Voornemen tot grondruil

De gemeente Zwartewaterland geeft hierbij kennis van haar voornemen om het volgende perceel grond ter beschikking te stellen aan een plaatselijke bewoner en deze grond verder te betrekken in het kader van de grondruiltransactie (met bijbetaling) ten behoeve van de realisatie van de ontsluiting van het bedrijventerrein Zevenhont door middel van de aanleg van een rotonde op de provinciale weg N 759, hierna te noemen: “beoogd verkrijger”:

Objectinformatie:

In te brengen grond door de gemeente:
Plaatselijk bekend: agrarische grond nabij de Krommesteeg te Genemuiden. 
Kadastraal bekend: gemeente Genemuiden, sectie K, nummer 279 gedeeltelijk 
Perceelgrootte: ca. 50.257 m2

In te brengen gronden door de beoogd verkrijger

 • Plaatselijk bekend: agrarische gronden nabij de Nieuwe weg N759 tussen Hasselt en Genemuiden
  Kadastraal bekend: gemeente Genemuiden, sectie K, nummer 449 gedeeltelijk 
  Perceelgrootte: ca. 650 m2
 • Plaatselijk bekend: agrarische gronden nabij de Nieuwe weg N759 tussen Hasselt en Genemuiden
  Kadastraal bekend: gemeente Genemuiden, sectie K, nummer 352 gedeeltelijk 
  Perceelgrootte: ca. 552 m2

Enige serieuze gegadigde

 • De beoogd verkrijger komt volgens de gemeente Zwartewaterland als enige serieuze gegadigde in aanmerking, en wel om het volgende:
 • De bovengenoemde grondruil noodzakelijk is ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijventerrein Zevenhont door middel van de aanleg van een rotonde op de provinciale weg N759. 
 • Op basis van een verkeerskundig onderzoek dat in opdracht van de provincie Overijssel en de gemeente Zwartewaterland is uitgevoerd, een specifieke locatie geduid is voor de beoogde rotonde.
 • De gemeente heeft de gronden van de beoogde verkrijger nodig om werkzaamheden uit te voeren voor de aanleg van de rotonde.
 • Partijen overeenstemming hebben bereikt over het voornemen tot grondruil en de gemaakte afspraken schriftelijk naar elkaar hebben bevestigd.

Vervaltermijn

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dient u dit uiterlijk twintig (20) kalenderdagen na publicatie van dit voornemen kenbaar te maken  door een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle. 
De termijn van twintig (20) kalenderdagen geldt als een vervaltermijn. Bij gebreke van een tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. Bij uitblijven van een tijdige reactie zouden de gemeente en de beoogde koper immers onredelijk worden benadeeld, indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen de voorgenomen verkoop zou worden opgekomen.
De Gemeente zal na een wachttijd van twintig (20) kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. 
Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze publicatie en het daarin opgenomen voornemen, kunt u contact opnemen met de heer M. Koca, Team Vastgoed. U kunt hem bereiken via het emailadres info@zwartewaterland.nl of via 14 038. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Hasselt, 28 juni 2023