Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland maken bekend dat zij op 21 december 2021 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 'Zevenhont Zuid' en bijbehorende stukken.

Op grond van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.8 en artikel 3.32 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) worden de volgende ontwerpbesluiten met ingang van 5 januari 2022 6 weken tegelijk ter inzage gelegd:

  • het ontwerpbestemmingsplan 'Zevenhont Zuid'.
  • de ontwerp omgevingsvergunning voor het realiseren van een tapijtfabriek.

Bij het ontwerpbestemmingsplan hoort geen exploitatieplan.

Toelichting

Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten gezamenlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechtsbescherming plaats zodat een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroepschrift tegen één of meer van de gecoördineerd vastgestelde besluiten.

Het bestemmingsplan voorziet naast de realisatie van een tapijtfabriek in een robuuste groene landschappelijke inpassing, de aanleg van een rotonde, de realisatie van een tijdelijk zonneveld en een fietsverbinding met de Cellemuiden.

Plan inzien 

U kunt het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken en de ontwerp omgevingsvergunning op deze manieren inzien::

  • Online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.1896.BP0073-OW01.
  • Op papier in het gemeentehuis in Hasselt. Bel eerst met 14 038 om hiervoor een afspraak te maken.

Zienswijze indienen

U kunt van 6 januari 2022 tot en met 16 februari 2022 per post of mondeling uw zienswijze op de ontwerp besluiten geven. Wilt u uw zienswijze mondeling geven? Bel dan met 14 038 om een afspraak te maken.

Uw schriftelijke zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan stuurt u naar:

Gemeenteraad van Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt

Uw zienswijze op de ontwerp-omgevingsvergunning stuurt u naar:

Burgemeester en wethouders van Zwartewaterland
Postbus 23
8060 AA Hasselt