Wethouder (CU)

3e loco-burgemeester

Telefoon: 14 038
E-mail: J.vanderPoel@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Handhaving Omgevingsrecht
 • Gezondheid
 • Cultuur
 • Sport
 • Jeugd(zorg)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Transformatie en doorontwikkeling Sociaal Domein
 • Opbouw sociale netwerkstructuur per kern: Samen Zwartewaterland
 • Decentralisatie beschermd wonen
 • Asiel en nieuwe wet Inburgering
 • Aanspreekpunt Centrum/Kernontwikkeling Zwartsluis (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Leefbaarheidsplan Zwartsluis
 • Ontwikkeling kleine kernen (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Effectgerichte Inkoop en Opdrachtgeverschap netwerkpartners in het Sociaal Domein
 • (Regionale) woningbouwprogrammering

Onbezoldigde nevenfuncties namens de gemeente

 • Lid Platform Sociaal Domein - VNG Overijssel (16 uur per jaar)
 • Lid bestuurlijk overleg Sociale Recherche - IJssel-Vechtstreek (8 uur per jaar)
 • Lid Algemeen Bestuur - GGD Overijssel (50 uur per jaar)
 • Lid Algemeen Bestuur - Omgevingsdienst IJsselland (24 uur per jaar)
 • Lid Bedrijfsvoeringsorganisatie - Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland