Wat is het?

In de Omgevingswet staat dat participatie een aanvraagvereiste is bij Omgevingsvergunningen. De initiatiefnemer moet de belangen van betrokkenen (inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners etc.) ophalen en duidelijk maken wat hij ermee heeft gedaan. Nadat een aanvraag is ingediend moet het bevoegd gezag in principe binnen acht weken een besluit nemen. Dat geldt zowel voor complexe (vaak buitenplanse Omgevingsvergunningaanvragen) als voor minder complexe aanvragen.

Wat betekent het voor mij?

De Omgevingswet moedigt mensen met een idee of plan (initiatiefnemers) aan om aan participatie te doen. Als voor het idee of plan een vergunning nodig is, moet de aanvrager aangeven of hij/zij de omgeving bij de plannen betrokken heeft, hoe dat is gedaan en wat met de inbreng is gedaan. Iedereen kan initiatiefnemer zijn: een inwoner of ondernemer, maar ook organisaties of de overheid.

Een initiatiefnemer wordt aangemoedigd om aan participatie te doen, maar is dat niet verplicht. Er geldt één uitzondering: een gemeenteraad kan gevallen aanwijzen waarin participatie wél verplicht is. Het gaat dan om activiteiten die niet binnen het omgevingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is.

Hoe maken we het participatiebeleid?

Samen met de gemeenteraad stelt de gemeente een participatiebeleid vast. Van de overheid mogen we zelf bepalen hoe we ons participatiebeleid vormgeven. Onze visie op participatie en onze uitgangspunten kunnen we in dat beleid opnemen. Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid, de representativiteit en de betrokkenheid van bepaalde groepen. Maar ook over onze eigen rol en over de manier waarop het participatieresultaat wordt meegewogen in het uiteindelijke plan. Door dit beleid duidelijk vast te stellen, is voor alle betrokkenen meteen duidelijk hoe zij kunnen meedenken en meedoen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over participatie op: aandeslagmetdeomgevingswet.nl(externe link)