Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 7.9 Wet milieubeheer (Wm) bekend dat de gemeente bezig is met de voorbereiding van een tweetal nieuwe bestemmingsplanen: Zevenhont Oost en Zevenhont Zuid. Beide nieuwe bestemmingsplannen voorzien in een planologisch-juridische regeling voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Zevenhont. De nieuwe bestemmingsplannen vormen een kader voor mogelijke Besluitm.e.r. (-beoordelings)plichtige activiteiten.

De milieu-effecten worden beschreven in een milieueffectrapport (MER). Het definitieve (ontwerp) milieueffectrapport wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. De Commissie voor de m.e.r. (Cie m.e.r.) brengt in deze periode haar bij wet verplichte toetsingsadvies uit.

Reikwijdte en detailniveau 

Als voorbereiding op de milieueffectrapportage heeft de gemeente de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Planm.e.r. bestemmingsplan Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont Genemuiden” opgesteld. 

Dit document geeft een afbakening van de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen MER. In de NRD wordt ingegaan op zowel inhoudelijke als procesmatige aspecten van het MER. De NRD beschrijft wat het voornemen is en welke alternatieven worden onderzocht. Ook geeft de NRD inzicht in de te onderzoeken milieueffecten en welke onderzoekscriteria worden gehanteerd. De NRD vormt het kader voor de verdere m.e.r.-procedure.
 

Zienswijzen 

Door middel van deze kennisgeving wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om binnen de inzagetermijn een zienswijze omtrent de Notitie Reikwijdte en Detailniveau naar voren te brengen. De betrokken adviseurs en bestuursorganen worden geraadpleegd. Rekening houdende met de NRD en de ingekomen reacties zal het MER daarna worden opgesteld. De Commissie voor de m.e.r. wordt in deze fase ook om advies gevraagd.
 

Ter inzage 

De NRD ligt met ingang van donderdag 27 augustus 2020 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage via de website van de gemeente Zwartewaterland. Gedurende de periode waarin de beperkende maatregelen ten gevolge van het coronavirus gelden, liggen geen documenten ter inzage in het raadhuis. U kunt de stukken tijdelijk alleen online inzien. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om documenten online in te zien, dan kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen via 14 038.
 
Gedurende deze zes weken kunt u uw reactie op de NRD digitaal indienen via info@zwartewaterland.nl. Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen kunt u hiervoor bellen met 14 038 en verzoeken om een afspraak met de behandelend ambtenaar. U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt onder vermelding van “Notitie Reikwijdte en Detailniveau Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont”. Verzocht wordt om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende. 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) - Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont