Het plan voorziet in de ontwikkeling van 17 woningen, waarvan 2 woningen als vervanging van bestaande woningen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Hasselt Overwaters te Hasselt ter inzage is gelegd. Met dit plan wordt voorzien in de ontwikkeling van 17 woningen, waarvan 2 woningen als vervanging van bestaande woningen. 

Zes weken ter inzage 

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari 2022 gedurende 6 weken ter inzage. Binnen de 6 weken waarin de stukken ter inzage liggen, kan een ieder een inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. 

De digitale versie van het (ontwerp)bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1896.BP0080-VO01. (Kopieer het planidentificatienummer. Klik in ruimtelijkeplannen.nl op 'plannen zoeken' en plak de code in het zoekveld 'zoek op plannaam of -nummer').

De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.
 

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Ingediende zienswijzen worden betrokken bij de besluitvorming door het college.

Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan ‘Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland’. Per post via: Postbus 23, 8060 AA Hasselt. Wanneer u mondeling een zienswijze kenbaar wilt maken, kunt u binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 14038

Het is niet mogelijk via e-mail een zienswijze in te dienen. 

Heeft u gevonden wat u zocht?