Eisen vastgelegd in welstandsnota

Voor sommige bouwwerken heeft u een vergunning van de gemeente nodig, voor andere niet. De overheid heeft de regels hiervoor vastgelegd in de Woningwet. De Woningwet stelt ook dat het uiterlijk en de plek van een gebouw niet in strijd mogen zijn met de redelijke eisen van welstand. Welke eisen dit zijn, heeft de gemeente vastgesteld in de welstandsnota. Voor vergunningsvrije bouwwerken hoeft u geen toestemming aan de gemeente te vragen, maar deze moeten wel voldoen aan het welstandsbeleid.

Welstandsnota

Op 1 februari 2016 is de Welstandsnota 'Slimmer Bekeken' in werking getreden. Hierin kunt u vinden welk beleid er voor welk gebied geldt.

Welstandstoets

Voor vergunningplichtige bouwwerken is de welstandstoets een onderdeel van de vergunningsprocedure. Daarbij is het doel dat u zoveel mogelijk vrijheid heeft om uw bouwplannen uit te voeren. En dat tegelijkertijd de omgeving haar eigen karakter houdt en, waar dat gewenst is, die te versterken. Het gaat dus om een goede balans tussen individueel en algemeen belang.

Stadsbouwmeester

In principe wordt intern, door de interne welstandstoets, beoordeeld of een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. De medewerkers die deze toets uitvoeren zijn altijd onafhankelijk en deskundig. In een aantal gevallen zal de stadsbouwmeester om advies gevraagd worden. De stadsbouwmeester adviseert de gemeente over de bij haar ingediende bouwplannen. In beginsel volgt de gemeente dit advies op. Als het bouwplan een monument of een bouwwerk in het beschermde stadsgezicht van Hasselt betreft, wordt altijd advies aan de externe commissie gevraagd. Dat is bij wet geregeld.

Leidraad voor hoger bouwen als verlengstuk bestemmingsplan en welstandsnota

In het bestemmingsplan zijn bouwvoorschriften opgenomen. In het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Zwartewaterland” staat dat bedrijfsgebouwen maximaal 16 meter hoog mogen zijn. Het kan echter voorkomen dat een hoger gebouw wenselijk is. Het bestemmingsplan biedt een aantal afwijkingsbevoegdheden, waaronder de afwijkingsbevoegdheid om gebouwen hoger dan 16 meter toe te staan. Hieraan zijn een aantal randvoorwaarden verbonden, die zich richten zich op het effect van hoger bouwen op de kwaliteit van het straatbeeld.

Dit heeft geleid tot de totstandkoming van de leidraad “Hoger bouwen met hogere kwaliteit” als verlengstuk van het bestemmingsplan en de welstandsnota. De leidraad “Hoger bouwen met hogere kwaliteit” is ontwikkeld om enerzijds een initiatiefnemer handvatten te bieden hoe aan deze randvoorwaarden kan worden voldaan. Anderzijds biedt de leidraad ondersteuning bij de ambtelijke toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.

Heeft u gevonden wat u zocht?