Accommodatiebeleid

Investeren in maatschappelijk vastgoed

De gemeente investeert in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Dit doen we omdat we een wettelijke zorgplicht hebben. Bijvoorbeeld in het zorgen voor voldoende adequate huisvesting voor het (bewegings-)onderwijs. Daarnaast is het een beleidskeuze om waardevolle maatschappelijke activiteiten zoals sport, ontmoeting en cultuur mogelijk te maken.

Accommodatiebeleidsplan zet in op krachtig accommoderen

In het accommodatiebeleidsplan van de gemeente Zwartewaterland zetten we in op het krachtig accommoderen van waardevolle activiteiten in krachtpanden. Met deze krachtpanden willen we toewerken naar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.
 

Alcoholpreventie en - handhaving

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Op 15 januari 2015 heeft de raad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Hierdoor voldoet de gemeente aan de Drank- en Horecawet (DHW). In dit plan is aangegeven:

 • wat de doelstellingen zijn
 • welke acties we ondernemen om het alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen
 • op welke wijze we uitvoering geven aan het handhavingsbeleid 

Onder aan de pagina kunt u dit document downloaden.

BIBOB, beleidslijn

Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet BIBOB ingevoerd. Door deze wet hebben bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Screening is mogelijk bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop de Wet BIBOB van toepassing is.

Centrumplan Hasselt

In het centrumplan van Hasselt staat visie op de ontwikkeling van de openbare ruimte van de binnenstad van Hasselt. Download het centrumplan

Cultuurbeleid

Cultuur in Zwartewaterland

Zwartewaterland heeft veel te bieden op het gebied van cultuur, historie en erfgoed. Voor een relatief kleine gemeente heeft Zwartewaterland een bijzonder veelzijdig en actief cultureel leven. Veel van de inwoners organiseren zelf culturele activiteiten of nemen deel aan het culturele leven, zowel individueel als in verenigingsverband. 

Cultuurbeleid

Het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland voor de periode 2021 t/m 2024 is vastgelegd in de cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur'. Het nieuwe beleid is niet alleen een voortzetting, maar ook een uitbreiding van de vorige cultuurnota. De gemeente gaat voor het behouden, versterken en verbinden van het cultuuraanbod. Daarbij wordt ingezet op de volgende vier speerpunten:

 1. Investeren in vrijwilligers
 2. Cultuur is jong geleerd
 3. Bibliotheek als sociaal-cultureel hart
 4. Erfgoed en evenementen ter versterking van de lokale identiteit

Een uitwerking van de vier speerpunten kunt u lezen in de cultuurnota:

Cultuurnota 'Nieuwe Kansen voor Cultuur 2021-2024' 

Cultuureducatie

Creativiteit en inventiviteit zijn basisvaardigheden voor onze kenniseconomie. Een jaarlijks programma cultuureducatie op alle 16 basisscholen in de gemeente stimuleert en ontwikkelt deze competenties van de leerlingen. Het programma bestaat uit de onderdelen muziek, erfgoed, beeldende kunst, voorstellingen en boek & media. Lokale cultuuraanbieders zoals musea, bibliotheek en muziekverenigingen krijgen zoveel mogelijk een plek binnen het programma. De leerlingen maken zo kennis met geschiedenis, cultuur en erfgoed van hun eigen gemeente en woonplaats. De coördinatie van het programma is in handen van de cultuurcoaches. 

Programma cultuureducatie Zwartewaterland 2021-2022 

Bibliotheek Zwartewaterland

Zwartewaterland kent drie bibliotheekvestigingen in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis. De rol van de bibliotheek in de samenleving is aan het veranderen. Dit komt onder meer door een verandering in media- en informatiegebruik. Van een uitleenbalie van fysieke boeken is de rol van de bibliotheek steeds meer verschoven naar informatieverstrekker en adviseur. We willen deze functie van de bibliotheek als maatschappelijk en cultureel advies-, informatie- en ontmoetingspunt versterken. Ook speelt de Bibliotheek een belangrijke rol bij de preventie van ontlezing en laaggeletterdheid en het ontwikkelen van mediawijsheid en cultuureducatie.  

