CDA-Bestuursforum (onbezoldigd)
 • Bestuurslid ‘Christendemocraat.nl’ (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Mr. H.K.J. Beerninkstichting
 • Bestuurslid Bond tegen Vloeken
 • Voorzitter Raad van Toezicht Het Oversticht (bezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrienden van Israël (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Jaffa-project
 • Beschermheer Hasselts Fanfare
 • Bestuurslid Stichting Behoud Kerkgebouw
 • Voorzitter Stichting Godsvrucht en Wetenschap
   

Politieke partij

CDA

Wethouder Maarten Slingerland

1e loco-burgemeester
M.Slingerland@zwartewaterland.nl

Portefeuille 
 • Financiën en Treasury
 • Belastingen
 • Dienstverlening
 • Facilitaire Zaken en Inkoop
 • Verkeer, vervoer en bereikbaarheid
 • (Grond- en) Pachtzaken (beheer)
 • Grondexploitaties
 • Governance Verbonden Partijen
 • Beheer Kapitaalgoederen (wegen, kunstwerken, Riolering, Openbaar Groen, Maatschappelijk Vastgoed, Sport- en Evenemententerreinen)
 • Havens (economisch)
 • Straathandel en markten
 • Onderwijs
 • Werkgelegenheid, Participatie, Inkomensregelingen
 • Klimaatadaptatie
Thema’s/bestuurlijke opgaven
 • Implementatie Digitale Agenda VNG/Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en bescherming Persoonsgegevens
 • Uitvoeringsplan Accommodatiebeleid en Zwembaden
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Genemuiden (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Genemuiden
Vertegenwoordigingen
 • AvA Vitens
 • AvA Rendo
 • AvA BNG
 • AvA ROVA
 • AvA Enexis
 • Lid Platform Financieel Domein VNG Overijssel
 • Lid Regionaal Werk Bedrijf (RWB)
 • Lid SSC ONS
 • Lid bestuurlijk overleg RIVUS

Politieke partij 

SGP

Wethouder mr. Harrie Rietman

2e loco-burgemeester

H.Rietman@zwartewaterland.nl 

Portefeuille
 • Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Kwaliteit
 • Herstructurering en Uitbreiding Bedrijventerreinen
 • Landschap en Natuur (waaronder slappe bodems/veenweidebodemdaling)
 • Milieu en NB wet
 • Vergunningen Omgevingsrecht
 • Energietransitie en circulaire economie
 • Cultureel Erfgoed/Monumenten
 • Vrijetijdseconomie waaronder Toerisme en Recreatie, Havens (recreatief)
Thema’s/bestuurlijke opgaven
 • Implementatie Omgevingswet
 • Omgevingsprogramma’s
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof/Vitaal Platteland Noordwest Overijssel
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Hasselt (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Hasselt
 • Molenwaard
 • Bodewes
 • Tag West
Vertegenwoordigingen
 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel
 • Lid bestuurlijk platform RES
 • Voorzitter Gemeentelijke Monumentenraad

Politieke partij 

PvdA

Wethouder Jan van der Poel

3e loco-burgemeester
J.vanderpoel@zwartewaterland.nl

Portefeuille  
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Handhaving Omgevingsrecht
 • Gezondheid
 • Cultuur
 • Sport
 • Jeugd(zorg)
Thema’s/bestuurlijke opgaven
 • Transformatie en doorontwikkeling Sociaal Domein
 • Opbouw sociale netwerkstructuur per kern: Samen Zwartewaterland
 • Decentralisatie beschermd wonen
 • Asiel en nieuwe wet Inburgering
 • Aanspreekpunt Centrum/Kernontwikkeling Zwartsluis (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Zwartsluis
 • Ontwikkeling kleine kernen (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Effectgerichte Inkoop en Opdrachtgeverschap netwerkpartners in het Sociaal Domein
 • (regionale) woningbouwprogrammering
Vertegenwoordigingen
 • Lid Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
 • Lid bestuurlijk overleg Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • Lid DB GGD IJsselland
 • Lid AB Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid Bedrijfsvoerings-organisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Politieke partij

CU

Gemeentesecretaris drs. Sebastiaan Ruddijs

S.Ruddijs@zwartewaterland.nl