Aanpak overlast

Op 1 september 2010 is de ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ in werking getreden. Ook bekend als 'Overlastwet' of 'Voetbalwet'. Doel van de wet is het voorkomen van een herhaling van ernstig overlast gevend gedrag. Deze wet geeft de burgemeester en de officier van justitie de mogelijkheid om maatregelen op te leggen aan personen die overlast veroorzaken of de openbare orde verstoren. De burgemeester kan een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of een meldingsplicht opleggen. De beleidsregel geeft de richtlijnen aan hoe deze bevoegdheden toegepast worden.

Accommodatiebeleid

Investeren in maatschappelijk vastgoed

De gemeente investeert in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Dit doen we omdat we een wettelijke zorgplicht hebben. Bijvoorbeeld in het zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor het (bewegings-)onderwijs. Daarnaast is het een beleidskeuze om waardevolle maatschappelijke activiteiten zoals sport, ontmoeting en cultuur mogelijk te maken.

Accommodatiebeleidsplan zet in op krachtig accommoderen

In het accommodatiebeleidsplan van de gemeente Zwartewaterland zetten we in op het krachtig accommoderen van waardevolle activiteiten in krachtpanden. Met deze krachtpanden willen we toewerken naar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.
 

Alcoholpreventie en - handhaving

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Op 15 januari 2015 heeft de raad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Hierdoor voldoet de gemeente aan de Drank- en Horecawet (DHW). In dit plan is aangegeven:

  • wat de doelstellingen zijn
  • welke acties we ondernemen om het alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen
  • op welke wijze we uitvoering geven aan het handhavingsbeleid 

Onder aan de pagina kunt u dit document downloaden.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente Zwartewaterland. De regeling heeft als doel de gemeente netjes en leefbaar te houden.

De gemeenteraad stelt de APV vast. In de APV staan afspraken over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over de sluitingstijden van horecagelegenheden of het aanlijnen van honden. 


Bekijk de APV Zwartewaterland

 

Op basis van de APV zijn verschillende beleidsstukken opgesteld en besluiten genomen. Een voorbeeld hiervan is het Evenementenbeleid en het Standplaatsenbeleid. Voor artikel 5:12 is een aanwijzingsbesluit genomen.

BIBOB, beleidslijn

Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet BIBOB ingevoerd. Door deze wet hebben bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Screening is mogelijk bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop de Wet BIBOB van toepassing is.

Centrumplan Hasselt

In het centrumplan van Hasselt staat visie op de ontwikkeling van de openbare ruimte van de binnenstad van Hasselt. Download het centrumplan

Cultuurbeleid

Cultuureducatie

Cultuureducatie is één van de vier speerpunten van het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Cultuureducatie brengt kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking met de veelzijdigheid van cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en spontaniteit en vergroot hun historisch bewustzijn. De gemeente wil leerlingen op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij lokale culturele organisaties en instellingen.

Programma

De gemeente ondersteunt al een aantal jaren een succesvol cultuureducatieprogramma. 16 van de 17 basisscholen in Zwartewaterland nemen hieraan deel. Het aanbod is verdeeld over vijf thema’s: muziek, erfgoed, literatuur, beeldend en voorstelling. De scholen bepalen ieder jaar zelf het aanbod. Ze zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met lokale culturele instellingen en organisaties. 
Dit versterkt de lokale eigenheid en houdt de kosten van het programma relatief laag. Het programma wordt financieel gedragen door de basisscholen zelf. Ook ontvangen zij een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Cultuur aan de Basis. De Gemeente Zwartewaterland draagt zorg voor de coördinatie van het programma door de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur.

Film

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier een kort filmpje van Merel van Elzen over het cultuureducatieprogramma in Zwartewaterland. De coördinatoren van het programma, Aletta en Richard Jansen, geven een korte toelichting op hun werkzaamheden en doelstellingen.

•    Film cultuureducatie Zwartewaterland 

Cultuurnota 'Kansen voor Cultuur'

Zwartewaterland heeft op het gebied van historie, folklore en musea veel te bieden. Daar kunnen we als inwoners trots op zijn. Daar kunnen we en mogen we in participeren, van genieten en dat kunnen we delen met anderen als vorm van vrijetijdseconomie. De Cultuurnota Zwartewaterland 2015 - 2018 geeft een beeld van het grote aanbod en van het gemeentelijk beleid. U kunt de cultuurnota hieronder downloaden.

•    Cultuurnota "kansen voor cultuur"
 

Drones

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels. Dat geeft duidelijkheid en maakt het makkelijker om met een drone in de EU te vliegen.

Vliegbewijs

U mag alleen met een drone vliegen, zwaarder dan 250 gram, als u een vliegbewijs heeft. Voor sommige vluchten heeft u een aanvullend vaardigheidsbewijs nodig. De vliegbewijzen zijn geldig in alle landen van de Europese Unie. Voor het behalen van een vliegbewijs volgt u een training en maakt u een kennistest bij een vliegschool. Uw vliegbewijs vraagt u aan bij het RDW.

Op veilige afstand

In de gebieden waar drones zijn toegestaan, gelden er een aantal regels. Een dronebestuurder moet minimaal 16 jaar zijn. Een belangrijke regel is dat je met een drone niet mag vliegen boven groepen mensen, aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken. De drone niet hoger dan 120 meter boven de grond komen. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones komen. Bekijk vooraf de ‘no-fly-zones’ op de website van Veilig Vliegen.

Filmen en fotograferen

Iedere bestuurder van een drone moet, als er camerabeelden worden opgenomen, zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet-naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

Meer informatie

Meer informatie over het vliegen met drones op de website van rijksoverheid.

Evenementenbeleid

In Zwartewaterland vinden veel evenementen plaats. Verschillende kleine en grote, structurele en incidentele evenementen geven kleur aan onze gemeente.
Naast de positieve effecten, brengen evenementen soms minder positieve effecten met zich mee, zoals overlast voor omwonenden. Daarbij moeten we rekening houden met verschillende veiligheidsaspecten. Het college wil deze overlast beperken en het liefst voorkomen.

Om een balans te vinden tussen de positieve en minder positieve effecten van evenementen, heeft het college integraal evenementenbeleid vastgesteld. Hierin is staat op welke manier de gemeente evenementen stimuleert en reguleert. 

•    Basisregels evenementen
 

Flora en Fauna beleid

Gedragscodes Flora en Fauna waaraan de gemeente zich heeft geconformeerd:
•    Gedragscode Flora- en faunawet van de Gemeente Utrecht
 

Groenbeleid

Groenbeleidsplan 2019 - 2029

De gemeente Zwartewaterland is een prachtige gemeente te midden van groene, waterrijke polders. Een gemeente waarin het groen van ons allemaal is. Van het grootschalige groen in de polders en de bijzondere parken waar wij ontspannen en tot rust komen. Tot het kleinschalige buurtgroen waarin de kinderen volop kunnen spelen. 

Groen is van ons allemaal en zo is ook dit Groenbeleidsplan tot stand gekomen. Er zijn bijeenkomsten met inwoners, belangenverenigingen en gemeenteraadsleden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is met elkaar gesproken over de invulling van de groene ambities. In dit Groenbeleidsplan zijn de visie en het beleid van de gemeente Zwartewaterland verwoord voor het openbaar groen in de kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Kamperzeedijk. 

Groenbeheerplan 2020-2024

Zoals het Groenbeleidsplan aankondigt, is een groenbeheerplan een noodzakelijke uitwerking die voor het beheer relevante onderwerpen beschrijft en waar nodig vertaalt naar praktische instrumenten voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen. Het doel van het beheerplan is hier-mee het vertalen en uitwerken van het groenbeleid naar praktische richtlijnen en instrumenten ten behoeve van het operationeel beheer en de dagelijkse uitvoering.

 

Grondbeleid 2017 - 2021

Grondbeleid ingezet als middel

Het grondbeleid van de gemeente Zwartewaterland is een middel om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie en maatschappelijke voorzieningen mogelijk (vastgelegd in de Structuurvisie) te maken. Dit gebeurt in hoofdzaak door het (laten) realiseren van bouwrijpe gronden. Daarbij wordt een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten nagestreefd. 
•    Nota Grondbeleid 2017 - 2021

 

Horeca-sanctiebeleid

Al langere tijd werken politie, horeca en de gemeente Zwartewaterland samen om een veilige, verantwoorde en plezierige horeca in Zwartewaterland te bewerkstelligen. Dit was in 2007 aanleiding om Integraal Horecabeleid te ontwikkelen en vast te stellen.

De gemeente Zwartewaterland wil graag de ruimte bieden aan (horeca)ondernemers. Maar het ondernemen moet natuurlijk wel binnen de bestaande wet- en regelgeving plaats vinden. Om hierover duidelijkheid te scheppen is er een Integraal Handhaving- en Sanctiebeleid voor de horecabranche ontwikkeld. 

Horecabeleid

De aanwezigheid van horecabedrijven binnen de gemeente zorgt voor een levendige woonomgeving. Voor veel mensen is de horeca een sociale ontmoetingsplaats. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor toerisme en voor verschillende activiteiten zoals winkelen en verschillende evenementen.

Deze sector kent ook een andere kant. De horeca heeft invloed op de openbare orde en veiligheid. Ze vormen soms een bron van overlast voor omwonenden Daarnaast kent de horeca ook een volksgezondheidsaspect in de zin van drankgebruik. Binnen het Integraal Horecabeleid wordt nagestreefd dat deze invloed zoveel mogelijk als positief wordt ervaren.

•    Nota integraal Horecabeleid
 

Inkoop en Aanbestedingsbeleid

Ketenbeleid

Meesturen achter de voordeur

Op 24 september 2015 heeft de raad besloten om het ketenbeleid “Meesturen achter de voordeur’ te actualiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanscherpen van de regels rondom het handhaven en het versterken van de alcoholpreventie.