Bibliotheek Zwartewaterland(externe link) 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten

De gemeente subsidieert via jaarsubsidies culturele organisaties en waarborgt daarmee een lokale culturele infrastructuur in Zwartewaterland. Daarnaast kent de gemeente het Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA). Dit is een regeling om kleine, eenmalige culturele activiteiten in Zwartewaterland een kans te geven. Doel van het FECA is het stimuleren van cultureel ondernemerschap. De initiatiefnemer dient dus ook zelf actief op zoek gaat naar financiën voor de activiteit. Per activiteit wordt er daarom maximaal 50% van de totale begroting uitgekeerd, met een maximum van € 2.500,- per activiteit. Jaarlijkse is er € 15.000,- beschikbaar voor het FECA. Via het digitale formulier kunt u een aanvraag indienen. 

Fonds Eenmalige Culturele Activiteiten (FECA) 
 

Drones

Drones zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er regels. Die regels gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels. Dat geeft duidelijkheid en maakt het makkelijker om met een drone in de EU te vliegen.

Vliegbewijs

U mag alleen met een drone vliegen, zwaarder dan 250 gram, als u een vliegbewijs heeft. Voor sommige vluchten heeft u een aanvullend vaardigheidsbewijs nodig. De vliegbewijzen zijn geldig in alle landen van de Europese Unie. Voor het behalen van een vliegbewijs volgt u een training en maakt u een kennistest bij een vliegschool. Uw vliegbewijs vraagt u aan bij het RDW.

Op veilige afstand

In de gebieden waar drones zijn toegestaan, gelden er een aantal regels. Een dronebestuurder moet minimaal 16 jaar zijn. Een belangrijke regel is dat je met een drone niet mag vliegen boven groepen mensen, aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken. De drone niet hoger dan 120 meter boven de grond komen. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens of andere no fly zones komen. Bekijk vooraf de ‘no-fly-zones’ op de website van Veilig Vliegen.

Filmen en fotograferen

Iedere bestuurder van een drone moet, als er camerabeelden worden opgenomen, zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet-naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

Meer informatie

Meer informatie over het vliegen met drones op de website van rijksoverheid(externe link).

Flora en Fauna beleid

Gedragscodes Flora en Fauna waaraan de gemeente zich heeft geconformeerd:
•    Gedragscode Flora- en faunawet van de Gemeente Utrecht
 

Groenbeleid

Groenbeleidsplan 2019 - 2029

De gemeente Zwartewaterland is een prachtige gemeente te midden van groene, waterrijke polders. Een gemeente waarin het groen van ons allemaal is. Van het grootschalige groen in de polders en de bijzondere parken waar wij ontspannen en tot rust komen. Tot het kleinschalige buurtgroen waarin de kinderen volop kunnen spelen. 

Groen is van ons allemaal en zo is ook dit Groenbeleidsplan tot stand gekomen. Er zijn bijeenkomsten met inwoners, belangenverenigingen en gemeenteraadsleden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten is met elkaar gesproken over de invulling van de groene ambities. In dit Groenbeleidsplan zijn de visie en het beleid van de gemeente Zwartewaterland verwoord voor het openbaar groen in de kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Kamperzeedijk. 

Groenbeheerplan 2020-2024

Zoals het Groenbeleidsplan aankondigt, is een groenbeheerplan een noodzakelijke uitwerking die voor het beheer relevante onderwerpen beschrijft en waar nodig vertaalt naar praktische instrumenten voor het dagelijkse beheer en onderhoud van het gemeentelijk groen. Het doel van het beheerplan is hier-mee het vertalen en uitwerken van het groenbeleid naar praktische richtlijnen en instrumenten ten behoeve van het operationeel beheer en de dagelijkse uitvoering.

Grond- en vastgoedbeleid

De gemeenteraad stelt eenmaal in de vier jaar de nota Grondbeleid als kader voor de inzet van het grondbeleidsinstrumentarium vast. Sedert de vaststelling van de nota Grondbeleid 2017-2021 heeft zich een aantal belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Alvorens die te vertalen in een nieuwe nota, is de gemeenteraad de gelegenheid geboden aan de hand van de notitie ‘Contouren grond- en vastgoedbeleid’ (Contourennotitie) kennis te nemen van de hoofdlijnen van dit beleid. Deze worden in deze nota verder uitgewerkt. Deze nota grond- en vastgoedbeleid vormt een schakel tussen enerzijds de 1 januari 2024 in werking treden-de Omgevingswet en de Omgevingsvisie. De Omgevingswet, inclusief de Aanvullingswet grond vormt het wettelijk kader. De Omgevingsvisie definieert waarom waar welke ruimte-lijke ontwikkeling wenselijk zijn. 

