Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Zwartewaterland op 9 december 2021 het bestemmingsplan 'Herontwikkeling locatie Bodewes' in Hasselt gewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Het bestemmingsplan richt zich op de herontwikkeling van de locatie van een industriële functie naar een recreatieve functie en de realisatie van een nieuwe weg parallel aan de N331.

Op 23 maart 2017 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland besloten dat de coördinatieregeling uit paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is op de verschillende procedures voor deze ontwikkeling. Het vastgestelde bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning worden samen ter inzage gelegd voor beroep.

Plan inzien

U kunt het bestemmingsplan en omgevingsvergunning tot en met 16 maart 2022 op deze manieren inzien::

  • Online op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u zoekt op het plannummer NL.IMRO.1896.BP0060-VS01.
  • Op papier in het gemeentehuis in Hasselt. Bel eerst met 14 038 om hiervoor een afspraak te maken.

In beroep gaan

Tegen het besluit tot vaststelling kunt u van 2 februari tot en met 16 maart 2022 in beroep gaan. Dat kan alleen als u als belanghebbende eerder een zienswijze heeft ingediend, of als u als belanghebbende kunt aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen. U gaat in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan online op digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op 17 maart 2022. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het tijdens de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te vragen om een voorlopige voorziening tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Als dat gebeurt, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.