Gedoogbesluit aanvragen

Deze aanscherping is verwerkt in het voorstel voor Beleidsregels Ketenbeleid gemeente Zwartewaterland. In dit kader dient de eigenaar van een perceel met een keet naast een bedrijfspand of agrarisch bedrijf  voorafgaand aan de ingebruikname van de keet een gedoogbesluit aan te vragen. Op het Ketenbeleid, zijn de bepalingen uit de Drank- en horecawet en de bestemmingsplanvoorschriften (agrarisch en bedrijven) van toepassing.

Het gedoogbesluit en de Beleidsregels Ketenbeleid gemeente Zwartewaterland is met het Koppel (politie en het jongerenwerk) besproken en toegelicht. 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), beleidsregel

Als  ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied niet passen in het geldende bestemmingsplan is het hieronder beschreven beleid Kwaliteitsimpuls groene omgeving van toepassing. Het is gebaseerd op het provinciale beleid dat ervanuit gaat dat nieuwe ontwikkelingen toelaatbaar zijn als zij bijdragen aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Voor uitbreiding van agrarische bouwvlakken >1,5 ha is bovendien het Agro & Food beleid van de provincie Overijssel van toepassing. Daarover kunt u meer vinden op de website van de provincie Overijssel.

Leerplicht, schooluitval

Startkwalificatie behalen

Het Meerjarenbeleidsplan VSV Regio IJssel-Vecht 2017-2020 is ontwikkeld om het voortijdig schoolverlaten een halt toe te roepen. Om jongeren op de arbeidsmarkt een goede startpositie te geven is het van belang dat iedere jongere een startkwalificatie behaalt. Het beleidsplan is opgezet vanuit een samenwerking tussen 11 gemeenten in de regio IJssel Vecht. 

Reclamebeleidsplan

Onze leefomgeving wordt in toenemende mate beïnvloed door reclame. Steeds vaker worden reclame-uitingen verspreid en de tekens zelf worden steeds agressiever en opzichtiger. Voor een gemeente is het van belang om in een beleidsregel beoordelingscriteria vast te leggen, om reclame beheersbaar te houden.

Reclameplan Zwartewaterland

Rioleringsbeleid

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast. Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan. 

GRP 2022 - 2026

Dit document is het GRP 2022 tot en met 2026 van gemeente Zwartewaterland. In dit gemeentelijke rioleringsprogramma beschrijven we hoe we invulling geven aan de wettelijke zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP is opgesteld conform de Wet milieubeheer. Dit GRP is ook al voorbereid op de Omgevingswet en gaat in op de klimaatverandering.
Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden.

Speelautomatenbeleid

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast.

Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan.

Stadsrandvisie Hasselt

Hanzestad Hasselt ligt aan de rand van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Hasselt kent een bijzondere geschiedenis, wat blijkt uit het cultuurhistorisch waardevolle centrum van de stad, het bijzondere landschap van de aangrenzende polder Mastenbroek en de verbindingen met het agrarische achterland aan de oostzijde. De Stadsrandvisie is opgesteld in samenwerking met de provincie Overijssel, diverse maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners en bedrijven. In de Stadsrandvisie staan verschillende plannen en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Hasselt.

Stadsrandvisie Genemuiden

Tapijtstad Genemuiden ligt geheel binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen bijzondere aandacht nodig is voor de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Zwartewaterland zet zich hiervoor in. Daarom is de Stadsrandvisie Genemuiden opgesteld. Hierin staan verschillende plannen beschreven en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Genemuiden

Structuurvisie

De Structuurvisie gaat over ruimtelijke ontwikkelingen: het sturen en begeleiden van ruimtelijke veranderingen. De Structuurvisie is een kader voor het gemeentebestuur met betrekking tot beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen. Voor deze visie is het grondgebied van de hele gemeente als plangebied genomen. Download de Structuurvisie 2005-2020

Toezicht en handhaving beleid

De Paraplu-Nota Integraal Toezicht en Handhaving is het raamwerk voor het beleid en de uitvoering van toezicht en handhaving van WABO-gerelateerde beleidsvelden, aangevuld met de beleidsvelden sociaal en fysiek van Openbare orde en Veiligheid. Ook gaat de Paraplu-Nota in op de regionale samenwerking en de totstandkoming van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) voor omgevingstaken.

Veiligheidsbeleid

Het Externe Veiligheidsbeleid maakt duidelijk welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Zwartewaterland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s moet worden omgegaan.

Verkeersbeleid

Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer is verwoord in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (gvvp). Het gvvp geeft de visie weer op het verkeersysteem en geeft maatregelen aan die genomen moeten worden om die visie te verwezenlijken.

Waterplan

Cultuurhistorisch erfgoed

Water is het fundament van de gemeente Zwartewaterland en een belangrijk element in onze woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente is in het verleden ontstaan langs het water en dit is vandaag de dag nog zichtbaar aan ons cultuurhistorische erfgoed.

Natuur en economie

Water is er in vele verschijningsvormen te midden van prachtige natuur en een fraai landschap. Water vormt tevens een belangrijke economische factor binnen de gemeente, denk aan de verschillende werven langs het Zwartewater/Meppelerdiep.

Heeft u gevonden wat u zocht?