Aanpak overlast 

Op 1 september 2010 is de ‘Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ (ook bekend als 'Overlastwet' of 'Voetbalwet') in werking getreden. Doel van de wet is het voorkomen van een herhaling van ernstig overlastgevend gedrag. Deze wet geeft de burgemeester en de officier van justitie de mogelijkheid om maatregelen op te leggen aan personen die overlast veroorzaken of de openbare orde verstoren. De burgemeester kan een gebiedsverbod, een groepsverbod en/of een meldingsplicht opleggen. De beleidsregel geeft de richtlijnen aan hoe deze bevoegdheden toegepast worden.

Accommodatiebeleid 

Investeren in maatschappelijk vastgoed

De gemeente investeert in maatschappelijk vastgoed om een goed voorzieningenniveau te creëren. Voor een deel omdat we een wettelijke zorgplicht hebben, bijvoorbeeld in het voorzien in voldoende adequate huisvesting voor het (bewegings-)onderwijs. Daarnaast is het een beleidskeuze om waardevolle maatschappelijke activiteiten zoals sport, ontmoeting en cultuur mogelijk te maken.

Accommodatiebeleidsplan zet in op krachtig accommoderen

In het accommodatiebeleidsplan van de gemeente Zwartewaterland zetten we in op het krachtig accommoderen van waardevolle activiteiten in krachtpanden. Met deze krachtpanden willen we toewerken naar een toekomstbestendige vastgoedportefeuille.

Alcoholpreventie en - handhaving 

Preventie- en Handhavingsplan Alcohol

Op 15 januari 2015 heeft de raad het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Hierdoor voldoet de gemeente aan de aangepaste Drank- en Horecawet (DHW) vanaf 1 januari 2014. In dit plan is aangegeven wat de doelstellingen zijn, welke acties worden ondernomen om het alcoholgebruik onder jongeren te voorkomen, op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan het handhavingsbeleid en welke resultaten in de periode 2015 – 2018 dienen worden behaald. Onder aan de pagina kunt u dit document downloaden.

Uitvoeringsplan

Per jaar wordt er een uitvoeringsplan gemaakt. Het uitvoeringsplan voor 2016 is gemaakt samen met de partners politie, jongerenwerk, verslavingszorg, CJG/GGD en schoolmaatschappelijk werk. Op deze wijze zijn actuele ontwikkelingen ingebracht en meegenomen. De professionals hebben tijdens deze bijeenkomst aangegeven dat er een duidelijke afname in zorgelijk alcoholmisbruik is waargenomen onder jongeren in de openbare ruimte. Daarom hebben zij geadviseerd om de activiteiten van het Uitvoeringsplan 2015 grotendeels te continueren. De cijfers uit de GGD Gezondheidsmonitor Jongeren en de gebiedsscan van de politie die voor de zomer beschikbaar zijn zullen dit beeld bevestigen dan wel bijstellen.

Toezicht

In 2015 zijn vier inspectierondes uitgevoerd om toezicht te houden op de naleving van de Drank- en Horecawet en de regels uit de verordening Paracommercie, gemeente Zwartewaterland. In totaal hebben de gemeentelijke toezichthouders 23 horecagelegenheden/alcoholverkooppunten gecontroleerd. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

BIBOB, beleidslijn 

Om te voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit in de hand werkt, is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) ingevoerd. Door deze wet hebben bestuursorganen (zoals gemeenten) en aanbestedende diensten (zoals Rijkswaterstaat) de mogelijkheid om bedrijven en personen te screenen. Screening is mogelijk bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding waarop de Wet BIBOB van toepassing is.

Centrumplan Hasselt

In het centrumplan van Hasselt staat visie op de ontwikkeling van de openbare ruimte van de binnenstad van Hasselt. Download het centrumplan

Cultuurbeleid 

Cultuureducatie

Cultuureducatie is één van de vier speerpunten van het cultuurbeleid van de gemeente Zwartewaterland. Cultuureducatie brengt kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking met de veelzijdigheid van cultuur. Het stimuleert hun creativiteit en spontaniteit en vergroot hun historisch bewustzijn. De gemeente wil leerlingen op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor cultuureducatie bij lokale culturele organisaties en instellingen.

Programma

De gemeente ondersteunt al een aantal jaren een succesvol cultuureducatieprogramma. Inmiddels nemen 16 van de 17 basisscholen in Zwartewaterland hieraan deel. Het aanbod is verdeeld over vijf zogenaamde boxen: muziek, erfgoed, literatuur, beeldend en voorstelling. De scholen bepalen ieder jaar zelf het aanbod. Ze zoeken daarbij zoveel mogelijk de samenwerking met lokale culturele instellingen en organisaties. Dit versterkt de lokale eigenheid en houdt de kosten van het programma relatief laag. Het programma wordt financieel gedragen door de basisscholen zelf en een bijdrage uit de provinciale subsidieregeling Cultuur aan de Basis. De Gemeente Zwartewaterland draagt zorg voor de coördinatie van het programma door de inzet van de combinatiefunctionaris Cultuur.

