Het bestemmingsplan voorziet in de transformatie van het erf en het verruimen van de bouwmogelijkheden ten behoeve van de realisatie van een woning.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat op grond van 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het ontwerpbestemmingsplan voor de locatie Kamperzeedijk 131a te Genemuiden ter inzage is gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de transformatie van het erf en het verruimen van de bouwmogelijkheden ten behoeve van de realisatie van een woning.

Inzage

In het kader van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in relatie tot artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf 13 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Zwartewaterland. 

De digitale versie van het bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0082-OW01. (Kopieer het planidentificatienummer. Klik in ruimtelijkeplannen.nl op 'plannen zoeken' en plak het planidentificatienummer in het zoekveld 'zoek op plannaam of -nummer').

De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad.
Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan ‘Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland’. Per post via: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Wanneer u mondeling een zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14038

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen.