Voor wie is de Wmo?

De Wmo is er voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt. De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat heet ook wel hulp bij participatie.

Wanneer kan ik gebruikmaken van de Wmo?

U kunt gebruikmaken van de Wmo als u niet (meer helemaal) zelfstandig kunt meedoen aan de samenleving. Of als u niet (meer) zonder hulp thuis kunt blijven wonen.

Welke hulp regelt de Wmo?

De Wmo regelt:

  • ondersteuning in het huishouden.
  • dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen
  • dat u andere mensen kunt blijven ontmoeten.

De gemeente bekijkt samen met u of en welke hulp u precies nodig heeft. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene voorziening is er voor alle inwoners. Voorbeelden zijn de maaltijdservice of het vervoer. Een maatwerkvoorziening is speciaal voor één persoon, zoals huishoudelijke zorg, een scootmobiel of aanpassingen aan uw woning.

Hoe is de Wmo geregeld? Zorg in Natura (ZIN) of PGB?

De gemeente voert de Wmo uit. Elke gemeente heeft in een Wmo-beleidsplan, een verordening sociaal domein en Nadere Regels beschreven hoe ze de Wmo toepast. Zo kan de gemeente maatwerk leveren. En krijgt u de hulp en ondersteuning die u nodig heeft.
De zorg kunt u in natura, als persoons gebonden budget of in een combinatie daarvan ontvangen.
 

Bij wie kan ik terecht als ik zorg of maatschappelijke ondersteuning nodig heb?

Voor maatschappelijke ondersteuning kunt u terecht bij de gemeente. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op zelfredzaamheid of participatie. Dat kan bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, begeleiding of dagbesteding zijn.


Voor medische zorg en verpleging kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht. Zorg is verpleging of verzorging thuis (met CIZ-indicatie en financiering via Wet langdurige zorg /Wlz of de Zorgverzekering).
 

Hoe bepaalt een gemeente welke ondersteuning iemand nodig heeft?

U kunt contact opnemen met de gemeente. We bespreken met u wat u zelf kunt en hoe familie en vrienden kunnen helpen. Daarna bekijken we welke hulp eventueel verder nodig is. Bij meervoudige en/of complexe ondersteuningsvragen bekijkt een consulent de hele situatie. Samen met u stelt de consultent een ondersteuningsplan op. U kunt ook zelf een persoonlijk plan opstellen. Daarin beschrijft u welke hulpvraag u heeft en hoe u denkt de vraag op te lossen. U kunt daarvoor altijd een onafhankelijk cliëntondersteuner om hulp vragen. Deze geeft u gratis steun en advies. 

Hoe maakt u uw hulpvraag kenbaar bij de gemeente?

U kunt hiervoor bellen naar de gemeente (14 038), of het het contactformulier invullen. U kunt een hulpvraag voor uzelf of voor een ander melden bij de gemeente. 

Na ontvangst van de melding, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op. Wij maken een afspraak om uw hulpvraag verder te bespreken. We bekijken of u op eigen kracht en met eigen middelen uw hulpvraag/probleem kunt oplossen. Als dat niet kan, bespreken we samen welke maatwerkvoorziening nodig is. Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, individuele of groepsbegeleiding).

Wat is het verschil tussen mantelzorg en gebruikelijke zorg?

Mantelzorg is meer dan gebruikelijke zorg, zoals de alledaagse zorg van ouders voor een (gezond) kind. Of dat iemand korte tijd hulp geeft aan een zieke partner. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Dankzij de mantelzorger is minder of zelfs geen thuiszorg nodig. Kijk voor meer informatie op de website Regelhulp.nl.

Wilt u alvast weten wat u ongeveer zelf als eigen bijdrage moet betalen?

Op de website van het CAK staat een rekenprogramma. Met dit programma kunt u bereken wat u ongeveer zelf moet betalen voor ondersteuning van de Wmo.

Heeft u gevonden wat u zocht?