De gemeente Zwartewaterland ligt te midden van veel natuurschoon en agrarische landschappen, op circa 15 kilometer van de steden Zwolle en Kampen. De kernen en buurtschappen hebben een eigen identiteit en delen het kenmerk van een sterke sociale cohesie.

Versterking van de kwaliteit van het landschap

De kwaliteit van het Nationaal Landschap IJsseldelta is uniek. De afzetting van veen, klei en zand heeft het landschap en het gebruik daarvan bepaald. We zien oude rivierarmen, keileembulten en hooggelegen stuwwallen en oorspronkelijke buurtschappen die de historische structuren vormen. De polder Mastenbroek is de oudste polder binnen de gemeente en heeft een geheel eigen karakter.

Natuurgebieden vormen een belangrijk onderdeel van het landschap. Zwartewaterland is omgeven door het Nationaal Park Wieden-Weerribben, de Uiterwaarden Zwarte Water en de Vecht. We zien in dit bijzondere landschap een verwevenheid van grondgebruik: landbouw, natuur, cultuur, recreatie en bedrijvigheid. Inwoners en instanties zijn sterk betrokkenheid bij het vitaal houden van dit landschap.

Ons uitgangspunt is dat we zorgvuldig met de waardevolle landschapskwaliteiten omgaan en deze behouden en verder ontwikkelen. Vanuit dit uitgangspunt is er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en willen we invulling geven aan de ruimtebehoefte van onze inwoners en ondernemers. Het principe van inbreiding vóór uitbreiding passen we hierbij expliciet toe. Woningbouwopgaven realiseren we zoveel mogelijk binnen en aan de randen van het bestaand bebouwd gebied. Een te forse groei van nieuwe inwoners van zowel binnen als buiten de regio is, gezien de hiervoor beschreven kwaliteiten van ons landschap en de sterke sociale cohesie, niet wenselijk.

Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied wegen we zorgvuldig af of deze voldoende rekening houden met en bijdragen aan de bijzondere landschappelijke kwaliteiten en kenmerken. We maken hierbij gebruik van de Catalogus Gebiedskenmerken Overijssel 2018 en de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Ook hanteren wij het Landschapsontwikkelingsplan, dat we eerder samen met de gemeenten Zwolle en Kampen hebben ontwikkeld. Dit plan bevat een compleet overzicht van de karakteristieken van elk landschapstype, inclusief concrete aanbevelingen van welke ontwikkelingen en maatregelen hier wel bij passen en welke niet.

We sturen op verbetering van de landelijke en recreatieve uitstraling van de gemeente. Daarbij investeren we in de kwaliteit van de stadsranden, gezien vanuit welstand en groen.

Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid, circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende, regio-specifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen geslagen met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. Deze partijen werken samen in vijftien kansrijke gebieden.

Zwartewaterland ligt in één van deze gebieden: Noordwest-Overijssel. De gemeente werkt mee aan de Gebiedsgerichte aanpak Noordwest-Overijssel, samen met betrokken inwoners, instanties en overheden. Het doel hiervan is een integrale visie maken op de veenweideproblematiek (bodemdaling, CO2- uitstoot door veenoxidatie en waterhuishouding) en landbouw, klimaat, natuur en toerisme verduurzamen. Dit komt samen in een gebiedsperspectief en gebiedsagenda.

Visievorming op het buitengebied van Zwartewaterland

Ons buitengebied is klaar voor de toekomst, zo luidt één van de ambities in de omgevingsvisie. De diverse opgaven voor een vitaal platteland brengen we samen in een gemeentelijke visie voor het buitengebied. Hierbij werken we samen met betrokken partijen. De resultaten uit het IBP Vitaal Platteland Noordwest gebruiken we als bouwstenen voor deze visie.