Er wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorbereid voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont in oostelijke richting. De uitbreiding maakt het mogelijk dat bedrijven zich kunnen uitbreiden binnen de gemeente Zwartewaterland. De uitbreiding wordt voorzien van een robuuste landschappelijke inpassing.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan Zevenhont Oost

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat er een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wordt voorbereid voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zevenhont in oostelijke richting. De uitbreiding maakt het mogelijk dat bedrijven zich kunnen uitbreiden binnen de gemeente Zwartewaterland. De uitbreiding wordt voorzien van een robuuste landschappelijke inpassing.

Ter inzage legging

Van 20 mei tot en met 30 juni 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp beeldkwaliteitsplan Zevenhont Oost voor een ieder ter inzage. Gelet op de maatregelen van de gemeente Zwartewaterland in relatie tot het Coronavirus is de papieren versie van het voorontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan, in het gemeentehuis, enkel in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038. Tevens is het bestemmingsplan te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0075-VO01.

Gedurende de inspraakperiode is het mogelijk om mondeling of schriftelijk een inspraakreactie in te dienen bij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland. Het adres is: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14038.

Heeft u gevonden wat u zocht?