Nota grond- en vastgoedbeleid Zwartewaterland 2023

Horeca-sanctiebeleid

Al langere tijd werken politie, horeca en de gemeente Zwartewaterland samen om een veilige, verantwoorde en plezierige horeca in Zwartewaterland te bewerkstelligen. Dit was in 2007 aanleiding om Integraal Horecabeleid te ontwikkelen en vast te stellen.

De gemeente Zwartewaterland wil graag de ruimte bieden aan (horeca)ondernemers. Maar het ondernemen moet natuurlijk wel binnen de bestaande wet- en regelgeving plaats vinden. Om hierover duidelijkheid te scheppen is er een Integraal Handhaving- en Sanctiebeleid voor de horecabranche ontwikkeld. 

Horecabeleid

De aanwezigheid van horecabedrijven binnen de gemeente zorgt voor een levendige woonomgeving. Voor veel mensen is de horeca een sociale ontmoetingsplaats. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor toerisme en voor verschillende activiteiten zoals winkelen en verschillende evenementen.

Deze sector kent ook een andere kant. De horeca heeft invloed op de openbare orde en veiligheid. Ze vormen soms een bron van overlast voor omwonenden Daarnaast kent de horeca ook een volksgezondheidsaspect in de zin van drankgebruik. Binnen het Integraal Horecabeleid wordt nagestreefd dat deze invloed zoveel mogelijk als positief wordt ervaren.

•    Nota integraal Horecabeleid
 

Inkoop en Aanbestedingsbeleid

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), beleidsregel

Als  ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied niet passen in het geldende bestemmingsplan is het hieronder beschreven beleid Kwaliteitsimpuls groene omgeving van toepassing. Het is gebaseerd op het provinciale beleid dat ervanuit gaat dat nieuwe ontwikkelingen toelaatbaar zijn als zij bijdragen aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Voor uitbreiding van agrarische bouwvlakken >1,5 ha is bovendien het Agro & Food beleid van de provincie Overijssel van toepassing. Daarover kunt u meer vinden op de website van de provincie Overijssel(externe link).

Leerplicht, schooluitval

Binnen RMC-regio IJssel-Vecht werken 11 gemeenten samen om het voortijdig schoolverlaten een halt toe te roepen. In het Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 beschrijven zij hiervoor de gezamenlijke visie en ambitie ten aanzien van de wettelijke taken en de regionale opgave. Ze laten zien hoe ze in deze periode aan de slag gaan met de uitdagingen en opdrachten die er liggen.

Lees het Meerjarenbeleidsplan op de website van VSV Regio IJssel-Vecht(externe link).

Parkeerbeleidsplan Zwartewaterland 2023-2030

Gemeentelijk parkeerbeleid kan bijdragen aan een betere leefbaarheid, aantrekkelijke winkelgebieden, bereikbaarheid van de kernen, duurzaamheid en verkeersveiligheid. Het parkeerbeleid moet zorgen voor een goede balans tussen de vraag en het aanbod van parkeren, zonder dat dit ten koste gaat van de genoemde onderwerpen.

Parkeerbeleid is vooral gericht op de toekomst. Het moet rekening houden met de verwachte ruimtelijke groei binnen de gemeente Zwartewaterland en de groei van mobiliteit die daaruit volgt. Ook is het belangrijk om alvast in te spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen zoals toenemend fietsgebruik, elektrisch vervoer, openbaar vervoer en nieuwe mobiliteitsconcepten.

Download het parkeerbeleidsplan Zwartewaterland 2023-2030 (PDF 1,97 MB)

Reclamebeleidsplan

Onze leefomgeving wordt in toenemende mate beïnvloed door reclame. Steeds vaker worden reclame-uitingen verspreid en de tekens zelf worden steeds agressiever en opzichtiger. Voor een gemeente is het van belang om in een beleidsregel beoordelingscriteria vast te leggen, om reclame beheersbaar te houden.

Reclameplan Zwartewaterland

Rioleringsbeleid

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast. Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan. 

GRP 2022 - 2026

Dit document is het GRP 2022 tot en met 2026 van gemeente Zwartewaterland. In dit gemeentelijke rioleringsprogramma beschrijven we hoe we invulling geven aan de wettelijke zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het GRP is opgesteld conform de Wet milieubeheer. Dit GRP is ook al voorbereid op de Omgevingswet en gaat in op de klimaatverandering.
Ons (afval)watersysteem beschermt de volksgezondheid en het milieu door het vuile water af te voeren naar de zuivering. Het is daarmee een belangrijk onderdeel van de leefomgeving, waarmee er een directe relatie ligt met andere vakgebieden.

