Samenwerking

Het bestemmingsplan voor Zwartewaterland is in samenwerking met de gemeenten Zwolle en Kampen, de provincie en het waterschap opgesteld. Hiervoor is gekozen om de kernwaarden van het Nationaal Landschap IJsseldelta zoveel mogelijk op dezelfde manier te vertalen in de regels en de kaarten. In de Toelichting kunt u daar meer over lezen.

Karakteristieke erven

Erven met de aanduiding “ka” zijn bij de Inventarisatie van karakteristieke erven (Oversticht, 2010) als karakteristiek voor deze streek beoordeeld.
In het rapport kunt u in de beschrijving van uw erf lezen op welke punten uw erf heeft gescoord (bebouwing, inrichting, groen). Aan deze erven is een aantal extra gebruiksmogelijkheden toegekend om de eigenaren te ondersteunen in het vaak kostbare onderhoud van erf en gebouwen. Van deze eigenaren wordt verwacht dat zij in het gebruik en bij het (ver)bouwen rekening houden met de aanwezige kwaliteiten.

Landschapsontwikkelingsplan

Voor het bestemmingsplan is door Zwartewaterland, Zwolle en Kampen een Landschapsontwikkelingsplan Zwartewaterland Zwolle Kampen (LOP ZZK) opgesteld. Daarin zijn de voorkomende landschapstypen beschreven en er is aangegeven wat de aandachtspunten zijn vanuit het landschap bij nieuwe ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat nieuwe ontwikkelingen drager kunnen zijn van versterking van de landschappelijke kwaliteiten.

Vragenlijst

Aan de agrarische ondernemers is in het begin van het planproces met behulp van een vragenlijst gevraagd wat hun plannen voor de toekomst zijn. In verschillende rondes is met hen besproken hoe hun bouwvlak het meest efficiënt kan worden ingetekend, waarbij tegelijk aandacht is besteed aan de landschappelijk inpassing daarvan.

Het plan bekijken

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt het plan bekijken met nummer NL.IMRO.1896.BP0035-VS01.

Heeft u gevonden wat u zocht?