De gemeente Zwartewaterland wil een vitale en sociaal sterke gemeente zijn. De mens, leefwereld en economie zijn in Zwartewaterland op een duurzame en evenwichtige manier met elkaar verbonden. Duurzaamheid is een belangrijk middel om een toekomstbestendige samenleving te bereiken. 

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat omschreven hoe we op een verantwoorde manier toewerken naar een energiesysteem van volledig hernieuwbare energie. De maatregelen uit het coalitieakkoord werken we verder uit in het programma Energietransitie, het klimaatadaptatieplan en in onze omgevingsvisie.

Programma energietransitie

In het Programma Energietransitie beschrijven wij hoe we om willen gaan met de energietransitie en wat de doelstellingen zijn. We willen energieverbruik verminderen en duurzame energie opwekken. De gemeenteraad heeft met een amendement een aantal wijzigingen voorgesteld aan dit programma. Het college heeft ingestemd met deze wijzigingen. 

Zonnevelden

In 2030 willen we 50 hectare aan zonnevelden gerealiseerd hebben. De zonnevelden moeten voldoen aan een aantal eisen. Deze eisen zijn te vinden in het ‘afwegingskader zon’, onderdeel van dit programma. We bieden ruimte voor drie proefprojecten voor zonnevelden, elk maximaal 10 hectare groot. In deze proefprojecten hopen we duidelijk te krijgen op welke manier we deze vorm van energieopwekking het beste in de omgeving kunnen inpassen. Deze proefprojecten leiden uiteindelijk tot een standaard aanvraag van een omgevingsvergunning.

Windmolens

Windenergie is een vorm van duurzame energie. Voor 2030 plaatsen we vijf windmolens in onze gemeente. We onderzoeken op dit moment waar we deze kunnen plaatsen.
 

Omgevingsvisie

In de Omgevingsvisie die in 2020 wordt opgeleverd staan de ontwikkelingen en ambities voor ons grondgebied. De visie toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Waar liggen kansen en welke ontwikkelingen verwachten we? De omgevingsvisie gaat over verschillende thema’s, zoals leefbaarheid, onderwijs, welzijn en duurzaamheid. Thema’s die ook bij de omgevingsvisie horen zijn energie en klimaatadaptatie. Deze onderwerpen zijn uitgewerkt in het programma Energietransitie en in de bouwsteen klimaatadaptatie.