Wilt u een ligplaats in Genemuiden, Hasselt of Zwartsluis voor uw binnenvaartschip? U kunt uw schip digitaal aanmelden bij de gemeente.

Binnenvaartschip aanmelden

Havenmeester

Wilt u meer informatie? Bel of mail met de havenmeester: 038 385 30 07 of havenmeester@zwartewaterland.nl.

Havengeld

Het havengeld wordt geïnd met een acceptgiro, volgens de tarieven uit de verordening. Voor de actuele tarieven kunt u de jaarlijks vastgestelde Verordening haven- kade en liggelden raadplegen op www.overheid.nl(externe link) (lokale regelgeving, zoekfunctie postcode 8061).

Industriehaven Genemuiden

De industriehaven Genemuiden aan het Zwarte Water is in eigendom van de gemeente Zwartewaterland. De haven is een openbare haven bestemd. Vrachtschepen (scheepvaartklasse CEMT Va) kunnen hier laden en lossen. De industriehaven heeft diverse voorzieningen zoals leidingwater, stroom en een inleverpunt huisafval. 

Gebruiksregels industriehaven Genemuiden

 1. De haven is bestemd voor vrachtschepen, maximaal scheepvaartklasse CEMT Va met een diepgang van maximaal 3,50 meter. Gebruik van vrachtschepen met een grotere maatvoering dan hier bepaald, geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
 2. De gebruiker is verplicht om de in lid 1 van dit artikel genoemde schepen zijlangs, tegen de afmeer-palen af te laten meren.
 3. De kade is bestemd voor haven gebonden laad- en losactiviteiten met tijdelijke opslag van stukgoed, bulkgoed en containers ter plaatse van de aanduiding 'laad- en losplaats'.
 4. De gebruiker dient de kade op een normale wijze te gebruiken, in overeenstemming met de bestemming, zonder schade en hinder te veroorzaken.
 5. De gebruiker verschaft de eigenaar en door de eigenaar aan te wijzen gemachtigden, in verband met de uitoefening van hun toekomende bevoegdheden, te allen tijde de onbelemmerde toegang tot de kade.

Verbodsbepalingen

 1. Het is de gebruiker verboden om de kade op enig andere wijze te gebruiken dan waarvoor deze is bestemd overeenkomstig vastgelegd in de verordening.
 2. Het is de gebruiker verboden om de schepen met de kopse kant tegen de damwand te laten afmeren.
 3. Het is de gebruiker verboden om hinder te veroorzaken aan andere laad- en losplaatsen.
 4. Het is de gebruiker verboden om de kade af te sluiten.
 5. Het is de gebruiker verboden om de kade zwaarder te belasten dan 25 KN/m2.
 6. Indien de gebruiker genoodzaakt is om de kade middels puntbelasting, die hoger uitkomt dan 25 KN/m2, te belasten, zal hij voorafgaand, minimaal 1 week van te voren, aan dit gebruik een berekening inclusief onderbouwing moeten overleggen aan de gemeente Zwartewaterland, waaruit blijkt dat de belasting verdeeld wordt en niet hoger uit zal vallen dan de genoemde 25 KN/m2.
 7. De gebruiker mag op de kade zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar geen bouwwerken oprichten.
 8. Het is de gebruiker verboden om binnen 1 meter van de damwand op de kade materieel of materiaal te plaatsen.
 9. Het is de gebruiker verboden om materieel en/of materiaal buiten de verharde kade te plaatsen.

Schade

 1. Alle schade, hoegenaamd en van welke aard en door wie geleden dan ook, indien en voor zover toe te rekenen aan het gebruik van de haven en de kade ten behoeve van de gebruiker, dienen door en op kosten van de gebruiker op eerste aanzegging door de eigenaar binnen een daarbij te stellen termijn te worden hersteld of vergoed, geheel tot genoegen van de eigenaar. Bij gebreke daarvan of in spoedeisende gevallen (zulks ter beoordeling van de eigenaar) is de eigenaar bevoegd om op kosten van de gebruiker de herstellingen te doen uitvoeren.
 2. Indien de gebruiker schade aan kabels en/of leidingen veroorzaakt, verplicht de gebruiker zich tot vergoeding van daardoor aangerichte schade, geleden door het desbetreffende nutsbedrijf, de gemeente Zwartewaterland dan wel andere ter zake bevoegd zijnde openbare instellingen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade niet aan hem kan worden toegerekend.

Communicatie

 1. De gebruiker dient minimaal 1 week vooraf aan het gebruik contact op te nemen met de havenmeester, als hij gebruik wil maken van de haven en de kade. Eventuele bijzonderheden met betrekking tot het gebruik van de haven en/of de kade dienen met de havenmeester te worden overlegd.