Film

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier een kort filmpje van Merel van Elzen over het cultuureducatieprogramma in Zwartewaterland. De coördinatoren van het programma, Aletta en Richard Jansen, geven een korte toelichting op hun werkzaamheden en doelstellingen.

Cultuurnota 'Kansen voor Cultuur'

Zwartewaterland heeft op het gebied van historie, folklore en musea veel te bieden. Daar kunnen we als inwoners trots op zijn. Daar kunnen we en mogen we in participeren, van genieten en dat kunnen we delen met anderen als vorm van vrijetijdseconomie. De Cultuurnota Zwartewaterland 2015 - 2018 geeft een beeld van het grote aanbod en van het gemeentelijk beleid. U kunt de cultuurnota hieronder downloaden.

Evenementenbeleid 

In Zwartewaterland vinden veel evenementen plaats. Diverse kleine en grote, structurele en incidentele evenementen geven kleur aan onze gemeente.
Naast de vele positieve effecten brengen evenementen soms minder positieve effecten met zich mee, zoals overlast voor omwonenden. Ook moet rekening worden gehouden met diverse veiligheidsaspecten. Het college koestert de evenementen vanwege de positieve effecten, maar wil ook de overlast  beperken en liefst voorkomen en de veiligheid borgen.
Om een balans te vinden tussen de positieve en minder positieve effecten van evenementen en de veiligheid te kunnen borgen, heeft het college integraal evenementenbeleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd op welke manier evenementen worden gestimuleerd en gereguleerd.

Flora en Fauna beleid 

Gedragscodes Flora en Fauna waaraan de gemeente zich heeft geconformeerd:

Groenbeleid 

De gemeente Zwartewaterland is een prachtige gemeente te midden van groene, waterrijke polders. Een gemeente waarin het groen van ons allemaal is. Van het grootschalige groen in de polders en de bijzondere parken waar wij ontspannen en tot rust komen, tot het kleinschalige buurtgroen waarin de kinderen volop kunnen spelen. 

Groen is van ons allemaal en zo is ook dit Groenbeleidsplan tot stand gekomen. Er zijn bijeenkomsten met inwoners, belangenverenigingen en gemeenteraadsleden georganiseerd, waarbij met elkaar is gesproken over de invulling van de groene ambities. In dit Groenbeleidsplan zijn de visie en het beleid van de gemeente Zwartewaterland verwoord voor het openbaar groen in de kernen Genemuiden, Hasselt, Zwartsluis en Kamperzeedijk. 

Grondbeleid 2017 - 2021 

Grondbeleid ingezet als middel

Het grondbeleid van de gemeente Zwartewaterland is een middel om de doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economie en maatschappelijke voorzieningen mogelijk (vastgelegd in de Structuurvisie) te maken. Dit gebeurt in hoofdzaak door het (laten) realiseren van bouwrijpe gronden. Daarbij wordt een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten nagestreefd. 

Horeca-sanctiebeleid

Al langere tijd werken politie, horeca en de gemeente Zwartewaterland samen om een veilige, verantwoorde en plezierige horeca in Zwartewaterland te bewerkstelligen. Dit was in 2007 aanleiding om Integraal Horecabeleid te ontwikkelen en vast te stellen. De gemeente Zwartewaterland wil graag de ruimte bieden aan (horeca)ondernemers, maar het ondernemen dient natuurlijk wel binnen de bestaande wet- en regelgeving plaats te vinden. Om hierover duidelijkheid te scheppen is in het Integraal Horecabeleid aangegeven dat er een Integraal Handhaving- en Sanctiebeleid voor de horecabranche wordt ontwikkeld. Dit is gebeurd. Het Horeca-sanctiebeleid is daar het resultaat van.

Horecabeleid 

De aanwezigheid van horecabedrijven binnen de gemeente zorgt voor een levendige woonomgeving. Voor veel mensen is de horeca een sociale ontmoetingsplaats. Daarnaast vervult de horeca een ondersteunende rol voor toerisme en voor verschillende activiteiten zoals winkelen en diverse evenementen.

Deze sector kent echter ook een andere kant. De horeca heeft invloed op de openbare orde en veiligheid, kent een volksgezondheidsaspect in de zin van drankgebruik en is soms een bron van overlast voor omwonenden. Binnen het Integraal Horecabeleid wordt nagestreefd dat deze invloed zoveel mogelijk als positief wordt ervaren.

