Wat regelt de Jeugdwet?

Ben je jonger dan 18 jaar en heb je begeleiding nodig? Dan krijg je te maken met  de Jeugdwet. Gemeenten moeten zorgen voor de zorg en hulpverlening aan jongeren. De gemeenten moeten dit goed combineren met de  Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet.

Als kinderen jonger zijn dan 18 jaar, krijgen zij hulp en ondersteuning vanuit de Jeugdwet.

Kinderen hebben vaak meerdere vormen van ondersteuning nodig. De Jeugdwet regelt:

  • begeleiding;
  • kortdurend verblijf (logeren);
  • verblijf in een instelling;
  • persoonlijke verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling.

Voor wie geldt de Jeugdwet?

De Jeugdwet is er voor bijna alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, als deze hulp niet onder een andere wet valt. Dit zijn kinderen die tijdelijk of langer ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien. Dit kunnen ook kinderen zijn met een (licht) verstandelijke beperking.

Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die ontstaan uit een strafrechtelijke beslissing geldt geen leeftijdsgrens.

Valt alle jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Nee. Kinderen met (zeer) ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, krijgen zorg en ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nodig hebben. Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde / licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz. De verpleging en verzorging van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking aan huis valt  Zorgverzekeringswet (Zvw).
 

Als ik jeugdhulp nodig heb, waar moet ik me dan melden?

Bij de gemeente Zwartewaterland kunt u terecht voor allerlei ondersteuningsvragen. Ook voor opvoed- en opgroeivragen. Maar u kunt ook terecht bij de leerkracht, het jongerenwerk, de kinderopvangleidster, de GGD jeugdverpleegkundige enzovoort. De gemeente werkt nauw samen met allerlei organisaties die met en voor ouders en kinderen werken. 

Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

De gemeente schakelt professionele of specialistische in als dat nodig is. De jeugdprofessional bekijkt samen met het gezin welke hulp er nodig is. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van kind en het gezin als uitgangspunt.

Kan ik een Persoonsgebonden budget (PGB) krijgen voor de hulp aan mijn kind?

Met een PGB koopt u de ondersteuning zelf in. Dat kan ook voor jeugdhulp. Daarvoor neemt u eerst contact op met de gemeente. 

Meer informatie over PGB

Hoe organiseert de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

De veiligheid van kinderen staat voorop. Jeugdbescherming Overijssel en de Raad voor de Kinderbescherming werken samen met de gemeente als de veiligheid van een kind in het gedrang dreigt te komen.

Zijn mijn vrienden, buren en familie verplicht ons kind te helpen met opvoedondersteuning?

De Jeugdwet stelt opvoedhulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het sociaal netwerk, ouders en/of het kind kan helpen. De gemeente kan met deze hulp rekening houden bij het vaststellen van welke (aanvullende) hulp nodig is.

Mag de gemeente jeugdreclassering opleggen?

Nee, dat mag de gemeente niet. Een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclassering opleggen.

Jeugdreclassering is voor jongeren tussen 12 en 23 jaar. Zij krijgen begeleiding nadat ze een proces-verbaal hebben gehad van de politie of een leerplichtambtenaar. Een leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de gemeente. Hij of zij kan alleen een proces-verbaal opmaken en geen jeugdreclassering opleggen.
 

Beslist de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Nee, de gemeente beslist hier niet over. De kinderrechter beslist hierover.

Gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling (OTS) met uit huis plaatsing die de kinderrechter oplegt. Tijdens de OTS houdt u het ouderlijk gezag over uw kind. Een gezinsvoogd geeft u begeleiding en opdrachten. 

Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. 

Alle instellingen die deze maatregelen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan zo’n instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren. Zij zorgen ervoor dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling kan wonen.

Als een kind ondersteuning nodig heeft, hoe gaat de gemeente dat dan doen?

We vinden het belangrijk om god naar kinderen en ouders te luisteren als zij hulp nodig hebben. Niet enkel bij hulp bij opvoeding, maar ook andere problemen bespreken we.

We willen voor ieder gezin één plan waarin alle hulpvragen staan. Een gezin heeft bij voorkeur contact met een hulpverlener. Daarbij staat voorop dat ouders en kinderen zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. We noemen dat: eigen regie en eigen kracht.
 

Kan de gemeente een eigen bijdrage vragen voor jeugdhulp?

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor ambulante jeugdhulp.

Krijg ik een vergoeding voor het vervoer naar de jeugdhulpinstelling?

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van de kosten voor het vervoer van hun kinderen. Kunt u het vervoer niet zelf betalen? Dan bekijken we of u een vergoeding van de vervoerskosten kunt krijgen.

Wat als ouders geen hulp durven of willen vragen?

We moedigen iedereen aan om hulp of steun te vragen als je iets zelf niet (meer) kunt. We vragen aan iedereen om oog te hebben voor de mensen hun omgeving. Voor hen klaar te staan, de eerste hulp te bieden en hen te helpen om hulp te vragen.

Heeft u gevonden wat u zocht?