Afbeelding burgemeester

Burgemeester ing. Eddy Bilder

E.Bilder@zwartewaterland.nl 

Portefeuille 

 • Kwaliteit van het Openbaar Bestuur/Algemene Zaken
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Burgerzaken
 • Communicatie, Voorlichting, Participatie
 • Promotie en Representatie
 • Openbare Orde en Veiligheid, Crisisbeheersing
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • Interbestuurlijk toezicht
 • Economische Ontwikkeling
 • Cultureel Erfgoed/Monumenten
 • Begraafplaatsenverordening

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Digitale Agenda VNG/Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en bescherming Persoonsgegevens
 • Uitvoeringsplan Accommodatiebeleid en Zwembaden
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Genemuiden (vanuit het traject Omgevingsvisie)

Vertegenwoordigingen

 • AvA Vitens
 • AvA Rendo
 • AvA BNG
 • AvA ROVA
 • AvA Enexis
 • Lid Platform Financieel Domein VNG Overijssel
 • Lid Bedrijfsvoerings-organisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Politieke partij

CDA

Wethouder Gerrit Knol 

1e loco-burgemeester
G.Knol@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Werkgelegenheid, Participatie, Inkomensregelingen
 • Wonen/Volkshuisvesting
 • Handhaving Omgevingsrecht
 • Gezondheid
 • Cultuur
 • Sport

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Transformatie en doorontwikkeling Sociaal Domein
 • Opbouw sociale netwerkstructuur per kern: Samen Zwartewaterland
 • Ontwikkeling kleine kernen (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Aanspreekpunt Centrum/Kernontwikkeling Zwartsluis (vanuit het traject Omgevingsvisie)
 • Effectgerichte Inkoop en Opdrachtgeverschap netwerkpartners in het Sociaal Domein
 • (regionale) woningbouwprogrammering

Vertegenwoordigingen

 • Lid Platform Sociaal Domein VNG Overijssel
 • Lid bestuurlijk overleg Sociale Recherche IJssel-Vechtstreek
 • Lid DB GGD IJsselland
 • Lid AB Omgevingsdienst IJsselland
 • Lid Regionaal Werk Bedrijf (RWB)

Politieke partij

CU

Wethouder Maarten Slingerland

2de loco-burgemeester
M.Slingerland@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Financiën en Treasury
 • Belastingen
 • Dienstverlening
 • Facilitaire Zaken en Inkoop
 • (Grond- en) Pachtzaken (beheer)
 • Governance Verbonden Partijen
 • Beheer Kapitaalgoederen (wegen, kunstwerken, Riolering, Openbaar Groen, Maatschappelijk Vastgoed, Sport- en Evenemententerreinen)
 • Onderwijs
 • Jeugd(zorg)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Digitale Agenda VNG/Dienstverlening
 • Informatieveiligheid en bescherming Persoonsgegevens
 • Uitvoeringsplan Accommodatiebeleid en Zwembaden
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Genemuiden (vanuit het traject Omgevingsvisie)

Vertegenwoordigingen

 • AvA Vitens
 • AvA Rendo
 • AvA BNG
 • AvA ROVA
 • AvA Enexis
 • Lid Platform Financieel Domein VNG Overijssel
 • Lid Bedrijfsvoerings-organisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Politieke partij 

SGP

Wethouder Albert Coster

3de loco-burgemeester 
A.Coster@zwartewaterland.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke Ordening en Ruimtelijke Kwaliteit
 • Herstructurering en Uitbreiding Bedrijventerreinen
 • Verkeer, Vervoer en bereikbaarheid
 • Landschap en Natuur (waaronder slappe bodems/veenweidebodemdaling)
 • Milieu en NB wet
 • Vergunningen Omgevingsrecht
 • Energietransitie, klimaatadaptie en circulaire economie
 • Vrijetijdseconomie waaronder Toerisme en Recreatie, Havens (recreatief)

Thema’s/bestuurlijke opgaven

 • Implementatie Omgevingswet
 • Omgevingsprogramma’s (waaronder:)
 • Aanspreekpunt Kernontwikkeling Hasselt (vanuit het traject Omgevingsvisie)

Vertegenwoordigingen

 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Platform Ruimtelijk Domein VNG Overijssel

Politieke partij 

BGZ

Gemeentesecretaris Sebastiaan Ruddijs

S.Ruddijs@zwartewaterland.nl