De omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet. Dit is de eerste omgevingsvisie die Zwartewaterland heeft gemaakt. Het is geen blauwdruk die tot 2040 geldt. Wel bepaalt de omgevingsvisie de richting. 

We passen de Omgevingsvisie aan dat nodig is

Blijkt in de toekomst dat een bepaald thema nog niet genoeg is uitgewerkt? Is de situatie voor een gebied zo veel veranderd dat aanpassing van de visie nodig is? Wordt er nieuw beleid vastgesteld? Dan passen we de omgevingsvisie aan. De omgevingsvisie is een dynamisch document. Als er grote aanpassingen nodig zijn, maken we een revisie. Zo zijn gebruikers altijd zeker van up-to-date en de juiste informatie.

Presentatie in website-vorm maakt omgevingsvisie dynamisch

We presenteren de omgevingsvisie in website-vorm. Daarmee is de visie altijd en voor iedereen toegankelijk. Het geeft een up-to-date inzicht in wat er speelt, wat we belangrijk vinden en waar we naartoe willen als gemeente. 

Actualisatieproces Omgevingsvisie Zwartewaterland

De omgevingsvisie vormt na vaststelling het afwegingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen. Dit vraagt enerzijds om koers te houden, maar anderzijds deze als het nodig is bij te stellen. Is er voortschrijdend inzicht|? Dan hoeven we de omgevingsvisie niet helemaal aan te passen. 

Het is een optie om dit modulair te doen. Dus alleen dat deel aan te passen waar, gezien de ontwikkelingen, behoefte aan is. Een modulaire aanpassing vraagt wel dat we bij elke beleidswijziging een integrale afweging maken, in plaats van een sectorale. Een logisch evaluatiemoment kan elk jaar zijn, bijvoorbeeld aansluitend op vaststelling van de begroting.

Permanent bèta is een begrip uit de softwarewereld die goed van toepassing is op een omgevingsvisie. Bij software betekent bèta dat een bepaald programma nog niet af is, maar dat het wel alvast te gebruiken is. Toegepast op de omgevingsvisie, maakt dat van omgevingsbeleid een continu proces. We werken steeds aan een update van de omgevingsvisie. 

Het vaststellen van een omgevingsvisie is hierin een momentopname, want ook de leefomgeving zelf is permanent bèta. De beleidscyclus van de Omgevingswet is een cyclus waarin we aan de ‘verbetering’ van de leefomgeving werken. Het is dus een continu proces.

We houden de Omgevingsvisie Zwartewaterland actueel met deze jaarlijkse actualisatie. Zo zorgen we dat de visie actueel is en blijft. Bij de actualisatie worden eerder vastgestelde beleidswijzigingen in de omgevingsvisie verwerkt. De actualisatie van de omgevingsvisie is zelf dus beleidsarm en bevat:

  • beleidswijzigingen waarover het College van B&W of de gemeenteraad een besluit hebben genomen
  • omissies
  • ambtshalve wijzigingen.

Omdat de actualisatie beleidsarm is, wordt er geen apart participatietraject doorlopen. De participatie is onderdeel van het traject om te komen tot die beleidswijziging. Er kunnen wel zienswijzen ingediend worden op de actualisatie van de omgevingsvisie. Dit kan alleen op de onderdelen die we wijzigen. In de actualisatie tonen we ook alleen die onderdelen. De gemeenteraad neemt het besluit over de actualisatie van de omgevingsvisie.

Een beleidsarme actualisatie van de omgevingsvisie is dus het uitgangspunt bij het jaarlijks aanpassen van de Omgevingsvisie. Het gaat dan met name om beperkte wijzigingen die het integrale karakter van de omgevingsvisie niet aantasten. Wanneer de op te stellen Bouwsteen Wonen en de integrale visie op het buitengebied zijn vastgesteld zal dat mogelijk leiden tot meer ingrijpende aanpassingen van de omgevingsvisie. Voor die wijzigingen wordt een uitgebreider proces gestart om zo inbreng van onze inwoners op te halen en een integrale afweging ook voor de omgevingsvisie goed mogelijk te maken.  

Heeft u gevonden wat u zocht?