In de gemeente Zwartewaterland worden jaarlijks diverse evenementen georganiseerd. Deze evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Het is daarbij wel van belang dat de openbare orde en veiligheid gewaarborgd is en dat de overlast minimaal is. Als u een evenement wilt organiseren, dan moet u dit aan de gemeente laten weten. Soms kan dit door een melding te doen, maar soms heeft u een evenementenvergunning nodig.

Evenementenkalender

In gemeente Zwartewaterland werken we met een lokale evenementenkalender. In oktober is de inventarisatie voor de evenementen die in het komende jaar plaatsvinden. Organisatoren die bekend zijn bij de gemeente ontvangen een aanmeldformulier. Geen formulier ontvangen? Vraag dit formulier dan aan door een e-mail te sturen aan evenementen@zwartewaterland.nl. Uit deze inventarisatie stellen we een voorlopige kalender op. Deze kalender stemmen we op regionaal niveau af, zodat hulpdiensten (politie, geneeskundige zorg en brandweer) niet overvraagd worden. 

Op de regionale kalender staan alle grotere en/of risicovolle publieksevenementen in de regio. Blijkt dat er op een bepaalde datum veel grote evenementen gepland staan, dan kan het zijn dat een bepaald evenement op een andere datum moet plaatsvinden. 

Let op! Als een evenement op de kalender staat, moet er nog wel een vergunning worden aangevraagd.

Klein evenement: melding doen

Bij een klein evenement (ook wel niet belastend evenement) heeft u geen vergunning nodig, dan volstaat het doen van een melding. Denk bijvoorbeeld aan een buurt- of straatfeest, barbecue, optocht of plechtigheid waarbij maximaal 100 bezoekers of deelnemers aanwezig zijn. Bij een klein evenement horen de volgende voorwaarden:

  • Het evenement duurt maximaal 1 dag;
  • Op maandag t/m donderdag is het evenement op zijn laatst 22.00 uur afgelopen. Op vrijdag of zaterdag om 23.00 uur.
  • Er is alleen achtergrondmuziek (maximum 50 dB(A) op de gevel van de woningen in de buurt).
  • Het vindt niet plaats op de rijbaan of (brom)fietspad en vormt geen belemmering voor de hulpdiensten.
  • De brandkranen in/bij de straat/straten zijn vrij voor blusvoertuigen. 
  • Er is een duidelijke organisator. 

Voldoet uw evenement niet aan deze eisen? Vraag dan een evenementenvergunning aan. 

U kunt uw melding schriftelijk doen via onderstaand meldingsformulier. Uw melding moet uiterlijk 21 dagen voor uw evenement bij ons binnen zijn.

Evenement melden

Groot evenement: vergunning aanvragen

Als uw evenement niet voldoet aan de eisen van een klein evenement, dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. 
Bij het organiseren van een evenement en voor de aanvraag van een evenementenvergunning moet u over veel zaken nadenken: verkeer, schoonmaak, inrichting, voorkomen van overlast etc. We adviseren u daarom om bij een groot evenement tijdig contact op te nemen met de gemeente via het nummer 14 038. We denken graag met u mee. Zo maken we een eerste inschatting van de mogelijke risico’s en kunnen we u vertellen welke documenten nodig zijn om uw aanvraag in behandeling te nemen.

U kunt een evenementenvergunning aanvragen via het onderstaande formulier:

Evenementenvergunning aanvragen

Voor grootschalige evenementen vragen wij u om een veiligheids-, calamiteiten- en mobiliteitsplan. In deze plannen staat hoe de organisatie zaken wil regelen of voorkomen. Denk aan inzet beveiliging, brand(preventie), inzet EHBO, verkeersaspecten, inzet verkeersregelaars, overmatig alcoholgebruik voorkomen, drugsgebruik, vechtpartijen en mensen die te water raken.

De handreiking opstellen veiligheids- en calamiteitenplan en de handreiking mobiliteitsplan kunnen u helpen bij het maken van deze plannen. U kunt de documenten uploaden bij uw aanvraag.

Voor de behandeling van de aanvraag voor deze vergunning is minimaal twaalf weken nodig. Deze termijn geldt voor een complete aanvraag. 

Bij het beoordelen van een aanvraag vragen wij regelmatig advies van andere partijen, zoals de GHOR IJsselland en de veiligheidsregio. Als de veiligheidsregio een evenement als risicovol aanmerkt, kan de beslistermijn verruimd worden.

Let op! Aanvullend op het reguliere proces voeren wij een ‘covid-19 toets’ uit. Lever daarom een plan aan waarin u aantoont op welke manier er invulling wordt gegeven aan de regels zoals gesteld in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19. Dit kan in een apart draaiboek of in een paragraaf in het veiligheidsplan. Beschrijf o.a. op welke wijze er een zorgvuldige corona QR-scan wordt uitgevoerd en welke hygiëne maatregelen u treft voor het tegen gaan van de verspreiding van het virus. Met uitzondering van doorstroomactiviteiten is de organisator van een evenement verplicht om met coronatoegangsbewijzen te werken.

Meer informatie over coronatoegangsbewijzen is te vinden op de website van de Rijksoverheid via onderstaande knop.

Coronatoegangsbewijzen Rijksoverheid

Alcohol schenken

Wilt u tijdens het evenement alcohol schenken? Vraag dan een ontheffing van de Alcoholwet aan.

Aanstellen verkeersregelaars

Tijdens evenementen zorgen verkeersregelaars ervoor dat het verkeer goed kan doorrijden. Verkeersregelaars mogen enkel aan de slag als zij zijn aangesteld door de gemeente. Lees hier meer over op de pagina over verkeersregelaars.

Aanvraag klein kansspel

Wilt u tijdens een evenement een loterij, bingo of ander kansspel houden? Dan moet u hier een vergunning voor aanvragen. Lees hier meer over op de pagina over ‘klein kansspel’.

Wat kost het?

Een overzicht van alle kosten staat in de legesverordening.

Beleidsregels en informatie evenementen in Zwartewaterland

De beleidsregels voor evenementen in Zwartewaterland vindt u op Overheid.nl. Voor elk evenement is het 'Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen' van toepassing. 

Bekijk ook:

Heeft u gevonden wat u zocht?