Wethouder (PvdA)

2e loco-burgemeester

Telefoon: 14 038
E-mail: H.Rietman@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Kwaliteit
 • Herstructurering en Uitbreiding Bedrijventerreinen
 • Landschap en Natuur (waaronder slappe bodems/veenweidebodemdaling)
 • Milieu en NB wet
 • Vergunningen Omgevingsrecht
 • Energietransitie en circulaire economie
 • Cultureel Erfgoed/Monumenten
 • Vrijetijdseconomie waaronder Toerisme en Recreatie, Havens (recreatief)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Omgevingswet
 • Omgevingsprogramma’s
 • Gebiedsgerichte aanpak stikstof/Vitaal Platteland Noordwest Overijssel
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Hasselt (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Hasselt

Onbezoldigde nevenfuncties namens de gemeente

 • Lid stuurgroep - IJsselvechtdelta (4 uur per jaar)
 • Lid Platform Ruimtelijk Domein - VNG Overijssel (16 uur per jaar)
 • Lid bestuurlijk platform - RES (12 uur per jaar)
 • Voorzitter - Gemeentelijke monumentenraad (8 uur per jaar)