Inkoop en Aanbestedingsbeleid 

Jeugd en jongerenwerk beleid 

Nieuwe koers

Met het vaststellen van de notitie “Toekomst jeugd- en jongerenwerk” door de gemeenteraad d.d. 18 december ’14 is het jeugd- en jongerenwerk een nieuwe koers ingeslagen. De kernbegrippen voor het jeugd- en jongerenwerk zijn Verbinden – Verbreden – Voorkomen dat kwetsbare jeugd tussen wal en schip raakt. Concreet betekent dit dat het professioneel jongerenwerk breed in contact moet zijn met de jeugd, de verbinding moet leggen met ouders en met organisaties en verenigingen die direct in contact zijn met de jeugd. Als het niet goed gaat met jongeren is het jongerenwerk de schakel naar de jeugdhulp. Het accent ligt meer dan voorheen op de aanwezigheid op straat voor het tegengaan van overlast en de vroegsignalering.

Inrichtingsvoorstel

Eind 2015 is er een evaluatie geweest over het huidige jeugd- en jongerenwerk. Belangrijk is om te constateren dat het professioneel jongerenwerk de accenten aan het verleggen is. Er is een open verbinding tussen professionals, vrijwilligersorganisaties, de lokale overheid en inwoners (ouders). Het doel voor 2016 is vastgesteld in een inrichtingsvoorstel. Het inrichtingsvoorstel richt zich op de realisatie van een strategische doel. Dit doel is: Onze jongeren groeien gezond en veilig op. In gezinnen wordt een stevige basis gelegd voor een goed functioneren in de maatschappij. Ouders dragen de eerste verantwoordelijkheid voor het opvoeden van hun kinderen. Ook de betrokken omgeving vervult een belangrijke rol.

Speerpunten en doelen

Om dit te concretiseren is een aantal speerpunten en doelen geformuleerd waar het jongerenwerk aan gaat werken. Het gaat om de volgende speerpunten (A t/m D) en daaraan gerelateerde doelen:

A Preventie en vroegsignalering: de gemeente Zwartewaterland streeft er naar dat jongeren niet tussen wal en schip raken en dat ze een gezonde leefstijl hebben.

B Overlast woonomgeving: de gemeente Zwartewaterland streeft naar 20% afname van jeugdoverlast in 2018 en dat het aantal hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen in 2018 op nul blijft.

C Uitgaan, alcohol en drugs:

  • de gemeente Zwartewaterland streeft naar een netwerk van uitgaansmogelijkheden voor de jeugd die op vrijwillige basis wordt gerund
  • de gemeente Zwartewaterland streeft naar het realiseren van de doelstellingen die in het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015 – 2018 zijn opgenomen
  • de gemeente Zwartewaterland streeft de komende beleidsperiode naar een integrale aanpak op het gebied van drugs (zowel op het gebied van preventie, vroegsignalering als handhaving)

D Jongeren keten: de gemeente Zwartewaterland heeft de keten (en jongeren) in beeld en streeft er naar dat de keten voldoen aan de spelregels die in het Ketenbeleid zijn vastgelegd.

Bovengenoemde doelen zijn vastgelegd in een overeenkomst met Stichting welzijn Mensenwerk. Zij leveren de jongerenwerkers en zorgen ervoor dat er elk kwartaal gerapporteerd wordt over de gedane activiteiten. Op basis van deze rapportage wordt aan het einde van het derde kwartaal een voorstel geformuleerd voor het vervolgtraject.

Ketenbeleid 

Meesturen achter de voordeur

Op 24 september 2015 heeft de raad besloten om het ketenbeleid “Meesturen achter de voordeur’ te actualiseren. Een belangrijk onderdeel hiervan is het aanscherpen van de regels rondom het handhaven en het versterken van de alcoholpreventie.

Gedoogbesluit aanvragen

Deze aanscherping is verwerkt in het voorstel voor Beleidsregels Ketenbeleid gemeente Zwartewaterland. In dit kader dient de eigenaar van een perceel met een keet naast een bedrijfspand of agrarisch bedrijf  voorafgaand aan de ingebruikname van de keet een gedoogbesluit aan te vragen. Op het Ketenbeleid, zijn de bepalingen uit de Drank- en horecawet en de bestemmingsplanvoorschriften (agrarisch en bedrijven) van toepassing.

Het gedoogbesluit en de Beleidsregels Ketenbeleid gemeente Zwartewaterland is met het Koppel (politie en het jongerenwerk) besproken en toegelicht. Onderaan deze pagina kunt u het gedoogbesluit en de beleidsregels downloaden.

