Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 7.10 Wet milieubeheer (Wm) bekend dat vanaf donderdag 6 januari tot en met woensdag 16 februari 2022 de planMER 'Uitbreidingen Zevenhont' en de daarop betrekking hebbende stukken voor iedereen ter inzage ligt.

Om alle mogelijke milieugevolgen van de uitbreidingen Zevenhont vroegtijdig te onderzoeken en in beeld te brengen, is er een gecombineerde plan- en projectMER opgesteld. Deze planMER is ook als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan Zevenhont Zuid gevoegd dat ook tijdens deze periode ter inzage ligt.

Zienswijze indienen

Tijdens de hierboven genoemde periode kunt u per post of mondeling een zienswijze indienen. Voor een mondelinge zienswijze belt u eerst met 14 038 om een afspraak te maken.

Uw schriftelijke zienswijze stuurt u onder vermelding van 'PlanMER Uitbreidingen bedrijventerrein Zevenhont' naar:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland
Postbus 23
060 AA Hasselt

In uw zienswijze zet u in ieder geval het volgende:

  • Naam en adres van indiener.
  • Datum.
  • Redenen van de zienswijze.
  • Het plan waarop de zienswijze betrekking heeft. 

Wij vragen u ook om in uw zienswijze duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat.