Op 4 april 2024 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Burg. Malcorpslaan 99 in Hasselt vastgesteld. Op deze pagina kunt u het plan en de bijlagen bekijken.

Het bestemmingsplan Burgemeester Malcorpslaan 99 in Hasselt voorziet in de sloop van het bestaande voormalige schoolgebouw om vervolgens de locatie te herontwikkelen naar toekomst- en levensloopbestendige woningbouw. De helft van deze woningen is bedoeld voor starters en senioren en de andere helft voor cliënten van de JP van den Bent Stichting die hier zelfstandig zullen wonen. In totaal zullen er 40 woningen worden gebouwd, in een tweetal gebouwen.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 april 2024 tot en met 22 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage. 

De papieren versie van het bestemmingsplan is in het gemeentehuis in te zien op afspraak. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 10 april 2024 tot en met 22 mei 2024 door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 23 mei 2024, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.