Wat is het?

De omgevingswet bepaalt dat er één omgevingsplan komt voor het hele grondgebied van een gemeente. Het omgevingsplan bevat gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Het vervangt alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen in een gemeente. Wij doen dit stapsgewijs. Per gemeente geldt één omgevingsplan. Hierin staan onder andere regels over gebruik, milieu, water, monumenten, bouw, gezondheid en natuur.

Wat betekent het voor mij?

Met de komst van de Omgevingswet heeft de gemeente de keuze om meer zaken vergunningsvrij te maken. In het omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad wat vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. We nemen hier de ervaring en het advies van inwoners, ondernemers en dorps- en wijkraden mee.

Hoe maken we het?

Bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bezoekers kunnen vanaf het begin actief meedenken over de inhoud van het omgevingsplan.

Past uw initiatief niet binnen het omgevingsplan? 

Dan zult u een buitenplanse omgevingsplan (BOPA) of wijziging omgevingsplan moeten aanvragen. Hiervoor moet u een onderbouwing aanleveren. Deze onderbouwing moet aantonen dat sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om u hierbij te helpen, hebben wij een handreiking opgesteld. Laat het invullen van de handreiking over aan uw ruimtelijk adviseur. Het betreft een omvangrijk document. Uw adviseur kan bepalen welke onderdelen relevant zijn om in te vullen en welke niet.

Let er op dat deze handreiking met name bedoeld is voor grotere initiatieven en wijzigingen van het omgevingsplan. Voor de kleinere initiatieven kunt u wel gebruik maken van de handreiking als inspiratie voor te onderbouwen onderwerpen.

Voorlopig is het niet mogelijk om het omgevingsplan van Zwartewaterland te wijzigen. U kunt daarom tijdelijk een zogenaamd TAM-IMRO plan indienen. 

De handreiking ETFAL en het handboek TAM-IMRO kunt u hieronder downloaden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het instrument Omgevingsplan op: aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Heeft u gevonden wat u zocht?