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO), beleidsregel

Als  ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied niet passen in het geldende bestemmingsplan is het hieronder beschreven beleid Kwaliteitsimpuls groene omgeving van toepassing. Het is gebaseerd op het provinciale beleid dat ervanuit gaat dat nieuwe ontwikkelingen toelaatbaar zijn als zij bijdragen aan behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit. Voor uitbreiding van agrarische bouwvlakken >1,5 ha is bovendien het Agro & Food beleid van de provincie Overijssel van toepassing. Daarover kunt u meer vinden op de website van de provincie Overijssel

Leerplicht, schooluitval 

Startkwalificatie behalen

Het Meerjarenbeleidsplan VSV Regio IJssel-Vecht 2017-2020 is ontwikkeld om het voortijdig schoolverlaten een halt toe te roepen. Om jongeren op de arbeidsmarkt een goede startpositie te geven is het van belang dat iedere jongere een startkwalificatie behaalt. Het beleidsplan is opgezet vanuit een samenwerking tussen 11 gemeenten in de regio IJssel Vecht. 

Rioleringsbeleid

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast.

Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan.

Speelautomatenbeleid 

In de openbare ruimte is de gemeentelijke riolering één van de belangrijkste voorzieningen voor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu. Ook heeft riolering een belangrijke functie als het gaat om het tegengaan van wateroverlast.

Daarom zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het opstellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

In het GRP dient de gemeente inzichtelijk te maken welke voorzieningen op het gebied van riolering de gemeente in beheer heeft, welke effecten deze voorzieningen op het milieu hebben en welke kosten met het beheer en onderhoud gepaard gaan.

Stadsrandvisie Hasselt

Hanzestad Hasselt ligt aan de rand van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Hasselt kent een bijzondere geschiedenis, wat blijkt uit het cultuurhistorisch waardevolle centrum van de stad, het bijzondere landschap van de aangrenzende polder Mastenbroek en de verbindingen met het agrarische achterland aan de oostzijde. De Stadsrandvisie is opgesteld in samenwerking met de provincie Overijssel, diverse maatschappelijke organisaties en betrokken bewoners en bedrijven. In de Stadsrandvisie staan verschillende plannen en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Hasselt.

Stadsrandvisie Genemuiden

Tapijtstad Genemuiden ligt geheel binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta. Dat betekent dat bij nieuwe ontwikkelingen bijzondere aandacht nodig is voor de ruimtelijke kwaliteit. De gemeente Zwartewaterland zet zich hiervoor in. Daarom is de Stadsrandvisie Genemuiden opgesteld. Hierin staan verschillende plannen beschreven en hoe deze een kwaliteitsimpuls kunnen betekenen voor het landschap, de economie en de leefbaarheid. Download de Stadsrandvisie Genemuiden

Structuurvisie

De Structuurvisie gaat over ruimtelijke ontwikkelingen: het sturen en begeleiden van ruimtelijke veranderingen. De Structuurvisie is een kader voor het gemeentebestuur met betrekking tot beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen en investeringen. Voor deze visie is het grondgebied van de hele gemeente als plangebied genomen. Download de Structuurvisie 2005-2020

Toezicht en handhaving beleid 

De Paraplu-Nota Integraal Toezicht en Handhaving is het raamwerk voor het beleid en de uitvoering van toezicht en handhaving van WABO-gerelateerde beleidsvelden, aangevuld met de beleidsvelden sociaal en fysiek van Openbare orde en Veiligheid. Ook gaat de Paraplu-Nota in op de regionale samenwerking en de totstandkoming van een Regionale UitvoeringsDienst (RUD) voor omgevingstaken.

Veiligheidsbeleid 

Het Externe Veiligheidsbeleid maakt duidelijk welke externe veiligheidsrisico’s in de gemeente Zwartewaterland aanwezig zijn en hoe met deze en toekomstige risico’s moet worden omgegaan.

Verkeersbeleid 

Het gemeentelijk beleid op het gebied van verkeer is verwoord in het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan (gvvp). Het gvvp geeft de visie weer op het verkeersysteem en geeft maatregelen aan die genomen moeten worden om die visie te verwezenlijken.

Waterplan 

Cultuurhistorisch erfgoed

Water is het fundament van de gemeente Zwartewaterland en een belangrijk element in onze woon-, werk- en leefomgeving. De gemeente is in het verleden ontstaan langs het water en dit is vandaag de dag nog zichtbaar aan ons cultuurhistorische erfgoed.

Natuur en economie

Water is er in vele verschijningsvormen te midden van prachtige natuur en een fraai landschap. Water vormt tevens een belangrijke economische factor binnen de gemeente, denk aan de verschillende werven langs het Zwartewater/Meppelerdiep.

Heeft u gevonden wat u zocht?