Gemeente Zwartewaterland wil de komende jaren de parkeerdruk in de drie kernen verminderen. Dat is een van de doelstellingen uit het nieuwe Parkeerbeleidsplan 2023-2030 waarmee de gemeente een wens uit het coalitieakkoord uitvoert. “Bovendien is parkeren een onderwerp dat de tongen in de samenleving altijd losmaakt. Ook daarom brengen we de parkeersituatie in kaart en onderzoeken we hoe we knelpunten het beste kunnen oplossen”, zegt verantwoordelijk wethouder Maarten Slingerland.

Een belangrijke basis voor het plan is een onderzoek dat de gemeente afgelopen voorjaar uitvoerde naar de parkeerdruk. Daaruit blijkt dat de parkeersituatie in de woonwijken over het algemeen acceptabel is. De grootste problemen zijn zichtbaar in de centrumgebieden. Met name op zaterdagmiddag en tijdens de koopavonden in Genemuiden en Hasselt is de parkeerdruk daar soms hoog. “We gaan onder meer kijken of de huidige blauwe zones goed aansluiten bij de wensen van bewoners en bezoekers. Ook willen we het aantal foutparkeerders terugdringen. Verder willen we de knelpunten samen met bewoners en winkeliers oplossen. Als het parkeerbeleidsplan is vastgesteld, stellen we een uitvoeringsprogramma op waarbij we inwoners betrekken”, zegt Slingerland.

Verschillende belevingen

Hij wijst er wel op dat parkeren bij uitstek een onderwerp is waar mensen verschillend over denken. “Sommige bewoners vinden het geen probleem dat hun auto honderd meter van de woning afstaat, anderen vinden dat een grote afstand. Verder is de grond schaars in Zwartewaterland, terwijl we ook willen verduurzamen en vergroenen. We houden zoveel mogelijk rekening met alle verschillende belangen, maar we realiseren ons dat we geen oplossingen bedenken waarin iedereen zich kan vinden”, stelt Slingerland. Zwartewaterland kijkt bij het realiseren van nieuwe parkeerlocaties vooral naar de randen van wijken. Voor de centra is die keuze in Genemuiden (Koppel) en Hasselt (Diamanten Bolwerk) en straks Zwartsluis (Havendijk) al eerder gemaakt.
 

Stimuleren fietsgebruik

Gemeente Zwartewaterland speelt in het Parkeerbeleidsplan ook in op maatschappelijke trends. Zo neemt het autobezit vermoedelijk nog toe, maar landelijk delen steeds meer mensen samen een auto. Daarnaast kiezen meer inwoners voor de fiets. “En dat stimuleren we graag. Bijvoorbeeld door het realiseren van meer parkeerplekken voor tweewielers, zeker in de centra van onze kernen. De komende jaren kijken we samen met bewoners en ondernemers wat daarvoor de beste locaties zijn”, aldus Slingerland. Ook focust Zwartewaterland op parkeeroplossingen voor specifieke doelgroepen, zoals vrachtwagens, werkbusjes en voertuigen voor mindervaliden.
 

Nieuwe onderzoeken

De gemeente gaat vanaf nu om de twee jaar de parkeerdruk in Zwartewaterland meten. “Zo houden we de vinger aan de pols of maatregelen werken. Bovendien spreken we regelmatig met belanghebbenden over mogelijke verbeteringen, zodat we uiteindelijk een zo goed mogelijke parkeeroplossing voor onze bewoners en bezoekers realiseren”, besluit Slingerland. De gemeenteraad moet het Parkeerbeleidsplan nog goedkeuren. De politiek buigt zich donderdag 26 januari in een beeldvormende vergadering over het Parkeerbeleidsplan.