Sport- en Beweegakkoord 2023-2026

In 2020 is Zwartewaterland gestart met het Zwartewaterlands Sport- en Beweegakkoord. Via dit akkoord hebben we afspraken gemaakt met (sport)verenigingen en maatschappelijke organisaties hoe we met elkaar de sport- en beweegambities kunnen bereiken.

Er is toen gekozen voor drie thema’s uit het Nationaal Sportakkoord ‘Sport verenigt Nederland’:

 • Inclusief sport en bewegen
 • Vitale en Veilige sport- en beweegaanbieders
 • (Jong) Vaardig in bewegen

Op 7 juli 2022 stemde de gemeenteraad van Zwartewaterland in met het lokale preventienota 0 tot 100+ ‘Samen zijn we Zwartewaterland’. We streven naar een zo goed mogelijk algehele gezondheid en welbevinden van onze inwoners.

In de preventienota hebben we verschillende ambities en doelen beschreven. De thema’s in het herijkte Sport- en Beweegakkoord sluiten daar op aan. Deze thema’s zijn:

 • Inclusie en diversiteit
 • Vitale sportaanbieders
 • Sociaal veilige sport
 • Vaardig in bewegen
 • Ruimte voor sport en bewegen

Sport- en beweegakkoord 2023-2026

Stadsrandvisie Hasselt

Hanzestad Hasselt ligt aan de rand van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Hasselt kent een bijzondere geschiedenis, wat blijkt uit het cultuurhistorisch waardevolle centrum van de stad, het bijzondere landschap van de aangrenzende polder Mastenbroek en de verbindingen met het agrarische achterland aan de oostzijde. De Stadsrandvisie is opgesteld in samenwerking met de provincie Overijssel, diverse maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners en bedrijven. In de Stadsrandvisie staan verschillende plannen en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Hasselt.

Stadsrandvisie Genemuiden

Tapijtstad Genemuiden ligt geheel binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen bijzondere aandacht nodig is voor de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Zwartewaterland zet zich hiervoor in. Daarom is de Stadsrandvisie Genemuiden opgesteld. Hierin staan verschillende plannen beschreven en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Genemuiden

Structuurvisie

De Structuurvisie gaat over ruimtelijke ontwikkelingen: het sturen en begeleiden van ruimtelijke veranderingen. De Structuurvisie is een kader voor het gemeentebestuur met betrekking tot beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen. Voor deze visie is het grondgebied van de hele gemeente als plangebied genomen. Download de Structuurvisie 2005-2020

Toezicht en handhaving beleid

De Paraplu-Nota Integraal Toezicht en Handhaving is het raamwerk voor het beleid en de uitvoering van toezicht en handhaving van WABO-gerelateerde beleidsvelden, aangevuld met de beleidsvelden sociaal en fysiek van Openbare orde en Veiligheid. Ook gaat de Paraplu-Nota in op de regionale samenwerking en de totstandkoming van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) voor omgevingstaken.

Veiligheidsbeleid

Het Externe Veiligheidsbeleid maakt duidelijk welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Zwartewaterland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s moet worden omgegaan.

Verkeersbeleid

Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer is verwoord in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (gvvp). Het gvvp geeft de visie weer op het verkeersysteem en geeft maatregelen aan die genomen moeten worden om die visie te verwezenlijken.

Waterplan

Cultuurhistorisch erfgoed

Water is het fundament van de gemeente Zwartewaterland en een belangrijk element in onze woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente is in het verleden ontstaan langs het water en dit is vandaag de dag nog zichtbaar aan ons cultuurhistorische erfgoed.

Natuur en economie

Water is er in vele verschijningsvormen te midden van prachtige natuur en een fraai landschap. Water vormt tevens een belangrijke economische factor binnen de gemeente, denk aan de verschillende werven langs het Zwartewater/Meppelerdiep.

Wonen

In Zwartewaterland gaan we voor een passende woningmarkt. Zodat iedereen met een binding aan
Zwartewaterland hier kan (blijven) wonen. De ambities die we hebben voor de aanpak van de woningmarkt staan in de Bouwsteen Wonen.

Met de bouwsteen wonen geven we concreet uitvoering geven aan de ambities op wonen uit de omgevingsvisie. In de bouwsteen staan daarvoor heldere keuzes. Bijvoorbeeld over versnelling van de woningbouw, inbreiding/uitbreiding, locaties voor woningbouw, sociale woningbouw, het woningbouwprogramma, starters en levensloopbestendig wonen.

Bekijk de Bouwsteen Wonen (PDF, 2,20 MB)