De raadsvergadering zal te beluisteren zijn via ZwartewaterFM, maar zal ook live worden gestreamd. 

U bent van harte welkom om de raadsvergadering op donderdag 24 juni 2021, aanvang 19.30 uur, digitaal te volgen via www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering.

 

Inspreken
Wilt u bij deze gemeenteraadsvergadering inspreken over een onderwerp van de agenda of wilt u een ander onderwerp aan de orde stellen, dan kunt u dit melden bij de griffie(r). Dit is mogelijk tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering. T. 14 038 (ma t/m do) of E. griffie@zwartewaterland.nl.
Vanwege de coronamaatregelen zal vervolgens naar een passende oplossing worden gezocht om in te spreken tijdens een raadsvergadering.  

Het bespreekpunt op 24 juni (aanvang 19.00 uur!) is:

  •  Raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 (1e termijn)
    In het raadsvoorstel Kadernota 2022-2025 wordt het beleidsmatige en financiële kader voor de periode 2022-2025 vastgesteld. De Kadernota is een beknopt document waarin vooral op de wijzigingen in bestaand beleid en de invulling van nieuw beleid wordt ingegaan. Het college adviseert de gemeenteraad deze vast te stellen. 
  • Raadsvoorstel Regionale Energie Strategie 1.0 West-Overijssel (2e termijn, 1e behandeling)
    Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de startnota RES West-Overijssel. Hierin is het proces vastgelegd voor deelname aan de Regionale Energiestrategie West-Overijssel. Uitgangspunt daarbij is geweest dat de RES West-Overijssel opgebouwd wordt vanuit de bestaande plannen en ambities van de gemeenten en dat deze leiden tot een regionale strategie met een bod op de opwekking van duurzame elektriciteit en een regionale structuur warmte. In de concept RES zijn deze elementen opgenomen; deze is 14 april 2020 vastgesteld. Op 22 april 2021 heeft de gemeenteraad een hoofdlijnenakkoord RES 1.0 vastgesteld. Die ligt nu voor besluitvorming bij de raden, staten en algemeen besturen van de waterschappen. Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met de RES 1.0 West-Overijssel. 
     


 

Stukken inzien

Raadsstukken 24 juni 2021