Samen met andere partners in West-Overijssel werken wij aan de opwek van duurzame energie. Dit doen we in de Regionale Energiestrategie (RES). Een onderdeel daarvan is het aanwijzen van zoekgebieden voor wind- en zonneparken voor West-Overijssel. Voordat we dat doen, onderzoeken we wat de milieueffecten van deze wind- en zonneparken zijn op de omgeving.

In de RES 1.0 hebben we afgesproken om in de regio West-Overijssel in 2030 samen 1,8 TWh aan duurzame energie op te wekken. Op die manier dragen wij bij aan het landelijke Klimaatakkoord van 35 TWh duurzame energie. 

We doen dit door zoekgebieden aan te wijzen waar wind- en zonneparken een plek kunnen krijgen. Daarbij streven we naar een verhouding van 40 procent zon en 60 procent wind. Voordat we met de samenwerkende partners in West-Overijssel die zoekgebieden aanwijzen, willen we met elkaar goed inzicht krijgen in wat de milieueffecten van deze wind- en zonneparken op de omgeving zijn. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Dit doen met met een milieueffectrapportage (m.e.r.). 

Onderzoek naar positieve en negatieve effecten

Het onderzoek laat zien welke positieve, maar ook nadelige milieueffecten er zijn bij het realiseren van het opwekken van duurzame energie uit zon en wind. Het resultaat van dit onderzoek nemen er op in het PlanMER, het rapport. 

Plan van aanpak

Om te bepalen wat we gaan onderzoeken en tot op welk niveau, hebben we een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie bevat het plan van aanpak voor het op te stellen PlanMER en geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken? En op welke thema’s? We kijken daarbij op regionaal niveau voor de regio West-Overijssel naar de effecten op leefbaarheid van mens en dier, veiligheid, landschap, natuur, de infrastructuur van het energienet en de maatschappelijke kosten. 

Uw reactie op de plannen

De concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau kunt u inzien op deze pagina. En op de 11 gemeentehuizen in de regio West-Overijssel en in het Provinciehuis in Zwolle. U kunt de notitie ook bekijken op de gemeentelijke en provinciale websites en die van de RES-regio West-Overijssel. Tot 22 maart 2023 kunt u een zienswijze op de concept-NRD indienen.

Online inloopbijeenkomst op 22 februari

Bij vragen over deze concept-Notitie bent u welkom om op woensdag 22 februari deel te nemen aan de online 'inloopbijeenkomst'. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 21 maart 2023 op reswestoverijssel@overijssel.nl. Na aanmelding ontvangt u een e-mail met de inloggegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Vervolg

Alle zienswijzen bundelen we en beantwoorden we in een Nota van Beantwoording. In een 'Notitie wijzigingen' zetten we wat we veranderen ten opzichte van de gepubliceerde concept-NRD. Deze Nota van Beantwoording en Notitie wijzigingen voegen we samen met de definitieve NRD. Deze documenten publiceren we zodat u kunt zien wat we met uw reactie hebben gedaan.