Het college van burgemeester en wethouders biedt particulieren de mogelijkheid om een bod uit te brengen op het 'bouwrecht voor de realisatie van een woning' op een alternatieve locatie in het buitengebied van Zwartwaterland.

De gemeente Zwartewaterland is eigenaar geworden van de opstallen en ondergrond aan de Vaartweg 7 in Hasselt.

In het  ‘Kredietbesluit Vaartweg 7’ van 10 december 2020 is bepaald dat het ‘bouwrecht voor de realisatie van een woning’ van de Vaartweg 7 wordt verplaatst naar de overkant van Ter Wee en op die locatie een nieuwe bouwkavel te creëren. Omwonenden zien de bouwkavel daar echter liever niet verschijnen. Ook vanuit stedenbouwkundig oogpunt bestaat er geen bezwaar om op deze plaats niet opnieuw een nieuwe kavel met een woonbestemming te creëren. 

Het college van burgemeester en wethouders biedt particulieren daarom de mogelijkheid om een bod uit te brengen op het 'bouwrecht voor de realisatie van een woning' op een alternatieve locatie in het buitengebied van Zwartwaterland. Daarbij neemt de gemeente de procedure voor de wijziging van de huidige bestemming naar 'Wonen' voor haar rekening. De hiermee samenhangende kosten worden nadien in mindering gebracht op de koopsom van het bouwrecht.

Voor de uitgifte van het bouwrecht gelden de volgende voorwaarden:

  • De koper dient een bouwplan in op schetsontwerp (SO) niveau.
  • De koper zorgt voor een goede ruimtelijke inpassing (inclusief onderbouwing).
  • De koper brengt een bod uit met een verkoopprijs vanaf € 350.000 exclusief belastingen.
  • De grootte van de te vormen kavel bedraagt circa 1.250 m2.
  • De koper is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de aanvraag van de benodigde vergunningen en aansluiting op de nutsvoorzieningen.
  • Het college behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en/of de verkoop onaangekondigd eenzijdig en tussentijds te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Gunning vindt plaats op basis van beste invulling van de ruimtelijke inpassing in het buitengebied. Bij gelijke beoordeling vindt toewijzing plaats door loting via de notaris.

In het licht van de uitspraak van de Hoge Raad op 26 november 2021 inzake Didam, waarin is geoordeeld dat een overheid iedereen gelijke kansen moet bieden bij de uitgifte van onroerende zaken en (publieke) rechten, is het college van mening dat publicatie van deze verkoop vereist is. Belangstellenden voor de verwerving van dit bouwrecht worden met deze publicatie uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken.

De termijn voor het indienen van een bouwplan met onderbouwing sluit 6 weken na het moment van publicatie. U mailt uw belangstelling onder vermelding van 'verkoop bouwrecht voormalig Vaartweg 7' naar projectleider Jeroen Fleer: j.fleer@zwartewaterland.nl.