Begraafplaats Sandtvoirt te Hasselt is bijna volledig in gebruik. Gemeente Zwartewaterland heeft daarom behoefte om de begraafcapaciteit te vergroten. De huidige bestemming ‘Recreatie-Volkstuinen’ wordt gewijzigd naar ‘Maatschappelijk - Begraafplaats’.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend: De gemeenteraad van Zwartewaterland heeft op 7 april 2022 besloten het bestemmingsplan “Uitbreiding begraafplaats De Sandtvoirt Hasselt” gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad heeft besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen. 

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 april 2022 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunnen in die periode worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl het planidentificatienummer is: NL.IMRO.1896.BP0065-VS01. (Kopieer het planidentificatienummer. Klik in ruimtelijkeplannen.nl op 'plannen zoeken' en plak het planidentificatienummer in het zoekveld 'zoek op plannaam of -nummer').

De papieren versie van het bestemmingsplan kunt u, op afspraak, inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14038.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling kan van 20 april 2022 tot en met 1 juni 2022 door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze in te dienen, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als een belanghebbende beroep instelt kan deze verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moeten worden gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 2 juni 2022, tenzij voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.